Новини, Шарен свят

Подкрепа за земеделските производители

От 9 ноември до 9 декември се приемат нови заявления за подпомагане на земеделски производители по Програмата за развитие на селските райони /2007-2013 г./, информираха от Министерството на земеделието и храните.
По т. нар. мярка 311 – “Разнообразяване към неземеделски дейности”, се предоставя безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в неземеделски дейности.
По мярка 312 – “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, се подпомагат нови или съществуващи малки предприятия, работещи в неземеделски сектори. Става дума за селския туризъм, местното занаятчийство, предоставяне на социални услуги на населението в селските райони, създаване или обновяване на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения, подпомагане на производството на мебели и др., предоставяне на услуги, свързани с отдиха и спорта, на консултантски, бизнес, транспортни и здравни услуги и пр.
Минималният размер на общите допустими разходи за даден проект е 5000 евро.
От 28 ноември ще започне и приемането на заявления за подпомагане по мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Срокът за подаване на документите по тази мярка е до 27 май 2012 г.
Както уточниха от земеделското министерство, ще се приемат заявления за подпомагане само за дейности, пряко свързани с изграждане или подобряване на центрове за социални услуги /включително за специализиран транспорт/ за деца и младежи, предвидени в националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.

Leave a Reply