Новини, Политика, Шарен свят

План за интегриране на ромите се подготвя

Специален общински екип обсъди на 4 декември проектоплан за действие на Общината за подкрепа на интеграционните политики за периода 2012-2014 г.
Екипът се оглавява от зам.-кмета Васил Сайменов, а секретар е главният юрист на Общината Ангелина Вангелова.
Самият екип е сформиран със заповед на кмета въз основа на Закона за местното самоуправление и местната администрация /чл. 44, ал. 2/ и във връзка с приетата Областна стратегия за интегриране на ромите /2012-2020 г./.
Членове на екипа са представители на общинската администрация, на институции и неправителствени организации, директори на училища, общински съветници.
Пояснено бе, че проектопланът е съобразен и с приоритетите и насоките в държавната политика в тази сфера, както и с националната стратегия за интегриране на ромите /2012-2014 г./.
Целта е да се подобри качеството на живот на маргинализираните групи, да се преодолява изолацията им в обществото, самото гражданско общество да проявява толерантност и съпричастност към проблемите на ромския етнос, да се увеличат грижите за отглеждане, възпитание, образование и квалификация на децата и младите роми.
Пепа Георгиева, гл. експерт в Общината, анализира състоянието на ромската общност в общината, като говори за демографската картина и проблемите, свързани с образованието, културата, здравеопазването, жилищните условия, безработицата, дейността по социално подпомагане, работата с малолетни и непълнолетни за борба с противообществените прояви.
Въз основа на анализа са определени и вижданията на общинската администрация. Необходимо е дългосрочно планиране на действията на местната власт, като се съчетават държавната политика, международните и националните програми, ресурсите на общината и се ангажира и гражданското общество.
В плана за действие на общината са посочени основните сфери за работа: образование, култура и медии, здравеопазване, жилищни условия, заетост. За всяка от тях са определени целите, дейностите, целевите групи, сроковете за изпълнение, отговорните институции и необходимото финансиране. Посочени са и очакваните резултати.
Райна Гаврикова, представител на самоковското сдружение „О Рома”, поясни, че националната и областната стратегия не се отнасят само до ромския етнос, а засягат и всички социално слаби хора. Според нея проектопланът е трябвало да бъде раздаден предварително, за да могат да се подготвят участниците по-добре за обсъждането му. Тя призова да се включи по-активно и бизнесът в тази дейност.
П. Георгиева поясни, че съгласно министерските изисквания стратегията се отнася за всички социално слаби, а планът – конкретно за ромския етнос в общината. Разработката ще се предостави на всички, които имат връзка с поставените проблеми.
Общинските съветници – роми поеха ангажимент да обсъдят с повече хора внимателно плана и да внесат предложения за неговото допълване.
Председателят на екипа Сайменов обясни, че стратегията и планът трябва да се приемат до края на месеца, за да може да се участва в проекти за държавно и външно финансиране.
„Планът ще се предостави за обсъждане в правната комисия, а след това за одобрение и на сесия на Общинския съвет. Трябва да спазим изискването на областната администрация това да стане до края на тази година”, заключи П. Георгиева.

Евгения Попова

Leave a Reply