Новини, Шарен свят

Помощ за транспорта и туризма

Работодатели и самоосигуряващи се от сферите на транспорта, хотелиерството, ресторантьорството и туризма, чиито приходи са намалели с не по-малко от 20 % за определен период, ще могат да получат компенсации в размер на 290 лв. месечно за запазване на заетостта на работниците и служителите. Това реши правителството на 24 юни, имайки предвид директно засегнатите от ограничителните мерки за борба с епидемията  предприятия.
Сумите, необходими за изплащане на компенсациите, ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Компенсациите ще се изплащат за цял календарен месец, считано от 1 юли т.  г., но за не повече от 6 месеца.
Кандидатстващите работодатели трябва да отговарят на изисквания, по-важни от които са: да не са обявени в несъстоятелност или да не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация; да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към 31 декември 2019 г.; през периода на изплащане на компенсациите да не получават финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет по стандарти, приети в изпълнение на чл. 71 от Закона за публичните финанси.
Право да получат компенсации имат самоосигуряващи се, които не трябва да имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към 31 декември 2019 г. Друго условие е да запазват дейността си, докато получават компенсации, както и за допълнителен период, равен на половината от времето, през което получават средствата. Условието за запазване на заетостта е валидно и за работодателите.
Заявленията ще се подават в Бюрото по труда. Средствата ще се изплащат след одобрение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар съгласно Договора за функционирането на ЕС.

Leave a Reply