Решения на Общински съвет – Самоков

Р Е Ш Е Н И Е №2
По протокол №2/17.11.2011 г. на заседанието си на 17.11.2011 г. Общински съвет – Самоков, по предложение на групата общински съветници от политическа партия „ГЕРБ”, на основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА, чл.9 ал.2 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация”, след явно гласуване с 22 гласа “за”, “против”няма и “въздържали се” 7
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков избира за заместник председател на съвета:
1.Венета Борисова Галева

Р Е Ш Е Н И Е №3
По протокол №2/17.11.2011 г. на заседанието си на 17.11.2011 г. Общински съвет – Самоков, по предложение на групата общински съветници „Алианс за Самоков”, на основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА, чл.9 ал.2 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация”, след явно гласуване с 16 гласа “за”, “против”няма и “въздържали се” 13
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков избира за заместник председател на съвета:
1.Александър Христов Методиев

Р Е Ш Е Н И Е №4
По протокол №2/17.11.2011 г. на заседанието си на 17.11.2011 г. Общински съвет – Самоков, по предложение на групата общински съветници „Бъдеще за Самоков” и БСД, на основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА, чл.9 ал.2 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация”, след явно гласуване с 17 гласа “за”, “против” няма и “въздържали се” 10
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков избира за заместник председател на съвета:
1.Стойчо Сотиров Гълъбов

Р Е Ш Е Н И Е №5
По протокол №2/17.11.2011 г. на заседанието си на 17.11.2011 г. Общински съвет – Самоков, на основание чл.21, ал.1 т.1 от ЗМСМА и чл.46 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация”, след явно гласуване с 29 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков създава следните постоянни комисии:
1.Постоянна комисия по «Бюджет и финанси»
2.Постоянна комисия по «Законност, обществен ред и общинска собственост»
3.Постоянна комисия по «Устройство на територията и екология»
4. Постоянна комисия по «Здравеопазване и социални дейности»
5. Постоянна комисия по «Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика»
6. Постоянна комисия по «Образование, култура, младежки дейности и спорт»
7.Постоянна комисия по «Разкриване и предотвратяване конфликт на интереси»

Р Е Ш Е Н И Е №6
По протокол №2/17.11.2011 г. на заседанието си на 17.11.2011 г. Общински съвет – Самоков, Общински съвет Самоков, на основание чл.21, ал.1 т.1 от ЗМСМА и чл.46 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация”,
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков избира за членове на ПК по «Бюджет и финанси»:
С 24 гласа “за”, “против”няма и “въздържали се” 5
1.Ангел Симеонов Николов
С 24 гласа “за”, “против”няма и “въздържали се” 5
2.Светлана Добрева Атанасова
С 29 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
3.Венета Борисова Галева
С 18 гласа “за”, “против”няма и “въздържали се” 11
4.Александър Димитров Боев
С 24 гласа “за”, “против”няма и “въздържали се” 5
5.Васил Костадинов Стоянов

Р Е Ш Е Н И Е №7
По протокол №2/17.11.2011 г. на заседанието си на 17.11.2011 г. Общински съвет – Самоков, Общински съвет Самоков, на основание чл.21, ал.1 т.1 от ЗМСМА и чл.46 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация”,
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков избира за членове на ПК по «Законност, обществен ред и общинска собственост»:
С 24 гласа “за”, “против”няма и “въздържали се” 5
1. Александър Димитров Боев
С 29 гласа “за”, “против” и “въздържали се”няма
2. Христо Любенов Ярловски
С 29 гласа “за”, “против” и “въздържали се”няма
3. Мая Емилова Христева
С 29 гласа “за”, “против” няма и “въздържали се” 5
4. Александър Христов Методиев
С 18 гласа “за”, “против” няма и “въздържали се” 11
5. Райко Василев Масларски

