Новини, Обяви, Шарен свят

“По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване”

МИГ Самоков , с финансовата подкрепа на ОПРЧР , обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.087 „МИГ Самоков – По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване”

Цел­ на про­це­ду­ра­та по­доб­ря­ва­не ка­чес­т­во­то на жи­вот и на дос­тъ­па до ус­лу­ги за со­ци­ал­но включ­ва­не в от­го­вор на ком­п­лек­с­ни­те пот­реб­нос­ти, вклю­чи­тел­но и здрав­ни, на хо­ра с ув­реж­да­ния и хо­ра над 65 г. в не­въз­мож­ност за са­мо­об­с­луж­ва­не с цел преодо­ля­ва­не­то на пос­ле­ди­ци­те от со­ци­ал­но­то из­к­люч­ва­не и бед­ност­та.
Про­це­ду­ра­та за без­въз­мез­д­на фи­нан­со­ва по­мощ се ре­а­ли­зи­ра с фи­нан­со­ва­та под­к­ре­па на Ев­ро­пейс­кия Со­ци­а­лен Фонд чрез при­но­са на ОП РЧР за Во­де­но от об­щ­нос­ти­те мес­т­но раз­ви­тие. Про­ек­ти­те ще се изпъл­ня­ват на те­ри­то­ри­я­та на МИГ Са­мо­ков.

Дей­нос­ти­те, ко­и­то ще по­лу­чат под­к­ре­па, включ­ват:

Дей­ност 1.  Пре­дос­та­вя­не на под­к­ре­пя­щи ус­лу­ги, в т.ч. ин­тег­ри­ра­ни меж­ду­сек­тор­ни ус­лу­ги в об­щ­ност­та или в до­маш­на сре­да за въз­рас­т­ни хо­ра (вклю­чи­тел­но са­мот­но­ жи­ве­е­щи хо­ра над 65 г. в не­въз­мож­ност за са­мо­об­с­луж­ва­не) и за хо­ра с ув­реж­да­ния;
При­мер­ни дей­нос­ти – не са из­чер­па­тел­ни:

  • Оси­гу­ря­ва­не на гри­жа за хо­ра с ув­реж­да­ния или са­мот­но жи­ве­е­щи въз­рас­т­ни хо­ра над 65-го­диш­на въз­раст за за­до­во­ля­ва­не на ежед­нев­ни­те им пот­реб­нос­ти;
  • Оси­гу­ря­ва­не на под­к­ре­па за хо­ра с ув­реж­да­ния или са­мот­но жи­ве­е­щи въз­рас­т­ни хо­ра над 65-го­диш­на въз­раст при под­дър­жа­не на хи­ги­е­на на оби­та­ва­но­то жи­ли­ще, па­за­ру­ва­не и при­гот­вя­не на хра­на, пра­не и дру­ги ко­му­нал­но-би­то­ве дей­нос­ти;
  • Оси­гу­ря­ва­не на под­к­ре­па за хо­ра с ув­реж­да­ния или са­мот­но жи­ве­е­щи въз­рас­т­ни хо­ра над 65-го­диш­на въз­раст, на­со­че­на към со­ци­ал­на ра­бо­та и кон­сул­ти­ра­не във връз­ка с за­до­во­ля­ва­не на пот­реб­нос­ти­те от ор­га­ни­за­ция на сво­бод­но­то вре­ме и осъ­щес­т­вя­ва­не на кон­так­ти;
  • Дей­нос­ти за оси­гу­ря­ва­не на дос­тъп до со­ци­ал­ни ус­лу­ги в об­щ­ност­та, кул­тур­ни, об­ра­зо­ва­тел­ни и дру­ги ус­лу­ги, под­к­ре­па за из­вър­ш­ва­не на со­ци­ал­ни и пси­хо­ло­ги­чес­ки кон­сул­та­ции

– и дру­ги, спо­ред пот­реб­нос­ти­те на ли­це­то.

