Новини, Политика, Шарен свят

Решения на сесията на Общинския съвет – 2

Р Е Ш Е Н И Е №43
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съветт – Самоков, по докладна записка изх.№08-00-139/13.12.2011 г. от Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община относно: Отдаване под наем на общински паркинги и паркинг-места в к.к.Боровец,на основание чл.21 ал. 1 т.8 от ЗМСМА, чл. 14/1/ и /2/ от Закона за общинската собственост, чл. 18/1/ и чл. 19/1/от Наредба № 4 на ОбС – Самоков “За реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”и протокол №1 на ПК по ЗОРОС,след поименно гласуване с направеното допълнение от г-жа Христева с 29 “за, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
1.Общински съвет-Самоков упълномощава Общинска администрация-Самоков да организира и проведе общ търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински обекти – паркинги и паркинг места, находящи се в к.к. Боровец:
Обект № 1: ПАРКИНГ І – местност “Ястребец”, к.к. Боровец – АОС 3759/25.02.2004 г., с 63 паркинг места/съгласно схема/
Обект № 2: ПАРКИНГ ІІ – местност “Ястребец”, к.к. Боровец – АОС 3760/25.02.2004 г., с 76 паркинг места/съгласно схема/
Обект № 3: ПАРКИНГ – кв. 24, к.к. Боровец/под бившия “Бонкърс”/, с асфалтирана площ от 2772/две хиляди седемстотин седемдесет и два/кв.м. и изградена подпорна стена – АОС № 1440/10.01.2002 г., с 82 паркинг места/съгласно схема/
Обект № 4: ПАРКИНГ – кв. 24, к.к. Боровец /при долната станция на КВЛ/, с обща площ 1981,00 /хиляда деветстотин осемдесет и един/ кв.м. – АОС 765/17.05.2000 г., с 54 паркинг места/съгласно схема/
Обект № 5: ПАРКИНГ към улица с о.т. 87-87 А с подпорна стена, кв. 19, к.к Боровец /при хотела на Попангелов/, с обща площ 800,00 /осемстотин/ кв.м. – АОС 6481/30.11.1995 г.-имотът е общинска собственост, не е преактуван, на основание чл. 56, ал. 2 от ЗОС, с 22 паркинг места/съгласно схема на обекта/
Обект № 6: ПАРКИНГ към улица с о.т. 75-76, кв. 21, к.к. Боровец /при църквата/, с обща площ 1100 /хиляда и сто/кв.м. – АОС 6482/30.11.1995 г.-имотът е общинска собственост, не е преактуван, на основание чл. 56, ал. 2 от ЗОС, с 60 паркинг места/съгласно схема/
Обект № 7: Паркинг места в близост до писта “Червено знаме”, имотът е общинска собственост на основание чл. 56, ал. 2 от ЗОС, с около 25 паркинг места
2.Условия за провеждането на търга за отдаване под наем:
НАЧАЛНА ГОДИШНА НАЕМНА ТРЪЖНА ЦЕНА – 24 000,00 /двадесет и четири хиляди лв./ лв. без ДДС. Цената е определена съгласно решение на ОбС-Самоков № 453/2000 г. чрез закръгляване на получената сума в размер на 23 836,80 лв. за 382 паркинг места/382паркинг места Х 5,20 лв./мес. Х 12 мес.=23 836,80 лв./год./ на 24 000,00 лв.
ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА – 2 400,00 /две хиляди и четиристотин/ лв.
СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ – 1000,00 /хиляда/ лв.
3. Упълномощава кмета на Община Самоков след провеждането на търга да одобри спечелилия участник и да сключи с него договор за отдаване под наем на посочените обекти, като срокът на на действие на договора да бъде 3/три/ години.
4. В договора за отдаване под наем на обектите да бъде посочен възможния предмет на дейност на обектите – “паркинги”, както и начините и сроковете за заплащане на достигнатата на търга годишна наемна цена, а именно същата да бъде заплащана от наемателя за всяка текуща година по договора най-късно в срок до датата на подписването му.
5. При неявяване на кандидати за участие в търга да се проведе повторен търг за отдаване под наем на обектите при същите условия.
6. Приходите от описаните в докладната записка паркинги да бъдат събирани от общинска администрация съгласно тяхната компетентност, до провеждане на търга и отдаването под наем на обектите .

