Предлагат самостоятелност на кметствата в рамките на общинския бюджет

Правителството одобри на 20 февруари проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Проектът задължава общинския съвет при приемането на бюджета на общината да одобрява разходи по определени показатели на кметствата в рамките на общия бюджет на общината. Регламентира се задължение за кмета на общината при изпълнение на бюджета да осигурява своевременно през годината одобрените разходи по бюджетите на кметствата.
Създава се и възможност кметовете на кметства или оправомощени от тях да участват в комисиите за подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог при обществени поръчки, в комисиите за въвеждане в експлоатация на строежите, както и при съставяне на актове и протоколи по време на строителството, когато обектите са на територията на кметствата.
Целта е да се гарантира по-голяма финансова самостоятелност на кметствата, да се засили личната отговорност на всеки кмет на кметство за изразходването на одобрените годишни разходи по бюджета на общината, да се даде възможност кметовете чрез свои представители да участват в подготовката на офертите, строително-ремонтните работи и приемателните комисии за обекти, които се намират на територията на кметството.
Предстои предложението да се обсъди в парламента.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*