Новини, Туризъм, Шарен свят

Проектопланът за парк „Рила” предвижда ограничаване на човешкото въздействие

Представители на неправителствени организации, на общини и на бизнеса, както и десетки граждани от региона, включително от Самоков, участваха в общественото обсъждане за актуализацията на плана за управление на Национален парк „Рила“, състояло се на 23 септември в Благоевград.
Документът ще действа през десетилетието от 2015 до 2024 г. Директорът на проекта Росана Матева благодари на Агенцията за регионално развитие, на фирма „Бороспорт”, на общинските администрации в обхвата на парка, както и на други институции, оказали помощ и съдействие.
Изпълнител на проекта е ДЗЗД „Рила консултанти“. Организирани са и редица предварителни срещи със заинтересованите организации, фирми, институции и граждани по места за предварително обсъждане на актуализацията. На тези срещи, както стана ясно при разискванията на 23 септември в Благоевград, са били дадени над 50 предложения, много от които са включени в проекта. Над 160 експерти в различни области пък са били ангажирани междувременно с обхождане на терените в различните участъци на парка.
Както е известно, площта на парка възлиза на 78 хил. ха, от които 16 хил. са резервати.
Препоръчва се въвеждането на хидроложко наблюдение на Седемте езера, Мусаленските езера, Маричините езера и др.
Обособени са няколко зони: „Ограничено човешко въздействие” с 15 хил. ха, „Туризъм“ /включително заслоните, местата за бивакуване, както и 414 км туристически маршрути/, „Сгради и съоръжения“ /включително 535 км пътища/, „Многофункционална”.
В зона „Ограничено човешко въздействие” са забранени строителството на нови заслони и спортни съоръжения, както и всяко строителство, освен на обекти за нуждите на управлението на парка и на водохващания за питейна вода; любителският риболов; регулирането на числеността на дивите животни; шумовото замърсяване над 45 децибела; всякакви сечи с изключение на сечи за поддържащи и възстановителни дейности и за отстраняване на опасни дървета край пътеки, пътища и сгради, както и при потушаване на пожари; изграждането на трасета за конен и вело- туризъм на височина над 2000 м.
Числеността на домашните животни, допускани на паша, се определя: за едър добитък – минимум 12 дка на глава; за овце – минимум 4 дка на глава. Препоръчва се стадата от животни, изкарвани на паша, да не се държат в непосредствена близост до туристическите пътеки.
Предложените в този раздел нови забрани предизвикаха критики от страна на представителите на Самоковска община, както и от други участници в обсъждането. Мнението на критикуващите е, че по този начин се ограничава туристическият потенциал на съответните региони и се спира развитието им.
В зона „Туризъм” при определяне на пешеходните маршрути ще се предвиждат места за отдих.
В многофункционалната зона използването на електропастири е допустимо само на местата за нощуване на добитъка с цел да се опазва от нападение от хищници. Всички горски пътища подлежат на задължително възстановяване в срок от 3 месеца след извършване на планираните сечи.
В зона „Сгради и съоръжения” пък ремонтът и поддържането на пътищата ще се извършва без промяна на категорията и настилката им.

Leave a Reply