Р Е Ш Е Н И Е №44
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№08-00-132/02.12.2011 г. от Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков относно определяне състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, във връзка с чл.16 от Правилника за прилагането му, протокол №1 на ПК по ЗОРОС и след явно гласуване
с 29гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма.
Р Е Ш И:
1.Общински съвет-Самоков определя следния състав на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ:
1.инж. Мариана Николова Петрова-Вучова – председател, общ. служител
2.Даниела Димитрова Йончева – общински служител
3.Ели Иванова Кашинова – общински служител
4.Венета Борисова Галева – общински съветник
5.Райко Василев Масларски – общински съветник

Р Е Ш Е Н И Е №45
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, относно молба вх.№94-00.601./30.05.2011 г. от Михаил Александров Грънчаров, становище изх.№94.00-601/13.12.2011г на общинска администрация, относно учредяване на право на строеж за пристрояване в ПИ № 65231.917.3,идентичен с УПИ-парцел І-3900 в кв.273 по регулационния план на гр.Самоков на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.38 ал.2 от ЗОС и чл.48 ал.2 от Наредба № 4 на ОбС, протокол №1 на ПК по ЗОРОС и след поименно гласуване с 28 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Самоков одобрява изготвената пазарна оценка в размер 216,30 лв./двеста и шестнадесет лева и тридесет стотинки/ за пристрояване със ЗП от 30 кв.м. в ПИ с идентификатор № 65231.917.3 гр.Самоков.
2. Общински съвет-Самоков дава съгласие за учредяване на право на пристрояване със ЗП от 30/тридесет/ кв.м. без търг или конкурс върху ПИ с идентификатор № 65231.917.3 с площ от 588 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на изпълнителния директор на АК кадастрална карта на гр.Самоков, идентичен с УПИ-парцел І-3900 в кв.273 по регулационния план на гр.Самоков от 1978 г.– частна общинска собственост съгласно АОС № 1780/2002г., вписан в служба по вписванията, на собственика на сградата Михаил Александров Грънчаров, при цена 216,30 лв./двеста и шестнадесет лева и тридесет стотинки/.
3.Възлага на кмета да сключи договор за учредяване на право на строеж с молителя.

Р Е Ш Е Н И Е №46
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, относно молба вх.№ 94-00-710/15.06.2011 г. от Стоян Георгиев Благоев, становище изх.№ 94-00-710/18.08.2011г. на общинска администрация ,за закупуване на 145/521 ид.ч. от Поземлен имот № 65231.908.350 съгласно одобрената кадастрална карта на гр. Самоков
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА ,чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС и чл.41 ал.2 и ал.3 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество протокол №1 на ПК по ЗОРОС и след поименно гласуване с 28 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
1.Общински съвет-Самоков одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 4169 лв./четири хиляди сто шестдесет и девет лева/ или 28,75 лв./кв.м без ДДС за 145/521 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор № 65231.908.350 с площ от 521 кв.м съгласно одобрената кадастралната карта на гр.Самоков.
2.Общински съвет-Самоков дава съгласие за прекратяване на съсобствеността в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65231.908.350 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и осем точка триста и петдесет/, с площ от 521 /петстотин двадесет и един/ кв.м, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на Изпълнителния директор на АК и изменена със Заповед № КД-14-23-42 от 18.03.2011 г. на началник на СГКК кадастрална карта на гр.Самоков, идентичен с УПИ- парцел І/първи/, с площ от 521 кв.м в кв.330 чрез продажба на 145/521 ид.ч. от имота – общинска собственост съгласно АОС № 10619/2011 г. на съсобственика Стоян Георгиев Благоев при цена 4169 лв. /четири хиляди сто шестдесет и девет лева/ или 28,75 лв./кв.м без ДДС.
3.Възлага на кмета на общината да сключи договор за продажба с молителя.

