Новини, Шарен свят

Разясниха промените и сроковете за данъците

На работна среща на 27 януари в Общината бяха разяснени промените в данъчното и осигурителното законодателство и съответните срокове за плащане на налозите. По въпросите отношение взеха зам.-кметът Сия Шехтанова и данъчният експерт към НАП Петър Захариев.
Както вече се писа, през тази година се запазват данъчните ставки. Евентуални промени при такса битови отпадъци /такса смет/ се очаква да влязат в сила след обсъждане през следващата година.
До края на февруари гражданите ще бъдат информирани писмено за своите данъчни задължения. До 30 юни е срокът за първата вноска, а до края на октомври – за останалата част. Отстъпка от 5 % се ползва при плащане на целия налог до края на април.
За физическите лица и едноличните търговци срокът е до 30 април, а за юридическите лица – до 31 март. Самоосигуряващите се трябва до 30 април да подадат годишна декларация, в която да декларират дължимите осигурителни и здравноосигурителни вноски.
Новост е възможността физическите лица да ползват 5 % отстъпка от дължимия данък за 2014 г., ако подадат декларация в срок до 31 март по електронен път. Създадена е възможност годишните декларации да се подават с персонален идентификационен код /ПИК/, който се издава безплатно от съответния офис на НАП по постоянен адрес след попълване на заявление /по образец/.
През тази година за пръв и последен път ще се ползва и данъчно облекчение от лицата, които през 2014 г. са получавали доходи само от минимална заплата. За тази цел те трябва да подадат декларация и служебна бележка /и двете по образец/ от работодателя за изплатените доходи през годината. Облекчението ще се ползва не само ако лицето няма никакви други доходи освен от минимална заплата, а ако няма и публични задължения.
Запазва се възможността лицата, които имат задължения от преди 1 януари 2008 г., да подадат възражение /по образец/ за погасяване по давност на съответните суми.
Важна промяна има при отчитането на оборотите на ведомствените бензиностанции. От 1 януари всяко данъчно задължено лице, което зарежда превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива, е длъжно да регистрира и отчита зареждането чрез фискални устройства, като системата има дистанционна връзка с НАП.
НАП предоставя електронни услуги за получаване на информация от физически лица и фирми за задълженията им по данъчно-осигурителната сметка чрез ползване на електронен подпис или персонален идентификационен код.

Leave a Reply