Новини, Образование

Проект подпомага образованието

От септември 2012 г. в НУ „Петър Берон” се изпълнява проект „Включващо обучение”. Училището е едно от 84-те пилотни учебни заведения в страната. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Общата стойност на проекта е 14 млн. лв., като бенефициент е Министерството на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”.
Целта е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.
Предвижда се отрано да се откриват деца, застрашени от трудности в обучението, и да се включват в предучилищното и училищното образование с цел по-нататъшната им социализация и интеграция. Ще се повиши и ролята на училището за изграждане на приобщаваща образователна среда и за качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на ученика.
Като цяло проектът предвижда още да се повиши капацитетът на специфичните училища за деца със сензорни увреждания с оглед изграждането на модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици с подобни увреждания. Ще се изгради и нов модел на организация и функциониране на училищата за деца с умствена изостаналост от интернатен тип. Сред учителите и родителите пък се работи за създаване на положителни нагласи към включващото обучение с оглед на бъдещата интеграция на младите хора.
По проекта работят Мариана Вардарова като старши ресурсен учител, Цветанка Лобутова, психолог, и Йорданка Петрова, логопед.
Учениците се обучават в специално обзаведен кабинет. Закупени са и техника и дидактически материали. Всички разходи са за сметка на проекта. Работи се с 12 ученика със специални образователни потребности в две групи – за ресурсно подпомагане и за психологическа подкрепа.

Leave a Reply