Новини, Шарен свят

Проект за по-ефективна администрация

Проектът „Подобряване процеса на разработване и прилагане на политики за местно и регионално развитие в община Самоков” бе представен на 6 март. Присъстваха общински служители, кметове и кметски наместници в селата. Ръководителката на проекта Ангелина Вангелова представи членовете на екипа – координаторът Полина Спасова и счетоводителката Снежана Михайлова. Ще помагат експертите Красимира Костадинова и Галина Галчева.
Целта е да се постигне по-висока степен на ефективност при разработването и прилагането на местни политики и стратегически документи чрез партньорство и координация със заинтересованите страни. Ще бъдат разработени и въведени правила и методики за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на конкретни местни политики с оглед разработването на общинския план за развитие до 2020 г.
Проектът е по ОП „Административен капацитет” и е съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос „Добро управление”, подприоритет „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”. Работата по проекта е започнала на 8 ноември м. г., а продължителността му е 9 месеца. Стойността е 79 556,15 лв.
Извършената дейност ще се отчете през август. Очаква се в резултат на изпълнението на проекта да се подобри работата на администрацията по отношение на провежданите политики, да се повиши квалификацията на служителите и на структурите на гражданското общество, както и да се повиши информираността за ползата от проекта и помощта от ЕС.

Евгения Попова

Leave a Reply