Р Е Ш Е Н И Е №47
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, относно молба вх.№ 94-00-650/09.06.2011 г. от Александър Петров Недялков, становище изх.№. 94-00-650/02.09.2011 г.на общинска администрация, за закупуване на 46/ 1046 ид.ч. от Поземлен имот № 24 в м.”Щъркелово гнездо”, землище с. Горни Окол ,на основание на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА ,чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС и чл.41 ал.2 и ал.3 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол №1 на ПК по ЗОРОС и след поименно гласуване с 29 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
1.Общински съвет-Самоков одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 700 лв. /седемстотин лева/-15,22 лв./кв.м без ДДС за 46/1046 ид.ч. от Поземлен имот пл.№ 24 /двадесет и четири/ в м.”Щъркелово гнездо” землище с. Горни Окол.
2.Общински съвет-Самоков дава съгласие за прекратяване на съсобствеността в Поземлен имот пл.№ 24/двадесет и четири/ целият с площ от 1046 /хиляда четиридесет и шест/ кв.м по одобрен кадастрален план на м.”Щъркелово гнездо” землище с.Горни Окол чрез продажба на 46/1046 ид.ч. от имота – общинска собственост съгласно АОС № 9895/2010 г. на съсобственика Александър Петров Недялков при цена 700 лв. /седемстотин лева/-15,22 лв./кв.м. без ДДС.
3. Възлага на кмета да сключи договор с молителя.

Р Е Ш Е Н И Е №48
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, относно молба вх.№ 94-00-1039/30.08.2011 г. от Александра Василева Шехтова, становище изх.№ 94-00-1039/02.09.2011г.на общинска администрация за закупуване на 141/825 ид.ч. от Поземлен имот № 65231.908.238, съгласно одобрената кадастрална карта на гр.Самоков, на основание на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС и чл.41 ал.2 и ал.3 от Наредба № 4 на ОбС , протокол №1 на ПК по ЗОРОС и след поименно гласуване с 29 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
1.Общински съвет-Самоков одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 4011 лв. /четири хиляди и единадесет лева/ или 28,44 лв./кв.м без ДДС за 141/825 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор № 65231.908.238 с площ от 825 кв.м. съгласно кадастралната карта на гр.Самоков.
2.Общински съвет-Самоков дава съгласие за прекратяване на съсобствеността в поземлен имот с идентификатор № 65231.908.238 с площ от 825 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със заповед № РД-18-3/27.01.2005г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на гр.Самоков, идентичен с УПИ-парцел ХL в кв.132 по плана на гр.Самоков от 1992 г. чрез продажба на 141/825 ид.ч. от имота – общинска собственост съгласно АОС № 10770/2011 г. на съсобственика Александра Василева Шехтова при цена 4011 лв. /четири хиляди и единадесет лева/ или 28,44 лв./кв.м без ДДС.
3.Възлага на кмета да сключи договор за продажба с молителя.

Р Е Ш Е Н И Е №49
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, молба вх.№ 94-00-1156/07.10.2011 г. от Никола Димитров Начев и становище изх.№ 94-00-1156/28.11.2011 г.на общинска администрация ,относно закупуване на 49/314 ид.ч. от поземлен имот № 65231.910.12, съгласно одобрената кадастрална карта на гр.Самоков. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА ,чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС и чл.41 ал.2 и ал.3 от Наредба № 4 на ОбС, протокол №1 на ПК по ЗОРОС и след поименно гласуване с 29гласа “за” “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
1.Общински съвет-Самоков одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 1335 лв./хиляда триста тридесет и пет лева/ за 49/414 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор № 65231.910.12 с площ от 414 кв.м съгласно кадастралната карта на гр.Самоков.
2.Общински съвет-Самоков дава съгласие за прекратяване на съсобствеността в Поземлен имот с идентификатор № 65231.910.12 с площ от 414 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на гр.Самоков, стар идентификатор УПИ-парцел VІІ-1853 в кв.109 по регулационния план на гр.Самоков чрез продажба на 49/414 ид.ч. от имота – общинска собственост съгласно АОС № 2780/2002 г. на съсобственика Никола Димитров Начев при цена 1335 лв. /хиляда триста тридесет и пет лева/.
3.Възлага на кмета да сключи договор за продажба с молителя.