Р Е Ш Е Н И Е №8
По протокол №2/17.11.2011 г. на заседанието си на 17.11.2011 г. Общински съвет – Самоков, Общински съвет Самоков, на основание чл.21, ал.1 т.1 от ЗМСМА и чл.46 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация”
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков избира за членове на ПК по «Устройство на територията и екология»
С 17 гласа “за”, “против” няма и “въздържали се” 12
1.Пламен Стоянов Ангелов
С 23 гласа “за”, “против” няма и “въздържали се” 6
2.Емил Николов Кривошиев
С 22 гласа “за”, “против” няма и “въздържали се” 7
3.Валентин Мирчов Милушев
С 18 гласа “за”, “против” няма и “въздържали се”11
4.Ангел Янков Радков
С 29 гласа “за”, “против” и “въздържали се”няма
5.Данаил Иванов Попов

Р Е Ш Е Н И Е №9
По протокол №2/17.11.2011 г. на заседанието си на 17.11.2011 г. Общински съвет – Самоков, Общински съвет Самоков, на основание чл.21, ал.1 т.1 от ЗМСМА и чл.46 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация”,
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков избира за членове на ПК по «Здравеопазване и социални дейности»:
С 20 гласа “за”, “против” няма и “въздържали се” 9
1.Стойчо Сотиров Гълъбов
С 29 гласа “за”, “против” и “въздържали се”няма
2.Радослав Любчов Стойчев
С 23 гласа “за”, “против” няма и “въздържали се” 6
3.Бисерка Василева Васева- Николова
С 24 гласа “за”, “против” няма и “въздържали се”5
4.Димитър Атанасов Панев
С 24 гласа “за”, “против” няма и “въздържали се” 5
5.Николинка Петрова Баранска – Трифонова

Р Е Ш Е Н И Е №10
По протокол №2/17.11.2011 г. на заседанието си на 17.11.2011 г. Общински съвет – Самоков, Общински съвет Самоков, на основание чл.21, ал.1 т.1 от ЗМСМА и чл.46 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация”, с 29 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков избира за членове на ПК по «Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика»:
1.Светлана Добрева Атанасова
2.Васил Костадинов Стоянов
3.Валентин Мирчов Милушев
4.Николай Георгиев Николов
5.Мартин Славев Мартинов

Р Е Ш Е Н И Е №11
По протокол №2/17.11.2011 г. на заседанието си на 17.11.2011 г. Общински съвет – Самоков, Общински съвет Самоков, на основание чл.21, ал.1 т.1 от ЗМСМА и чл.46 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация”, след явно гласуване с 29 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков избира за членове на ПК по «Образование, култура, младежки дейности и спорт» :
1.Гиргина Любомирова Рангочева
2.Ивалина Трендафилова Михайлова
3.Антон Симеонов Томов
4.Димитър Атанасов Панев
5.Мартин Славев Мартинов

Р Е Ш Е Н И Е №12
По протокол №2/17.11.2011 г. на заседанието си на 17.11.2011 г. Общински съвет – Самоков, Общински съвет Самоков, на основание чл.21, ал.1 т.1 от ЗМСМА и чл.46 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация”, с 29 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков избира за членове на ПК по «Разкриване и предотвратяване конфликт на интереси» :
1.Силвия Тодорова Стойчева
2.Райко Василев Масларски
3.Петър Николов Георгиев
4.Бисерка Василева Васева – Николова
5.Александър Христов Методиев

Р Е Ш Е Н И Е №13
По протокол №2/17.11.2011 г. на заседанието си на 17.11.2011 г. Общински съвет – Самоков, Общински съвет Самоков, на основание чл.21, ал.1 т.1 от ЗМСМА и чл.46 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация”, след явно гласуване с 29 гласа “за”, “против” и “въздържали се”няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков избира за председател на Постоянна комисия по «Бюджет и финанси» Венета Борисова Галева.

Р Е Ш Е Н И Е №14
По протокол №2/17.11.2011 г. на заседанието си на 17.11.2011 г. Общински съвет – Самоков, Общински съвет Самоков, на основание чл.21, ал.1 т.1 от ЗМСМА и чл.46 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация”, след явно гласуване с 29 гласа “за”, “против” и “въздържали се”няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков избира за председател на Постоянна комисия по «Законност, обществен ред и общинска собственост» Мая Емилова Христева.

