Новини, Шарен свят

Промени в плана на с. Поповяне

Евелина Перфанова

Община Самоков, област Софийска, на основание чл. 121, ал. 1 от ЗУТ, определя 24.10.2011 г. от 10,30 часа в сградата на Община Самоков /стая 427/ обществено обсъждане за: Проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на с. Поповяне – премахване на улица с о. т. 106-107-108 и част от улица с о. т. 107-134 и прокарване на нова улица с о. т. 106а-108в-108б-108а. Изменение регулацията на УПИ VІ-300 в кв. 40, УПИ І-302, УПИ ІІ-336, УПИ XІV-345 и УПИ XV-общ в кв. 47 и на терен за озеленяване в кв. 46.
инж. Евелина Перфанова
за кмет на община Самоков

Leave a Reply