Р Е Ш Е Н И Е №50
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, относно молба № 94-00-915/27.07.2011г. от Румен Петров Тодоров като пълномощник на Валери Петров Тодоров, становище изх.№ 94-00-915/30.08.2011г.на общинска администрация относно закупуване на общински терен предоставен за ползване по реда на §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.”Ренов дол” землище с. Долни Окол. На основание на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА , чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ протокол №1 на ПК по ЗОРОС и след поименно гласуване
с 29 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
1 Общински съвет-Самоков одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 7 842 лв. /седем хиляди осемстотин четиридесет и два лева/ – 7,44 лв./кв.м без ДДС за придобиване правото на собственост по реда на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ върху имот пл.№ 104 /сто и четири/ с площ от 1054 кв.м. (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), при съседи ПИ пл. № 103, от две страни обслужващ път и имот без план.номер в м.”Ренов дол” землище с.Долни Окол.

Р Е Ш Е Н И Е №51
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, относно постъпила в Общинска администрация-Самоков докладна записка с вх. № 94-01-765/22.11.2011 г. от д-р Красимира Ковачка-управител на „МБАЛ-Самоков” ЕООД, становище изх.№94-01-765/13.12.2011гна Общинска администрация, относно изтекъл договор № 126/10.12.2007 г. за ползване на помещение/регистратурата в сградата на бившата „Поликлиника”/ и анекса към него, между „МБАЛ – Самоков” ЕООД и Общинска организация на СИБ в община Самоков. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 49, ал. 3 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков „За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”, протокол №1 на ПК по ЗОРОС и след поименно гласуване с 28 гласа “за”, “против-1” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
1. ОбС – Самоков учредява безвъзмездно право на ползване на общинско помещение/бившата Регистратура”/ в сградата на бившата Поликлиника, за срок от 3 /три/ години на Общинска организация на Съюза на инвалидите в България, с адрес: гр. Самоков, ул. „Търговска” № 19, представлявана от Боньо Тодоров
2. Упълномощава кмета на Община Самоков да сключи договор за безвъзмездно право на ползване с горепосочената организация.

Р Е Ш Е Н И Е №52
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, относно подадено Заявление за инвестиционни намерения вх.№ 94-00-687/09.06.2011 г. от Захари Сотиров Сотиров и становище от Общинска администрация с изх. №94-00-687/28.06.2011г за закупуване на обособена част с площ от 15 дка. в южната част на ПИ с идентификатор № 65231.913.414 за изграждане на ваканционно селище и развитие на спортна и туристическа дейност.На основание чл.21 ал.1 т .8 от ЗМСМА, протокол №1 на ПК по ЗОРОС и след поименно гласуване с 29 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
1.Общински съвет Самоков оставя без уважение молбата, поради липса на правно основание.

Р Е Ш Е Н И Е №53
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, относно молба с Вх.№94-00-1114/17.09.2011г.от Славка Здравкова Веселова, относно отпускане на персонална пенсия на Юлиан Здравков Алексов. На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, протокол №1 на ПК по ЗОРОС и след явно гласуване с 28 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
1.Общински съвет Самоков дава съгласие да бъде отпусната персонална пенсия на Юлиан Здравков Алексов, чрез майка му Славка Здравкова Веселова.

