Култура, Новини, Статии, коментари

Проф. Геннадий Маклаков: “Науката може да създаде диагностичен център в Самоков”

Проф. Геннадий Маклаков

Геннадий Маклаков, проф. дтн. Академик на Международната академия по проблемите за човека в авиацията и космонавтиката, академик на Международната академия по биоенерготехнологии, член на Българската асоциация на психолозите и EFPA (European Federation of Psychologists` Associations), член Съюза на учените в България. Ръководител на виртуалния център за обучение на докторанти при ИКИТ – БАН.

– Проф. Маклаков, Вие бяхте представител на България на международния конгрес „Наука. Информация. Съзнание”, който наскоро се проведе в Санкт Петербург. Можем да кажем дори, че сте представител на Самоков, тъй като имате сключено споразумение за сътрудничество с ПТГ „Никола Вапцаров”…
– Представях на конгреса разработка на Института за космически изследвания и технологии при БАН. Но някои идеи, изложени в доклада, разбира се, могат с успех да се използват както в ПТГ „Никола Вапцаров”, така и в други учебни заведения в Самоков. Когато подписвахме договор с директора Георги Велев, обсъждахме възможността за използване на съвременни информационно-педагогически технологии в учебно-възпитателния процес. Затова смятам, че в някаква степен аз бях представител и на Самоков. Би било голяма чест да представлявам Самоков на конгреса през следващата година, ако в града започнат да се развиват и използват новите технологии, насочени към усъвършенстване на човека и неговия духовен свят, към повишаване на психофизиологическите му ресурси и развитие на превентивната медицина.
– С какво се отличаваше този конгрес от други подобни форуми, посветени на изследването на човека?
– Преди всичко с комплексния подход към изучаването на човека и неговата психика на основата на синтеза между ученията на Изтока и Запада, като се вземат предвид съвременните постижения на точните науки: физика и математика. Осъществява се органично единство между квантова физика и биология. Според мен, а и все повече са учените, които смятат така, този подход е най-ефективен, когато става дума за изучаването на човека и заобикалящата го среда.
Друга особеност на конгреса беше обсъждането на феномена съзнание и възможността за диалог между наука и духовност. Такъв пример беше научно-практическият семинар с центъра „Брахма Кумарис” под надслов „Науката и духовността – партньори в името на мира и щастието на земята”.
– Какво според Вас беше най-интересното през тези три дни?
– Най-интересно беше неформалното общуване, както се казва, „общуването в кулоараите”. Тогава става обсъждане на моменти от докладите. Уточняват се теоретични предпоставки, условия за провеждане на опити, поставя се началото на сътрудничество и делови връзки.
Особено интересно ми беше общуването с проф. Коротков (Русия), Прикрил (Чехия), Лондчемп (Франция). В резултат на такова общуване например аз получих официално предложение да сътруднича на вузове в Сингапур (да чета лекции и да участвам в научни изследвания).
– Кои от докладите Ви направиха най-силно впечатление?
– Искам да подчертая, че равнището на всички доклади беше извънредно високо. Трудно е да отделя само няколко. Все пак: от гледна точка на теорията докладът на проф. Воейков (Москва, Русия), който разглежда теоретичната биология от позицията на квантовата теория на полетата, и докладът на проф. Коротков (Санкт Петербург, Русия). Той представя експериментално изучаване на физиологията и психическите процеси на базата на разработения от него метод газоразрядна визуализация (ГРВ) на биологичните полета на човека. Особено впечатляват с представените резултати проф. Кутошов (Израел) и д-р Ковачек (Бразилия), които разглеждат методи за свръхранна диагностика на раковите заболявания на базата на посочения метод. Можете да си направите извод: 90 % от техните болни са излекувани!
Оригинален и много любопитен беше докладът на д-р Прикрил от Чехия за ранна диагностика по изражението на човешкото лице.
– Вероятно практическото приложение на метода ГРВ и на съответните прибори също са били обект на обсъжданията на конгреса?
– Разбира се. Много доклади бяха посветени именно на практическото използване на ГРВ-метода. Той се налага като изключително ефективен при изучаване на психологическите фактори, които влияят върху физическите оплаквания и състояния и за обективна диагностика на заболявания у човека. Вече говорих за изследванията на проф. Кутошов и д-р Ковачек. Комплексен подход, съчетаващ методи на източната и западната медицина, за лечение и диагностика, за предотвратяване на тежки заболявания, разгледа в доклада си д-р Сивакумар от Сингапур. Иска ми се да подчертая специално, че методът за ГРВ-диагностика и избор на индивидуален план за лечение се използва практически във всички страни, от Южна Америка до Индия и Сингапур. И ще изтъкна, че вече много години се произвеждат серийно десетки сертифицирани ГРВ-прибори в различна модификация. Те успешно се използват за диагностика и лечение на много заболявания – от хипертония до онкология; прогнозиране на следоперационни усложнения и психофизиологични състояние. Десетки години апробация… Обърнете внимание – това беше 18-и международен конгрес, на който представители от 40 страни обменяха опит, обсъждаха по-нататъшното развитие на ГРВ в медицината, психологията, спорта, образованието.
– А докладът, който Вие изнесохте, на какво беше посветен?
– На един от съвременните подходи за изследване на съзнанието. Заедно с проф. П. Гецов (директор на Института за космически изследвания и технологии при БАН) разглеждаме практическото използване на феномена изменено състояние на съзнанието за подготовка на авиационни и космически специалисти. Измененото състояние на съзнанието крие маса интересни възможности за разкриване на човешкия потенциал в критични ситуации. От една страна то може съществено да затрудни работата на специалистите (пък и на всеки човек) при екстремални условия. От друга – дава възможност да се реализират действително неизчерпаемите възможности на човека. Например – да активира ускорено обучение, да измени възприятието ни за време (забавяне или ускоряване), да предизвика ефект на преместване на съзнанието както в миналото, така и в бъдещето… Но за това тук няма да ни стигне мястото…
– Много е важно да научим могат ли някои от новостите, за които говорят учените, да бъдат приложени у нас, в България.
– България има неизчерпаем потенциал за подобряване на здравето както на населението, така и на многобройните чуждестранни туристи. Тя е известна с прекрасния си климат, с горите и планините, с безбройните си извори. Методите и апаратурата, за които се говори на конгреса, дават възможност балнеолечението да се издигне на ново равнище. И това би имало страхотен ефект – както по отношение на здравето на хората, така и във финансово изражение.
Колко много са изворите в България! А за уникалните свойства на водата, за запазването на нейната чистота и за целебните й свойства се говореше едва ли не във всички доклади… Колеги от Русия и от Франция теоретично и практически обосновават, че ефектът дори от само няколко дни рехабилитация с вода и планински въздух се запазва за цяла година!

