Политика

Програмата на БСП за Самоков

БСП

Нашата програма за Самоков
2011-2015 г.
„Защото хората са важни, защото Самоков е важен”
8 направления в програмата ни за развитие на община Самоков, защото сме № 8


1. Програма за развитие на устройство на територията на община Самоков /2011-2015 г./ –
инфраструктура и управление на територията като средство за постигане на по-добра и желана градска среда
– окончателно завършване и одобрение на общия устройствен план на гр. Самоков, в който са отредени и оформени:
– терени за индустриални зони
– терени за спорт, отдих и туризъм
– терени за бизнес парк;
– окончателно завършване и одобрение на общия устройствен план на к. к. Боровец;
– продължаване подмяната на подземната ВиК инфраструктура с цел окончателно решаване на водоснабдяването и канализацията на гр. Самоков и населените места на територията на общината, включително изграждане на съоръжения за пречистване на питейната вода и пречиствателни станции за селата;
– публичност и прозрачност при управлението и разпореждането с общинската собственост чрез създаване и поддържане в актуално състояние на публичен електронен регистър на общинската собственост и обявяване в официалния сайт на Община Самоков и в местните медии на всички процедури по публични търгове и публично оповестени конкурси;
– залагане на средства от бюджета на община Самоков за основен и текущ ремонт на уличната мрежа в града и останалите населени места от територията на община Самоков, както и увеличаване на средствата за благоустрояване в селата;
– съдействие на гражданите за организиране санирането на панелните жилища с привличане на средства по оперативни програми.
2. Ефективно местно самоуправление,
взаимодействие между общински съвет и общинска администрация,
включване на гражданите и бизнеса в управлението на общината
– изграждане и утвърждаване на собствен административен капацитет на общината за подготовка, проектиране и привличане на средства от оперативните програми на ЕС;
– от тук и с цел подпомагане на бизнеса, земеделския и селскостопанския производител, гражданското общество и други потенциални бенефициенти за условията и средства от евро фондове чрез информация, консултации, лобиране и подпомагане /представителство/ пред централната власт, оформяне на документи, договори и др.;
– въвеждане на персонален отговорник-кординатор от ръководството на общината за всяко инвестиционно намерение, за всеки по-голям работодател, хотелиер и бизнесмен. Това ще въведем с цел подобряване на административното обслужване и свеждане на сроковете за обработка на преписките, документите до минималните, установени в закона;
– въвеждане на работа на общинския съвет без хартия /всички действия по електронен път – от деловодство всяка молба със съответния входящ номер – протоколите на комисиите – материалите за сесията с прикрепени към тях преписки – докладни записки на кмета – до работа по време на сесия – електронно гласуване/, което ще доведе до прецизност в дейността на заседанията и взетите решения, до по-добра ефективност, повишаване нивото на кандидатите за съветници; мислим и за екологията.
3. Образование
– общодостъпно и качествено образование, даващо възможност за успешна реализация на пазара на труда и продължаване на обучението във висшите учебни заведения;
– изграждане на конкурентна образователна среда, адекватно променяща се съобразно обществените потребности;
– модернизиране на учебно-техническата база и на спортните площадки в училищата и детските градини;
– повишаване на интереса към здравословния начин на живот на децата, като се отдели специално внимание на храненето им в детските градини, столовете и павилионите в училище.
4. Култура
– подпомагане развитието на културния туризъм чрез привличане на европейски средства;
– обозначаване и популяризиране на културно-историческите обекти и природни забележителности и превръщането им в атрактивни туристически центрове;
– разработка, кандидатстване и съфинансиране на проекти за рекламиране на исторически, културни, спортни и природни забележителности на общината и превръщането й в желана дестинация за туристите;
– изграждане на етнографски парк-комплекс „Старинен Самоков”;
– привличане на средства по европейски проекти за реставрация на сгради, обявени за паметници на културата.
5. Спорт и младежки дейности
– обновление и изграждане на нови спортни обекти и детски площадки в града и селата;
– изграждане на вело алеи в града и свързващи близките села и природни забележителности с града /вело алея от центъра на града покрай р. Искър до Туристическата градина, а оттам през Лаго и до с. Бели Искър/, и еко пътеки, свързващи туристическите ни забележителности в общината;
– възстановяване на местността Лаго като част от нашето минало и традиция и превръщането й в място за отдих, спорт, развлечения и туризъм на самоковци с оформянето и дообогатяването с растителни видове, ангажиране на учащите деца и младежи в залесяване, оформяне и опазване на парка.
6. Здравеопазване и социална политика
– общинска програма за подпомагане на общопрактикуващите лекари в отдалечените населени места в общината;
– МБАЛ „САМОКОВ” – укрепване и развитието й като общинско лечебно заведение в направление – материална база, апаратура;
– участие в програми и фондове на ЕС в търсене на техническа и финансова подкрепа за решаването на проблемите в здравеопазването, както и в програмите, финансиращи проекти в областта на общественото здраве;
– социални услуги, отговарящи на реалните нужди на рисковите групи;
– разширяване на мрежата от услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в домашна среда и разширяване броя на клубовете на пенсионера;
– стабилизиране и разширяване на обхвата и повишаване на качеството на услугите на социалния патронаж;
– разработване на приложима и жизнена система за образователна, трудова и социална интеграция на ромите; осигуряване на трайно присъствие в ромските общности с активното участие на представители на етноса на компетентните публични институции /здравни, административни, социални/; разкриване на здравно-социален център в самата ромска общност заедно и в партньорство с НПО.
7. Екология и околна среда
– актуализиране на плановете за управление на речните басейни, опазване и възстановяване на речните корита от неправомерно добиване на инертни материали и предотвратяване превръщането им в диви сметища;
– увеличаване и подобряване качеството на поддържане на зелените терени на територията на общината;
– оформяне на двата бряга на р. Искър като зона за отдих – кандидатстване с проект „Крайречна градска зона”; възстановяване на традиционното използване на поречието на р. Искър /Бели и Черни/ като активни зони за отдих на гражданите, свързване на парка около р. Искър с Лаго и Туристическата градина;
– поддържане и възстановяване на осветлението, изграждане на соларни лампи /по проект енергиина ефективност ОПРР/.
8. Финансиране
– значителни средства за развитие и решаване на проблеми в социалната и инженерната инфраструктура /училища, ЦДГ, социални домове, пътища, ВиК съоръжетия, екология, благоустрояване/ може да постъпят чрез външно финансиране;
– реализиране на проекти с външно финансиране и усвояване на средства от ЕС ще е един от основните приоритети на общинското ръководство през мандат 2011-2015 г.;
– подобряването на инфраструктурата е от основно значение за разширяване на базата за развитие на региона и увеличаване на инвестициите;
– основни оперативни програми, по които е допустимо финансиране:
. оперативна програма „Регионално развитие”
. оперативна програма „Околна среда”
. оперативна прогрма „Конкурентноспособност”
. оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
. оперативна програма „Административен капацитет”
. „Програма за развитие на селските райони”;
– увеличаване на финансовия ресурс на общината от данъци от икономическа дейност и ефективно управление на общинската собственост; други донорски програми; публично-частни партньорства.
Приоритетни ще бъдат интегрираните водни проекти, регламентираното сметище, болницата и други социални проекти, както и обекти в областта на образованието и културата.
Реализирането на тези проекти ще формира голяма част от бюджета.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

1 Comment

  1. Гюро

    Колкото реализираха “Нисък Боровец” и тем подобни дивотии, толкова ще реализират и този балон, наречен “Програма за развитие на Самоков”.

Leave a Reply