Р Е Ш Е Н И Е №15
По протокол №2/17.11.2011 г. на заседанието си на 17.11.2011 г. Общински съвет – Самоков, Общински съвет Самоков, на основание чл.21, ал.1 т.1 от ЗМСМА и чл.46 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация”, след явно гласуване с 17 гласа “за”, “против” няма и “въздържали се” 12
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков избира за председател на Постоянна комисия по «Устройство на територията и екология» Емил Николов Кривошиев.

Р Е Ш Е Н И Е №16
По протокол №2/17.11.2011 г. на заседанието си на 17.11.2011 г. Общински съвет – Самоков, Общински съвет Самоков, на основание чл.21, ал.1 т.1 от ЗМСМА и чл.46 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация”, след явно гласуване с 28 гласа “за”, “против” няма и “въздържали се” 1
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков избира за председател на Постоянна комисия по «Здравеопазване и социални дейности» Стойчо Сотиров Гълъбов.

Р Е Ш Е Н И Е №17
По протокол №2/17.11.2011 г. на заседанието си на 17.11.2011 г. Общински съвет – Самоков, Общински съвет Самоков, на основание чл.21, ал.1 т.1 от ЗМСМА и чл.46 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация”, след явно гласуване с 17 гласа “за”, “против” няма и “въздържали се” 12
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков избира за председател на Постоянна комисия по «Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика» – Светлана Добрева Атанасова.

Р Е Ш Е Н И Е №18
По протокол №2/17.11.2011 г. на заседанието си на 17.11.2011 г. Общински съвет – Самоков, Общински съвет Самоков, на основание чл.21, ал.1 т.1 от ЗМСМА и чл.46 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация”, след явно гласуване с 29 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков избира за председател на Постоянна комисия по «Образование, култура, младежки дейности и спорт» Гиргина Любомирова Рангочева.

Р Е Ш Е Н И Е №19
По протокол №2/17.11.2011 г. на заседанието си на 17.11.2011 г. Общински съвет – Самоков, Общински съвет Самоков, на основание чл.21, ал.1 т.1 от ЗМСМА и чл.46 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация”, след явно гласуване с 29 гласа “за”, “против” и “въздържали се”няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков избира за председател на Постоянна комисия по «Разкриване и предотвратяване конфликт на интереси» Бисерка Василева Васева- Николова.

Р Е Ш Е Н И Е №20
По протокол №2/17.11.2011 г. на заседанието си на 17.11.2011 г. Общински съвет – Самоков, по предложение изх.№08-00-127/15.11.2011 г. от Ирена Коцева-Председател на Общински съвет Самоков, относно определяне на основната месечна работна заплата на Кмет на Община Самоков, на основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12 от Наредбата за структурата и организация на работната заплата, приета с МП № 4/17.01.2007 г., в сила от 01.07.2007 г. и Приложение 5 от Постановление № 67/14.04.2010 г., след поименно гласуване с 28 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
1. Определя основна месечна заплата на Кмета на Община Самоков в размер на 1462.00 лв./ хиляда четиристотин шестдесет и два лева/, считано от 08.11.2011 г.
2. Продължителността на трудовия стаж и професионален опит, за който се изплаща допълнително трудово възнаграждение по смисъла на § 1, т.2 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда се определя в размер на 8 години.

Р Е Ш Е Н И Е №21
По протокол №2/17.11.2011 г. на заседанието си на 17.11.2011 г. Общински съвет – Самоков, по предложение изх.№08-00-126/15.11.2011 г.
от Владимир Владимиров Георгиев Кмет на община Самоков, относно
определяне на основната месечна работна заплата на председателя на общински съвет Самоков. На основание чл.26 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12 от Наредбата за структурата и организация на работната заплата, приета с МП № 4/17.01.2007 г., в сила от 01.07.2007 г., след поименно гласуване с 28 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
1. Утвърждава длъжността „Председател на Общински съвет” в дейност 123 „Общински съвет” с намалена продължителност на работното време.
2. Определя продължителността на работното време – 4 часа, както следва: сряда от 13,30 до 17,30 часа, останалите работни дни от 8,30 до 12,30 часа.
3. Определя основната месечна заплата на председателя на Общински съвет-Самоков в размер на 650.00 лв./шестстотин и петдесет лева/, считано от 08.11.2011 г.
4. Продължителността на трудовия стаж и професионален опит, за който се изплаща допълнително трудово възнаграждение по смисъла на §1, т.2 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, се определя в размер на 4 години .
5. Определя платен годишен отпуск в размер на 20 дни, отпуски и обезщетение за неползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда.