Р Е Ш Е Н И Е №54
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, относно докладна записка изх.№08-00-145/14.12.2011 г. от Владимир Владимиров Георгиев – кмет на Община Самоков, за изграждане на кръгово кръстовище между бул.”Искър”, ул. „Цар БорисІІІ”, ул. „Христо Ботев” и ул.”Рила планина” и засягащо квартали 127, 175а, 175в, 193, 206 и 153 по плана на гр. Самоков и възникнала необходимост от благоустрояване на терена около кръгово кръстовище на главния път за к.к.Боровец и ул.”Рила планина,ул. ”Христо Ботев” и ул. ”Цар БорисІІІ”. На основание чл. 21 ал.1 т. 11 от ЗМСМА и чл.62 от ЗУТ протокол №1 на ПК по „Устройство на територията и екология”и след явно гласуване с 26 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
1.Общински съвет Самоков допуска изработване на ПУП за благоустрояване и паркоустройство на УПИ І – за „Градина” в кв.193 по плана на гр.Самоков
2.Средствата за разработката ПУП за благоустрояване и паркоустройство да се предвидят в бюджета за 2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е №55
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, относно писмо вх.№1000-166/10.08.2011 г. от кмета на с. Горни Окол за изработване на ПУП-ИПР за УПИ І,кв.48 по плана на с. Горни Окол и становище на кмета на Община – Самоков. На основание чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.135 от ЗУТ във връзка с § 8 от предходните разпоредби на ЗУТ , протокол №1 на ПК по „Устройство на територията и екология”и след явно гласуване с гласа “за”27, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
1 Общински съвет -Самоков дава съгласие да се изработи ПУП-ИПР за УПИ І,кв.48 по плана на с.Горни Окол с цел за обособяване на УПИ-Общинска собственост.

Р Е Ш Е Н И Е №56
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, относно подадено заявление вх.№94-00-1153/06.10.2011 г. от Валентин Георгиев Славков, за изменение на регулационния и застроителен план на гр .Самоков в обхвата на имоти №65231.901.260 и №65231.901.247 по кадастралната карта на Самоков-съответно УПИ Х и улица с о.т.756а-7556-755а-755 по регулационния план на гр.Самоков. На основание чл. 21 ал.1 т. 11 от ЗМСМА, протокол №1 на ПК по „Устройство на територията и екология” и след явно гласуване с 27гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
1.Общински съвет –гр.Самоков дава принципно съгласие за изработка на ПУП-ИПР в обхвата на имоти№65231.901.260 и №65231.901.247 по Кадастралната карта на гр.Самоков- УПИ Х и улица с о.т.756а-7556-755а-755 по регулационния план на гр.Самоков.
2. Профила на улицата да се запази не по-малко от 10м.
3. Изработването на ПУП-ИПР да бъде за сметка на молителя.

Р Е Ш Е Н И Е №57
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, относно мотивирано искане на Петър Василев Гърлянов вх.№94-00-1414/01.12.2011 г. за даване достъп за преминаване през имот№000221 до имот№000222 в землището на с. Рельово или разрешение за закупуване на имот с площ 48кв.м. образуван от същия. На основание чл. 21 ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА протокол №1 на ПК по „Устройство на територията и екология” и след явно гласуване с изменението на г-н Д.Попов с 26гласа “за”, “против” и 2“въздържали се”
Р Е Ш И:
1. Общинския съвет дава съгласие за поправка на грешка в КВС на с.Рельово, като се отрази полски път през имот 000221 до имот 000222, съгласно приложена скица проект.
2. Разработката да бъде за сметка на молителя.

Р Е Ш Е Н И Е №58
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, относно молба вх.№9400-1022/25.08.2011 г. от Георги Илиев Дренски и Боряна Георгиева Недкова, и становище по протокол № 27 т.11 от 25.10.2011 на ЕС относно изработване на ПУП-ИПР, като се придаде част от предвиден терен за озеленяване към УПИ ІV в кв.21 по плана на с.Доспей. На основание чл.21 ал.1 т.8, т.11 от ЗМСМА, протокол №1 на ПК по „Устройство на територията и екология” и след поименно гласуване с 28 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
1.Общински съвет Самоков дава съгласие за изработване на ПУП-ИПРЗ, за имот №23039 .10 .175.и част от имот№23039 .10 .175 – предвиден за озеленяване в кв.21 по плана на с.Доспей
2. Изготвянето ПУП да бъде за сметка на молителя.

