Представиха в Самоков възможностите за финансиране на бизнеса от еврофондовете

Екипът на Областния информационен център организира на 25 октомври в хотел „Арена” среща като част от информционната си кампания на тема „Еврофондовете – актуални възможности за финансиране на Вашия бизнес“.
Лина Савова, експерт „Комуникация и информация“, разясни условията за кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството“, която се осъществява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. По процедурата са допустими кандидати, които са микро, малки и средни предприятия, регистрирани след 31 декември 2016 г. Те трябва да са независими, като над 50 % от предприятието да се притежават от едно физическо лице-предприемач. Крайният срок за кандидатстване е 10 декември т. г. Бюджетът е 30,2 млн. лв.
Безвъзмездното финансиране по процедурата е до 80 %, като сумата, за която се кандидатства, трябва да е минимум 50 хил. лв. и максимум – 200 хил. лв. Финансират се възнаграждения за квалифициран персонал, закупуване на машини и съоръжения, дълготрайни нематериални активи, материали и консумативи, наем на работни помещения, различни външни услуги, участия в събития в страната и чужбина с цел популяризиране на кандидата и неговите продукти, разходи за визуализация.
Мадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“, представи подмярка 6.4.1 – „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони, която е отворена за кандидатстване до 7 декември 2018 г. Кандидатите по нея могат да подадат проектното си предложение в рамките на три процедури в зависимост от вида на заявените за подпомагане дейности: инвестиции, насочени към развитие на занаяти; инвестиции за развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности; инвестиции за производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Общият бюджет за трите процедури е 68 млн. евро. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е до 50 %, като стойността ѝ за отделно проектно предложение не може да надвишава 391 160 лв.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*