Култура, Новини, Политика

Програма за развитие на читалищното дело бе обсъдена

На работна среща на 28 февруари бе обсъдена Програма за развитие на читалищното дело в общината. Програмата е изготвена на основа на планираните от читалищата дейности, включени в културните им програми. Съгласно Закона за народните читалища /чл. 26а, ал. 2 и ал. 3/ самата програма ще бъде предоставена за разглеждане от Общинския съвет. В нея подробно са набелязани всички мероприятия от културния календар на общината. В изказвания се подчерта, че повечето предвидени от отделните читалища изяви са включени в общия културен календар.
В срещата, ръководена от гл. експерт „Култура” Пепа Георгиева, участваха и секретарят на Общината Ангелина Вангелова и председателката на комисията по култура към местния парламент Гиргина Рангочева. Г-жа Георгиева запозна представителите на читалищата с програмата на Министерството на културата за подготовката на филм на ЮНЕСКО за читалищата. Тя съобщи още, че на последната общинска сесия, с приемането на бюджета, е прието и разпределението на субсидиите за читалищата. Има възможност самите читалища да кандидатстват като неправителствени организации по програми, финансирани от „Отворено общество”. Одобряването им би създало по-добри финансови възможности за работа с различните състави. До 31 март трябва да приключат и отчетните събрания на читалищата, след което отчетите да се изпратят в общинската администрация.

Leave a Reply