Новини, Шарен свят

Приемат проекти за залесяване

От 14 юли до 1 август 2014 г. в Областната дирекция на Държавния фонд „Земеделие” ще се приемат проекти за залесяване, възстановяване на гори и превенция на горски пожари. Общо 20 460 000 евро е бюджетът по „Горски мерки” на Програмата за развитие на селските райони.
Могат да кандидатстват собственици на земи и гори, държавните горски предприятия, дирекциите на национални паркове, учебно-опитните горски стопанства. Финансовата помощ по „Мярка 223” се отпуска за първоначално залесяване на неземеделски земи в цялата страна. Помощ се отпуска и за превенция на горски пожари и възстановяване на горите след пожари и други бедствия. С получените средства кандидатите могат да създадат или да подобрят противопожарна инфраструктура и горски пътища, да построят хеликоптерни площадки, наблюдателни пунктове и др. Могат да се подават и проекти за разнообразяване на видовия състав на горите.

Leave a Reply