Новини, Политика

Покана за публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен дълг от община Самоков

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА САМОКОВ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
На основание чл.15 от Закона за общинския дълг, чл. 3 от НАРЕДБА за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Самоков, Общинска администрация кани местната общност за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА САМОКОВ от Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД.
Във връзка с междинното разплащане и отчитане на проекти:
• „Обновяване и ремонтни дейности на „МБАЛ Самоков” ЕООД – гр. Самоков”, финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.,
• „Реставрация, консервация и експониране на късноантична крепост с църковен ансамбъл и оброк „ЦАРИ МАЛИ ГРАД” на хълма Свети Спас, с. Белчин”, финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.,
Общинска администрация – Самоков предлага да се използва дългосрочен заем от Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД , който ще бъде погасен след отчитането на проектите, съгласно сключени договори. Заемът ще бъде поет като дълг, направен по Закона за общинския дълг.
Максимален размер на дълга –
– 2 382 502 /два милиона триста осемдесет и две хиляди петстотин и два/ лева по проект „Обновяване и ремонтни дейности на „МБАЛ Самоков” ЕООД – гр. Самоков”;
– 3 278 752 /три милиона двеста седемдесет и осем хиляди седемстотин петдесет и два/ лева по проект „Реставрация, консервация и експониране на късноантична крепост с църковен ансамбъл и оброк „ЦАРИ МАЛИ ГРАД” на хълма Свети Спас, с. Белчин”.
ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 25.09.2012 г. от 16.00 часа в ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА на ОБЩИНА САМОКОВ – № 317.
Подробна покана е публикувана на интернет страницата на Община Самоков и на информационното табло в сградата на Общинска администрация. Писмени становища и предложения по темата на обсъждането могат да се изпращат на електронната поща на общината – obsh_sam@mail.bg, както и в деловодството на общината, гр. Самоков, ул. „Македония” 34.

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Самоков

Leave a Reply