Новини, Шарен свят

Пак ще се санират безвъзмездно обществени и многофамилни сгради

Обществени и многофамилни сгради ще бъдат санирани чрез европейската оперативна програма „Региони в растеж”. За тази цел са заделени 14.5 млн. лв., като обновлението ще обхване сгради в 28 града в страната, включително и в Самоков. Целта е да се повиши т. нар. енергийна ефективност на самите сгради.
Безвъзмездната финансова помощ ще се предоставя след подбор на проектните предложения въз основа на определени критерии. Помощта е предназначена за сгради от образователен, културен и социален характер, както и за жилищни блокове, в които живеят много фамилии.
С нововъведенията ще се спестят значителни разходи за отопление на сградите, те ще станат по-комфортни, с по-добър външен вид и ще могат да бъдат експлоатирани по-дълго време.
Общините ще могат да кандидатстват с проекти към края на годината.
Субсидията по всеки проект, който кандидатства за финансиране, ще бъде между 200 хил. лв. и 1,5 млн. лв. За всеки град ще могат да бъдат финансирани до три проекта.
От собствениците на имотите няма да се изисква да участват със собствени средства за осъществяване на проектите.
Предложения и коментари по проектите на документи могат да се изпращат в срок до 17,30 ч. на 18 октомври по официален път или на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg, както и в модула за електронно кандидатстване на информационната система ИСУН 2020:https://eumis2020.government.bg
Проектът на Насоки за кандидатстване, заедно с приложенията към него, са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu, в меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020”, „Актуални процедури”, процедура BG 16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”, на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове – www.eufunds.bg, както и на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Leave a Reply