Новини, Шарен свят

Промени в справка-декларацията по Закона за ДДС

С правилника за изменение и допълнение на правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /който е обнародван в бр. 8 на „Държавен вестник” от 29 януари 2016 г./ са направени промени в справка-декларацията по Закона за ДДС и дневника за продажби.
Промените са свързани с направените допълнения в ЗДДС, отнасящи се до начисляване на ДДС на стоки и услуги, ползвани за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работници или служители, както и за цели, различни от независимата икономическа дейност, ако при придобиването на тези стоки или услуги е ползвано правото на данъчен кредит.
С цел да се облекчат лицата, регистрирани по ЗДДС, е създадена специална разпоредба в ППЗДДС, съгласно която справки-декларациите по ДДС за м. януари 2016 г. и дневникът за продажби ще се подават по досегашните образци.
За следващите данъчни периоди справки-декларациите и дневникът за продажби ще се подават по новите образци.

Leave a Reply