Новини, Политика

Предлагат бюджет от 24,6 млн. лв.

И млади хора взеха участие в обсъждането на проектобюджета

Общинският проектобюджет за 2014 г. бе подложен на обществено обсъждане на 28 ноември в залата на петия етаж в сградата на Общината.
Разработката бе представена от директорката на дирекция „Финансово-стопански дейности” в Общината Сия Шехтанова, която изтъкна, че приходите и разходите възлизат на 24 641 507 лв. В тази сума влизат субсидията от републиканския бюджет, приходите от местни данъци и такси, неданъчните приходи.
Проектът е съобразен с новата нормативна уредба. С предимство са предвидени средства за образование, култура, спорт и социални услуги. Г-жа Шехтанова допълни, че специалистите, разработили проекта, са се ръководели от необходимостта разумно да се планират инвестиционните намерения и да се поддържа екологичното равновесие. Планира се изграждане на новото регионално депо за отпадъци. Много ще се разчита на публично-частното партньорство. Ще се създават по-добри условия за инвестиции и за подобряване на работата на общинската администрация.
Изказалите се Весела Колешанова, Ралица Василева /от името на Младежкия парламент/ и Стоян Пашов поставиха въпроси за нуждата от основен ремонт на Младежкия дом, за отделяне на повече средства за културна дейност сред младежта и за изграждане на спортна база в най-отдалеченото самоковско училище – ОУ „Св. св. Кирил и Методий”.
В отговор на предложението за Младежкия дом зам.-кметът Стойчев посочи, че парите за ремонт там наистина са малко, но засега възможностите на Общината са за частичен, а не за основен ремонт на дома.
Г-н Стойчев отговори и на останалите въпроси и предложения. „Винаги сме отворени за разнообразяване на културната дейност сред младите хора и сме готови да реагираме съобразно възможностите на Общината”, подчерта заместник-градоначалникът.
Той обясни, че за изграждане на спортна база в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” са необходими около 500 хил. лв. и Общината ще кандидатства при първа възможност за подобно външно финансиране. Той добави, че и почти всички училища и детски градини имат нужда от ремонт на спортните си бази, а трябва да се мисли и за нови спортни площадки там, където няма. Специално в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” остра е нуждата и от основен ремонт на тоалетните, които са външни.
Уточнено бе, че в проектобюджета засега не са взети предвид всички предложения на кметове от селата, тъй като не е имало достатъчно време за тяхното обобщаване и преценяване. Предстои по този въпрос още работа.
Изяснено бе все пак, че е предложено да се работи по водопроводната мрежа в трите съседни села Продановци, Широки дол и Райово. Ще се изработва и проект за реконструкция на водопроводната мрежа в Говедарци, Маджаре и Бели Искър.
„Обещавам, че ще направим корекции съобразно направените сега предложения. Ще се съобразим и с предложенията, които ще бъдат направени на сайта на Общината, където е публикуван проектобюджетът. Целта е да бъде подготвен най-добрият възможен вариант на общински бюджет за 2014 г.”, обобщи зам.-кметът.
След доразработването му проектът ще бъде обсъден и приет на сесия на Общинския съвет.
В общественото обсъждане участваха и зам.-кметът Васил Сайменов, секретарят на Общината Ангелина Вангелова, общински съветници, кметове и кметски наместници на села, експерти от местната администрация, директори на училища и детски градини, ръководители на културни институти, ученици, граждани.

Евгения Попова

Leave a Reply