Проект за оползотворяване на зелените отпадъци

Общината е спечелила проект по ОП „Околна среда” – „Намаляване отпадъците при източника”. Целта е да се предотврати образуването на биоразградими отпадъци чрез въвеждане на система за компостиране. Предвижда се на територията на града да се поставят 293 компостери и компост ускорители.
Опитът показва, че контейнерите и другите съдове за смет се препълват със зелени отпадъци, което води до преждевременното им запълване, както и до замърсяване на околната среда. С поставянето на съоръженията за компостиране ще се оползотворяват зелените и биоразградимите отпадъци, като ще се произвежда компост, чрез който ще се обогатяват почвите на зелените площи и цветните лехи, а ще се намалява значително и количеството на отпадъците в новото депо.
Проектът предвижда и въвеждането в действие на ремонтна зала /“Repair café”/, оборудвана с инструменти за ремонтиране на битови уреди, работни маси и столове. Ще бъдат закупени 156 кошчета за разделно събиране и 176 кантари за измерване на отпадъците.
Планират се и информационни кампании. Целта е да се направи подготовка за повторна употреба на отпадъците от домакинствата чрез прилагане на новаторската инициатива за ремонтна зала с разделно събиране на материали за последващото им рециклиране. Стремежът е да се намаляват отпадъците и да се постига с това значим екологичен и икономически ефект.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*