Новини, Политика

Програма на ПП ЛИДЕР “Самоков е нашият дом”

Трудните времена, в които живеем, изискват импулс за активно действие, обществена подкрепа и човешка солидарност. По време на световна криза ние не може да имаме друга мисия, освен борба с бедността и безработицата и постигане на икономически растеж чрез модернизация на управлението, привличане на инвестиции и усвояване на средства от европейските фондове.

Принципи за управление в общината

Без решителна промяна в управлението на града трудно може да разчитаме на успех. Ние ще се борим за модернизация в управлението чрез:
. Отговорност и отчитане на резултатите от работата пред обществото.
. Прозрачност и публичност, като важните решения се вземат
след публични граждански обсъждания.
. Ефективност и професионализъм, наложени с промени в структурата и организацията на администрацията. Истинска конкуренция при възлагане на обществени поръчки.
. Повишена активност на общинския съвет – повече инициатива и качество на управленската продукция – решения, наредби и инструкции.
Моралът е обществен закон и трябва да се спазва от всички.

Как икономиката да заработи отново

В последните години икономическата активност в града спада, инвестициите се свиват постоянно, усвояването на европейските средства е незадоволително, закриват се предприятия и се губят работни места. Резултатът е налице – безработица и нарастваща бедност за населението. Какво трябва да се направи?
Незабавно преразглеждане на бюджета на общината и правилно пренареждане на истинските приоритети за общината.
Създаване на нова и оптимизирана система за местни такси и данъци.
Преразглеждане на статута на общинските фирми и закриване и приватизация за губещите.
Създаване на нови ефективни общински фирми, включително и с чуждестранно партньорство.
Подобряване на управлението на собствените активи на общината.
Изграждане на собствен капацитет за усвояване на финансови средства от структурните европейски фондове, който да обслужва ефективно и частни структури.
Активно привличане на чужди и местни инвестиции, особено в перспективни области, като нови технологии, туризъм и екология чрез създаване на подходяща бизнес среда.

Възраждане на земеделието

Не е нужно да се търси статистика, за да се обясни нерадостното състояние на земеделието в нашата община. Още повече необяснимо при наличието на дълбоки традиции, природни дадености и трудолюбиво население. Ние не можем да се примирим с кризата в земеделието и ще работим за неговото възраждане чрез:
Сформиране на Обществен съвет по селско стопанство с водещи наши специалисти за изготвяне план за действие в областта на селското стопанство.
Създаване на ефективна структура в общинската администрация за информация и помощ при кандидатстване за финансиране по европейски програми.
Изграждане на съвременна селскостопанска борса за стимулиране на производството и регулиране на цените.
Подобряване, с общинска помощ, на процеса за банково кредитиране на селскостопанските производители.
Привличане на инвеститори за изграждане на предприятия за обработка на селскостопанска продукция.
Активизиране на процеса на отдаване на държавна и общинска земя на аренда за земеделска обработка.

Общината е на хората

Ние не искаме общинската администрация да има друг живот извън нуждите и проблемите на хората. За да постигнем това ние ще работим за:
Решително подобряване качеството на предлаганите административни услуги от общината.
Подобряване на обслужването чрез съкращаване на ненужни процедури и намаляване на сроковете им за изпълнение.
Осигуряване на надеждна обратна връзка между хората и потребителите на услуги и общинското ръководство. Анкетите за мнението на гражданите за предлаганото обслужване ще бъдат публични.
Оптимизиране на информационния обмен с други ведомства за подобряване на обслужването.
Въвеждане на електронно обслужване чрез интернет.

Сигурност за града

Общината продължава да бъде длъжник на гражданите си като не осигурява необходимата сигурност за населението. Ние ще работим активно в общинския съвет за:
Изготвяне на програма за подобряване на обществения ред и борба с престъпността. Чрез нея ще подобрим взаимодействието с държавните структури за борба с престъпността и ще ангажираме сериозно присъствие на малцинствените групи в изпълнението й.
Изготвяне на нова наредба за обществения ред и след дискусия с обществеността по приемането й ще следим за стриктното й спазване.
Осигуряване на контрол за абсолютното спазване на правилника за движение по пътищата.
Постепенно въвеждане на електронна система за видео наблюдение на всички значими обществени обекти: училища, детски градини, здравни заведения, транспортни и инфраструктурни обекти.