Р Е Ш Е Н И Е №22
По протокол №2/17.11.2011 г. на заседанието си на 17.11.2011 г. Общински съвет – Самоков, по предложение изх.№08-00-125/15.11.2011 г. от Владимир Владимиров Георгиев Кмет на община Самоков, относно определяне на основната месечна работна заплата на кметовете на кметства.На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12 от Наредбата за структурата и организация на работната заплата, приета с МП № 4/17.01.2007 г., в сила от 01.07.2007 г. и Приложение 5 от Постановление № 67/ 14.04.2010 г., след поименно гласуване с 28 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
1. Определя основната месечна заплата на кметовете на кметства с над 500 жители в размер на 550лв./петстотин и петдесет лева/, считано от 08.11.2011 г.
2. Определя основната месечна заплата на кметовете на кметства с до 500 жители в размер на 500 лв. /петстотин лева/, считано от 08.11.2011 г.
3. При определяне на продължителността на трудовия стаж и професионален опит, за който се изплаща допълнително трудово възнаграждение, да се вземе в предвид трудовия стаж, придобит в друго предприятие по смисъла на §1, т.2 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

Р Е Ш Е Н И Е №23
По протокол №2/17.11.2011 г. на заседанието си на 17.11.2011 г. Общински съвет – Самоков, предложение вх.№08-00-129/16.11.2011 г. от Ирена Коцева, председател на ОбС, относно определяне на възнагражденията на общинските съветници. На основание чл. 21, ал. 2 и 34, ал.1, 2 и 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, след поименно гласуване с направеното допълнение от г-н Ярловски, с 29 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
1.Общински съвет Самоков променя чл. 22, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация:
Било: „Месечното възнаграждение на общинския съветник е в размер 60% от средната брутна работна заплата в общинска администрация за предходното тримесечие.”
Става: „Чл. 22. (2) Участието на общинските съветници в работата на Общинския съвет и неговите комисии се заплаща:
• За участие в сесия – 10 % от основното възнаграждение на кмета на общината;
• За участие в комисии:
– за председател на комисия – 6 % от основното възнаграждение на кмета на общината;
– за член на комисия – 5 % от основното възнаграждение на кмета на общината;
– възнаграждение за участие като членове на комисии при провеждане на търгове и конкурси- със заповед на кмета на Община Самоков
При отсъствие на председателя на постоянната комисия, заместник-председателят получава неговото възнаграждение.”
2.Допълва чл.22 с нови алинея 3, 4 и 5:
(3) Общото възнаграждение на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 60 на сто от средната брутна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.
(4) Основание за изплащане на възнаграждението по ал. 2 е представянето до 5-то число на месеца, следващ този, за който се отнася възнаграждението, пред дирекция „ФСД” на общината на писмени справки, издадени от Председателя на общинския съвет, или от упълномощен от него зам. председател, за присъствие на съветниците на заседание на Съвета и за участието им в комисиите.
(5) Месечното възнаграждение се изплаща до 20-то число на месеца, следващ този, за който се отнася, при условие, че е проведено не по- малко от едно заседание на Общинския съвет, съответно на неговите комисии за месеца.”
3. Отменя разпоредбите на ал. 1 и 2 към чл. 22А, които гласят: „ал.1.3а всяко неучастие в заседание на ОбС от месечното възнаграждение
на общинският съветник се прави удръжка в размер на 100 лв.За участие се счита работата на общинския съветник през цялото времетраене на сесията -удостоверено с втори подпис за присъствие.
ал.2. За всяко неучастие в заседание на комисия от възнаграждението на общински съветник се прави удръжка в размер на 30 лв.”
4. Ал. З и 4 към чл. 22А стават съответно алинея (1) и (2).

