Новини, Политика, Шарен свят

Проектобюджетът възлиза на 25,8 млн. лв.

При по-голям интерес в сравнение с други години премина общественото обсъждане на проектобюджета на общината за 2013 г., станало на 4 февруари. Присъстваха общински съветници, специалисти от местната администрация, кметове на села от района, представители на учебни заведения, граждани.
Зам.-кметът Радослав Стойчев направи кратка справка за изпълнението на бюджета за 2012 г. и говори за новия проектобюджет, който по предварителните сметки възлиза на 25 826 940 лв. Чрез аудиовзиуално представяне присъстващите се запознаха с предвижданите приходи и разходи.
Към 31 декември 2012 г. бюджетът за м. г. се изпълнява на 85,8 %, в стойностно изражение – 19,7 млн. лв. Преизпълнение има при собствените приходи: от данъци – 107 % и от неданъчни приходи – 104 %. Капиталовата програма е изпълнена на 58 % от годишния план. В срочни банкови депозити Общината разполага с 3,5 млн. лв., в банкови депозити – с 2,6 млн., по сметка – с 1,6 млн. лв.
В сравнение с предишния бюджет, тази година се предвижда увеличение по отделните параграфи между 10 и 20 %. Най-сериозно нарастване е планирано за строителството и благоустройствените дейности – с 67,17 %. Близо 10 млн. лв. са предвидени в сферата на образованието.
На поставените многобройни въпроси подробно отговориха кметът Владимир Георгиев, г-н Стойчев и директорката на дирекция „Териториално-селищно устройство и европейски програми” в Общината инж. Евелина Перфанова.
На оплакване на жителка на Доспей бе отговорено, че колкото е асфалтирано в това село през миналата година, във всички села, взети заедно, не е направено. На въпросната улица има проблем, който трябва да се реши.
В отговор на запитване на общинския съветник Светлана Атанасова кметът отговори, че Общината кандидатства с проект за 3,5 млн. лв. за изграждане на канализацията и доизграждане на водопровод в Боровец. Този проект е на финала, но тъй като все още договор не е подписан, средствата не са заложени в бюджета. Възложено е проучване за трасе на велоалеи до Боровец и вътре в курорта, но има проблеми с реституирани имоти. Възможно е да се осъществи готовият проект за туристически път до Бяла поляна.
Поставиха се и въпроси за благоустрояване на парковите зони, за изграждане на алеи на здравето, както и за строителство на детски и спортни площадки. В проектобюджета за тези цели са предвидени 100 хил. лв., но част от тях ще бъдат използвани за сертифициране на съществуващите детски кътове.
Сериозен интерес предизвикаха плановете за реконструкция на фонтани, изграждане на светещи фонтани в коритото на Искъра и др.
Преди общественото обсъждане проектобюджетът бе разискван и на среща на общинското ръководство с кметовете и кметските наместници на села в района.
Стана ясно, че в проектобюджета са планирани 795 хил. лв. за изграждане на водопроводи в селата. Постигната е договореност с „ВиК” Общината да закупува материалите, а фирмата да извършва ремонтите. С предимство ще се извършат ремонтни работи в Райово, Горни Окол и Говедарци. Изяснено бе, че средствата за ВиК са двойно повече от миналогодишните.
За асфалтиране са предвидени към 1,6 млн. лв. – с 560 хил. лв. повече от м. г. Към 1,6 млн. лв. са планирани и за благоустрояване.
Сред присъстващите на общественото обсъждане на проектобюджета на 4 февруари бяха председателката на Общинския съвет Ирена Коцева, зам.-кметът Васил Сайменов и др.
Р. Стойчев благодари на всички за активното участие в обсъждането и увери, че работата по проектобюджета ще продължи активно до окончателното му представяне за разискване и приемане на предстоящата в края на февруари общинска сесия.

Евгения Попова

Leave a Reply