Проектът “Борико” стана ябълка на раздора

В препъникамък на първата след лятната ваканция сесия на Общинския съвет, състояла се на 13 септември, се превърна обсъждането на дейността на дружеството “Борико 2007”, създадено преди 5 години като съвместно сдружение на Общината и фирмата “Ел Ем Импекс” на бизнесмена Христо Ковачки.
Дружеството изгради ски лифта в м. Боричо край града ни, фирмата участва с паричен капитал, а Общината е апортирала /внесла/ около 700 дка земи в този район, както и в Боровец, старите сгради на болницата и др. с оглед влагането на инвестиции и ново строителство в интерес на развитието на града и региона.
На заседанието в четвъртък правната комисия на съвета предложи да се упълномощи представителя на Общината на годишното общо събрание на съдружниците на 26 септември да гласува за приемане на отчетите за дейността на дружеството през последните три години, изплащане на дивиденти на Общината в пълния полагащ се размер – 55 хил. лв., освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите – Милен Влашки, Бранимира Бодурова и Христо Ковачки, и за промени в състава на този съвет.
Комисията предложи още всички акции на “Ел Ем Импекс” да се прехвърлят на друга фирма – “Лендитур” ЕООД, която за период от 1 година да внесе около 5,4 млн. лв. – номиналната стойност на записаните, но неизплатени акции. Предложено бе и представителят на Общината да гласува за промяна на устава на дружеството.
Предложенията, взети след докладна записка на кмета, предизвикаха дълготрайни оживени разисквания и разнопосочни мнения. В крайна сметка за предложението гласуваха 14 от присъстващите 27 съветници и така до решение не се стигна, тъй като за него бе необходимо т. нар. квалифицирано мнозинство. Петима от местните депутати бяха против, а 8 се въздържаха.
Като цяло против предложението бе групата на “Самоковци за Самоков”, но тя бе подкрепена в различна степен и от колеги от други групи. По-подробно писменото становище на “Самоковци…” ще отразим утре.
Преди това гласуване Силвия Стойчева /БСП/ предложи въпросът да се отложи за разглеждане на следващата сесия, но се получи паритет в мненията на местните депутати – 13:13.
Още по-рано инж. Пламен Ангелов /”Самоковци…”/ поиска Общинският съвет и кметът да предприемат действия относно невнесения капитал от акционера в съвместното дружество “Ел Ем Импекс”. И това мнение не получи достатъчно подкрепа – „за“ бяха 10 души, „против“ – 3, а 14 човека се въздържаха.
Още в самото начало пък Пл. Ангелов попита къде е внесеният уставен капитал. Колегата му от “Самоковци…” Стоян Пашов зададе въпрос как да се задължи представителят на Общината да гласува, след като не се знае какви са въпросните отчети. Пашов се обяви и против освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “Борико”. Той се поинтересува и дали е спазено законовото изискване акциите на “Ел Ем Импекс” в съвместното дружество да се предложат първо на другия съдружник – Общината, а след това евентуално да се търси нов акционер. В тази светлина пък Пл. Ангелов попита дали е отправяна покана към “Ел Ем Импекс” да довнесе основния капитал.
Думата взе и представителка на “Ел Ем Импекс”, която подкрепи предложенията на правната комисия. На въпроси на съветниците Светлана Атанасова /”Бъдеще за Самоков”/ и Николай Николов /БСП/ представителката на фирмата обеща да даде отговор на следваща сесия.
Кметът Георгиев припомни, че Общинският съвет вече е взел решения за приемане на годишните финансови отчети на съвместното дружество за последните три години – от 2009-а до 2011-а, както и да се изплатят дивиденти на Общината в пълния им размер. Георгиев каза още, че ако съветниците преценят, въпросът може да се отложи за разглеждане на следващо заседание.
Накрая на практика това и стана, след като не можа да се формира необходимото мнозинство около едно становище.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*