Р Е Ш Е Н И Е №24
По протокол №2/17.11.2011 г. на заседанието си на 17.11.2011 г. Общински съвет – Самоков, докладна записка изх.№08-00-128/16.11.2011 г. от Владимир Владимиров Георгиев Кмет на Община Самоков, относно авансово плащане по Договори №23/321/831 и №23/321/838 от 26.10.2011г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и приемане на решение за упълномощаване на Кмета на Община Самоков за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие”, във връзка с изпълнение на проекти „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Белчин и с.Доспей” и „Реконструкция и доизграждане на вътрешна канализационна мрежа на с.Белчин и с.Доспей и изграждане на I –ви етап на селищна пречиствателна станция за отпадни води в с.Белчин”. На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.4, ал.1, чл.13 и чл.17 от Закона за общинския дълг, както и чл.40 от Закона за общинските бюджети, след поименно гласуване с 29 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет-Самоков дава съгласие Кметът на община Самоков да издаде 2 бр. запис на заповеди в полза на Държавен фонд „Земеделие” във връзка с чл.2.7 от Договорите за безвъзмездна помощ в размер на 110 % от стойността на авансовото плащане по проектите като определя:
 Запис на заповед по Договор №23/321/831 в размер на 2 679 949,00 /два милиона шестстотин седемдесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и девет/лева.
 Запис на заповед по Договор №23/321/838 – 1 554 414,00. /един милион петстотин петдесет и четири хиляди четиристотин и четиринадесет / лева.
1.Максимален размер на дълга по Договор №23/321/831 – 2 679 949,00 /два милиона шестстотин седемдесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и девет/лева
Максимален размер на дълга – По Договор №23/321/838 – 1 554 414,00. /един милион петстотин петдесет и четири хиляди четиристотин и четиринадесет / лева.
2.Вид на валутата-български лева
3.Двата дълга се формират от изискуемите общински гаранции
4.Начин на обезпечаване –издаване на 2 /два/ бр. запис на заповеди в полза на Държавен фонд „Земеделие”
5.Условия за погасяване –шест месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /26.10.2014/.
6.Страните по договора са освободени от лихви, такси, комисионни и др.
Поетият от Общината дълг в размер на 4 234 363 /четири милиона двеста тридесет и четири хиляди триста шейсет и три / лв. по Договори № 23/321/831 – 2 679 949,00 лв. и Договор №23/321/838 – 1 554 414,00лв. на основание чл.54 и чл.55, ал.1 от ЗОД да бъде вписан в централния регистър на общински дълг на община Самоков и в определените законови срокове да се изпрати съответната информация в Министерство на финансите.

Р Е Ш Е Н И Е №25
По протокол №2/17.11.2011 г. на заседанието си на 17.11.2011 г. Общински съвет – Самоков, по писмо изх.№08-00-24/08.11.2011 г. на Областна администрация, относно определяне на един представител от Общински съвет за член в Областния съвет за развитие, на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, след явно гласуване с 24 гласа “за”, “против” няма и “въздържали се” 4
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков определяне за представител от Общински съвет за член в Областния съвет за развитие – Александър Димитров Боев.

Р Е Ш Е Н И Е №26
По протокол №2/17.11.2011 г. на заседанието си на 17.11.2011 г. Общински съвет – Самоков, по предложение на Ангел Николов, на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, след явно гласуване с 27 гласа “за”, “против” няма и “въздържали се” 1
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков определя председателя на ОбС и кмета на Община Самоков да направят съответните постъпки пред местния канал «Рила» за директно излъчване на сесиите на ОбС Самоков.

Р Е Ш Е Н И Е №27
По протокол №2/17.11.2011 г. на заседанието си на 17.11.2011 г. Общински съвет – Самоков, по писмо вх.№91-00-440/14.11.2011 г. от НСОРБ, относно определяне на представител на общинския съвет в Общото събрание на НСОРБ, на основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА, след явно гласуване с 29 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков определя за делегат в Общото събрание на НСОРБ – Ирена Иванова Коцева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ИРЕНА КОЦЕВА/

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*