Новини, Шарен свят

Разясниха нова процедура по европейска програма

Областният информационен център организира среща за представяне на процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации”, която е отворена за кандидатстване до 26 септември. Управителят на центъра Анна Генчева представи работата по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ /в рамките на която е процедурата/, като изтъкна активността на кандидатите и посочи броя на сключените договори и процента на усвояване на средствата.
На присъстващите представители на бизнеса Мадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“, разясни на какви условия трябва да отговарят кандидатите, какви са допустимите дейности и разходи по процедурата, как става структурирането на бюджета по двата елемента, на които е разделена тя. Георгиева представи електронния формуляр и показа как става електронното кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС (ИСУН 2020).
Финансовите ресурси по процедурата възлизат на 68.5 млн. лв. Повече от половината от тези средства – около 39 млн. лв., са отделени за микро и малки предприятия. Целта е да се увеличат фирмите, които разработват и разпространяват нови продукти и производства, както и да се повиши делът на иновациите в самите предприятия. Минималната стойност на проектното предложение за микро и малки предприятия е 100 хил. лв., а максималната – 500 хил. лв. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е между 25 % и 80% от сумата.
На срещата бе обявено, че центърът предоставя експертна информация и по всички останали актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти по програмите, съфинансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Leave a Reply