Здраве за всички

Секторът здравеопазване не е в състояние да реши самостоятелно всички проблеми, свързани със здравето на населението. Върху здравето влияят множество социално-икономически фактори и за благоприятно изменение на здравето на хората е необходимо привличането на всички заинтересовани страни – гражданско общество, местна общественост и бизнес партньори. Особено е важно в процеса на вземането на решения за опазването на здравето да бъдат привлечени и представители на най-бедните слоеве. Ние се борим за:
Осигуряване на допълнителни финансови средства от общинския бюджет за осигуряване медицинска помощ на неосигурени лица. Отстраняване на несправедливостта по отношение на здравето и осигуряване на достъп на всички до здравни услуги.
Мащабно инвестиране в здравната инфраструктура на общината чрез средствата от спечелени проекти от европейски фондове.
Специално внимание върху внедряването на модерни здравни информационни технологии за подобряване качеството и ефективността на лечебно–диагностичния процес.
Подобряване на системата за селекция, квалификация, продължително обучение и атестиране на медицинските кадри.
Влизане в дневния ред на общината на общественото здраве – промоция на здраве, защита на здравето на майките и децата, планиране на семейството, борба с рисковите фактори за хроничните заболявания и провеждане на профилактични скринингови изследвания на масовите и опасни сърдечно-съдови и онкологични заболявания.

Образование и култура – нашата сила

Образованието и културата на Самоков са с много дълбоки корени и тук сме постигнали забележителни успехи, с които всички се гордеем. По време на криза усилията и вниманието в тази област трябва да са удвоени. Ако ние нямаме образование за децата и културен живот за какво ни трябва всичко останало! Ние ще се стремим към:
Гарантиран достъп до качествено образование за всички.
Допълнително инвестиране в училищата, особено в сферата на информационните и комуникационните технологии.
Повишаване на образователното ниво на ромското население чрез разнообразяване на мотивацията на родителите и децата за повече знания.
Допълнителни усилия за повишаване на статута на учителската професия.
Създаване на максимално добри условия за развитие и работа на музея и галерията на града.
Разнообразяване на културния живот на града с организация и стимулиране на нови културни прояви, гостуване на галерии и известни творци и писатели, прожекции на нови филми, концерти и т. н.
Създаване на обща културна програма със Софийска община.

Туризмът е настояще и бъдеще на Самоков

С право се гордеем с постигнатото за превръщането на община Самоков в привлекателен европейски център за туризъм. Във времената обаче на световна криза и свръх конкуренция на туристическия пазар всяко забавяне или погрешна стъпка може да ни върне с години назад. Ние ще работим активно за:
Ефективно привличане на инвестиции чрез подобряване на инвестиционната среда и рекламата на забележителностите на Самоков.
Разширяване на туристическия пазар чрез създаване на нови продукти – спа туризъм, конгресен и конферентен туризъм и селски и еко туризъм.
Подобряване на цялостната инфраструктурата – пътища, водопроводи, канализация на съществуващите курортни комплекси.
Трайно решаване на възникналите екологични проблеми вътре в курортите и от строителството върху природата.
Създаване на цялостна работеща система за реклама на туристическите продукти, включително и чрез финансиране от общината.

Самоков се намира в сърцето на планината и е заобиколен от наистина великолепна природа. Колко лесно всичко това може да се загрози и разруши от необмислени и хаотични строежи, плод на прибързани решения! Ние ще работим неотклонно за:
Създаване на Обществен съвет по проблемите на градоустройството, който ще оценява градоустройствената дейност, потенциалните заплахи за екологичното равновесие, ще контролира общинския съвет в тази сфера и ще предлага решения на възникналите проблеми.
Преразглеждане на системата за управление на отпадъците в общината и предлагане на решения за рационализирането й – разделно събиране, домашно компостиране и т. н.
Подобряване на качеството на дейността на операторите на общински услуги, свързани с подаването на питейна вода и почистване на улиците.
Стартиране на дейност по изграждането на пречиствателни станции за питейната вода в град Самоков.
Засилване контрола върху спазването на екологичните изисквания върху отпадните води на предприятията и туристическите обекти в общината.

Leave a Reply