Проф. Геннадий Маклаков и директорът на гимназия „Никола Вапцаров” Георги Велев при сключването на споразумението за сътрудничество. Професорът изнесе в училището лекция за онлайнобщуването и съвременните компютърни технологии.

– Самоков е град, чиято история съхранява много свидетелства за будната мисъл на неговите жители. Може би ще подскажете нещо по-конкретно, което бихме могли да използваме в днешната реалност…
– Частично аз вече отговорих на този въпрос. Искам само да отбележа, че Самоков е едно от най-красивите места в България, където може да се развиват туризъм, балнеолечение, спорт, на принципно ново равнище.
Доколкото знам, тук добре се развиват някои спортове като баскетболът, борбата, футболът, ориентирането. До неотдавна той е бил център на ски спорта, а и сега има елитни представители.
Възможно е всичко това да се развие още по-добре. Знаем, че един от проблемите в съвременния спорт е да се запази професионалната готовност на спортистите преди съревнование. Нали често се случва така: великолепни показатели на тренировките, но необясним срив на състезанието. Обида и недоумение следват: защо? А това може да се реши много просто с влизане в изменено състояние на съзнанието и най–важното – с контрол и прогнозиране на психофизиологичното състояние на спортистите с помощта на ГРВ-метода. В Русия този метод се използва с успех. На конгреса в много доклади се правеше анализ на психофизилогическите методи в подготовката на сборния олимпийски отбор на Русия. А както е известно, на олимпиадата Сочи – 2014 той зае първо място. Почти толкова успешно се представи и руският отбор на параолимпийските игри. В София вече е закупена ГРВ-апаратура за спортисти. А Самоков? Нима неговите спортисти не заслужават това?
И един друг аспект. В последно време в Европейския съюз и в България се отделя все повече внимание на извънурочната работа като начин да се снижава агресивността у учениците, за формиране на мотивация за обучение. Аз съм запознат (и в. „Приятел” писа) с дейността на гимназия „Никола Вапцаров” в това направление. Но и тук има възможност да се постигне ново равнище. Психоложката Булатова от гр. Курган разказа пред конгреса за използването на газоразрядната визуализация при формирането на култура за здравословен начин на живот сред учащите се. Резултатите им са впечатляващи. Нас всички ни интересува бъдещето и здравето на децата, нали? Защо да не използваме изпробвани и ефективни съвременни методи за възпитание и обучение в Самоков?
Имаше много интересни доклади на конгреса (тук мястото е ограничено, няма как да се спираме нашироко) и аз съм готов да запозная с тях учителите и треньорите, както и ръководството на града, ако това ги заинтересува.
Ще рискувам да предложа на градското ръководство да създаде диагностичен център, в който да се използват най-съвременни ГРВ-методи. Необходимо е само неголямо помещение и няколкостотин евро за закупуване на апаратура. Мисля, че ще се намерят доброволци, които да вземат участие в този интересен проект. Аз съм готов да бъда първият.
– Благодаря за разговора, проф. Маклаков. Надявам се, че ще имаме поводи да се срещаме отново.

Интервюто взе: Надка Вардарова

Leave a Reply