Дей­ност 2. По­доб­ря­ва­не дос­тъ­па до здра­ве­о­паз­ва­не и про­мо­ция на здра­ве­то, в т.ч. чрез це­ле­ви дейс­т­вия, на­со­че­ни към хо­ра с ув­реж­да­ния; хо­ра над 65 г. в не­въз­мож­ност за са­мо­об­с­луж­ва­не и въз­рас­т­ни в риск ;
При­мер­ни дей­нос­ти – не са из­чер­па­тел­ни:

– Кон­сул­та­тив­ни ус­лу­ги за пре­вен­ция и здра­вос­ло­вен жи­вот, дос­тъп до здрав­ни ус­лу­ги, ка­то не­раз­дел­на част от ком­п­лек­с­ни­те ус­лу­ги за со­ци­ал­но включ­ва­не, ре­ха­би­ли­та­ция, тру­до-те­ра­пия, спо­ред ин­ди­ви­ду­ал­ни­те пот­реб­нос­ти на ли­ца­та;

– и дру­ги.

Важ­но! При кан­ди­дат­с­т­ва­не по та­зи дей­ност да се има пред­вид, че не тряб­ва да пок­ри­ват фи­нан­си­ра­ни­те здрав­ни ус­лу­ги по НЗОК.
В рам­ки­те на та­зи дей­ност ще се фи­нан­си­рат дей­нос­ти за оси­гу­ря­ва­не на со­ци­ал­но­то  включ­ва­не на уяз­ви­ми­те гру­пи  в об­щес­т­во­то.

Дей­ност 3. Мес­т­ни со­ци­ал­ни дей­нос­ти за со­ци­ал­но включ­ва­не.

В рам­ки­те на та­зи дей­ност ще се фи­нан­си­рат дей­нос­ти за оси­гу­ря­ва­не на со­ци­ал­но­то включ­ва­не на уяз­ви­ми­те гру­пи  в об­щес­т­во­то.
При­мер­ни дей­нос­ти са:

  • Об­щ­нос­т­ни дей­нос­ти за про­мя­на на прак­ти­ки, има­щи не­га­тив­но вли­я­ние вър­ху со­ци­ал­но­то включ­ва­не;
  • Учас­тие на въз­рас­т­ни­те хо­ра и ли­ца­та с ув­реж­да­ния в клу­бо­ве, сбир­ки, съ­би­ра­ния на въз­рас­т­ни­те и др.;

Важ­но! Та­зи дей­ност не мо­же да се из­пъл­ня­ва са­мос­то­я­тел­но, а са­мо за­ед­но с ня­коя от  дру­ги­те до­пус­ти­ми дей­нос­ти по про­це­ду­ра­та.

Ин­ди­ка­тив­ни­ят бю­д­жет по нас­то­я­ща­та про­це­ду­ра е в раз­мер на 371 602 ле­ва. Кра­ен срок за кан­ди­дат­с­т­ва­не: 18.06.2021 г., 17:30 ча­са.
Пъл­ни­ят ком­п­лект Ус­ло­вия за кан­ди­дат­с­т­ва­не е пуб­ли­ку­ван на след­ни­те ин­тер­нет ад­ре­си: https://umis2020.government.bg и https://www.mig-samokov.eu/

Про­ек­т­ни­те пред­ло­же­ния по нас­то­я­ща­та про­це­ду­ра за под­бор на про­ек­ти, след­ва да  бъ­дат по­да­де­ни са­мо по елек­т­ро­нен път ка­то се из­пол­з­ва Ин­фор­ма­ци­он­на­та сис­те­ма за уп­рав­ле­ние и наб­лю­де­ние на сред­с­т­ва­та от ЕС в Бъл­га­рия (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg, къ­де­то е на­лич­но ръ­ко­вод­с­т­во за ра­бо­та със сис­те­ма­та.

Leave a Reply