Новини, Обяви

Покана за свикване на общо събрание на сдружение с нестопанска цел „Довери ми се”

На основание на чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на основание чл. 25 от устава на сдружението Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Довери ми се” свиква годишно общо събрание на членовете на сдружението на 18 февруари 2013 г. от 17:00 ч. в град Самоков, ул. „Отец Паисий” № 18.
Дневен ред:
1. Отчет за дейността на УС за периода октомври 2008 – октомври 2012 г.
2. Промяна в състава на Управителния съвет.
3. Извършване на промени в устава на сдружението.
4. Разни.
Припомняме ви, че ОС се счита за законно и може да взема валидни решения, ако присъстват най-малко половината от всички членове на сдружението. Ако не се явят нужният брой членове за наличието на кворум, заседанието на ОС се отлага за 1 час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.
Самоков, 18 януари 2013 г.

Димитрина Миленкова
председател на УС на СНЦ „Довери ми се”

Leave a Reply