Новини, Шарен свят

Приемат заявки по програми за заетост и обучение

До 24 април, вторник, включително, в Бюрото по труда се приемат заявки на работодатели за ползване на преференции по насърчителни мерки за заетост, регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта.
Финансовите стимули ще бъдат предоставени на работодателите при наемане на безработни от уязвими групи на пазара на труда. Става въпрос за младежи на възраст до 29 години, майки на деца до 5 години, хора с трайни увреждания, лица на възраст над 50 години, трайно безработни и др.
Мерките предлагат различни варианти за срок и размер на субсидиране и наемане на работа, включително за стажуване или чиракуване под ръководството на наставник.
В същия период работодателите ще могат да кандидатстват и за финансиране на работни места, разкрити по Програмата за обучение и заетост на продължително безработни, която се осъществява и в публичния, и в частния сектор.
Съветът за сътрудничество към Бюрото по труда ще разгледа подадените от работодателите заявки и в срок до 27 април ще одобри работните места, които могат да се субсидират в рамките на наличните свободни финансови средства.
Текущо, извън посочения срок, работодателите могат да ползват преференции при осигуряване на заетост на „зелени работни места”, както и след завършено квалификационно обучение, заявено от тяхна страна, или чрез дуално обучение /работа и учене/ на самото работно място.
Повече информация по тези въпроси може да се получи в Бюрото по труда.

Leave a Reply