Р Е Ш Е Н И Е №59
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, относно молба вх.№9400-770/27.06.2011 г. от Петърчо Димитров Христов и протокол №27 т.9/25.10.2011 г. На ЕС относно изработване на ПУП за УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ и УПИ Х и промяна на профила улица о.т.32-37-36 по регулац. плана на с.Бели Искър На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.62а, ал.4 от ЗУТ, протокол №1 на ПК по „Устройство на територията и екология”и след явно гласуване
с гласа “за”28, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
1. Общински съвет -Самоков дава съгласие за изработване на ПУП и ИПРЗ за УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ и УПИ Х. и улица с о.т.32-37-36, ,като уличната регулационна линия мине по имотни граници. По отношение на вътрешните регулацонни линии на УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ и УПИ Х да се приложи разпоредбата по чл.15 от ЗУТ.
2. Изготвянето на ПУП да бъде за сметка на молителя

Р Е Ш Е Н И Е №60
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, относно молба вх.№94-00-1460/12.12.2011 г. от Христо Иванов Кашъмов относно придаване на Общински парцел предвиден за озеленяване и обособен като самостоятелен имот по плона на с.Доспей. На основание чл.21 ал.1 т.11от ЗМСМА , протокол №1 на ПК по „Устройство на територията и екология” и след явно гласуване с 28гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
1.Общински съвет – Самоков оставя молбата без уважение,поради липса на правно основание.

Р Е Ш Е Н И Е №61
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, относно докладна записка на кмета и подадено заявление вх.№ТС-ПУП-63/28.04.2011 г. относно одобрение на ПУП –парцеларен план за външно ел.захранване на приемно-предавателна станця на БТК-АД, №SO1581, находяща се в имот №13206 в местността ”Загувна” землище с.Клисура, община Самоков. На основание чл.21 ал.1т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, протокол №1 на ПК по „Устройство на територията и екология” и след явно гласуване с 29 гласа “за” “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
1.Общински съвет Самоков одобрява ПУП –парцеларен план за външно ел.захранване на приемно-предавателна станция на БТК АД,№SO 1581, находяща се в имот №13206 в местността ”Загувна” преминаващо през поземлени имоти №13165,№13170,№17001 по КВС на с.Клисура, общ. Самоков.
2. На основание чл.215,ал.4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”решението подлежи на обжалване, чрез Общински съвет-гр.Самоков до Административен съд –Соф.област.

Р Е Ш Е Н И Е №62
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, относно докладна записка изх.№08.00.142/13.12.2011 г. от Владимир Владимиров Георгиев-кмет на община Самоков за актуализиране на общинска транспортна схема
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.3 от Наредба №2/15.03.2002 год. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена то Министерство на транспорта и съобщенията, и във връзка с протокол от 13.12.2011 год. на комисията, назначена със Заповед №ЛС-01-1180/12.12.2011 год. на кмета на община Самоков с цел актуализиране на общинската транспортна схема, протокол №1 на ПК по „Европейски проекти, стопански дейности,туристическа политика”, след явно гласуване с гласа 26 “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
1.Общински съвет Самоков утвърждава общинска транспортна схема, със следните промени:
1.График-разписание на автобусна линия Самоков –Боровец -Самоков се допълва в часове
Час на тръгване Час на тръгване
Самоков Боровец
20.00 20.30 ч.
21.00 21.30 ч.
Графикът – разписание да важи за летен и зимен сезон.
2. График-разписание 11 и 12 да бъде съобразена с разписанието на ж.п. гара Костенец при възможност
3. Задължава кмета на ОбС Самоков да направи искане до областния управител на София-област за промяна на транспортната схема –Самоков –Горни Окол-Долни Окол-София
4. По график-разписание № 6
Час на тръгване – 9.45 ч.- Самоков –ВПД Говедарци – Мальовица
Час на тръгване: 10.30 ч.- Мальовица- ВПД –Самоков

Р Е Ш Е Н И Е №63
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, относно докладна записка изх.№08.00.161/08.12.2011 г. от Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков за проявен интерес от страна на гражданин за наемане на земеделска земя – поземлен имот № 032028, находящ се в землището на с. Райово и във връзка с постъпило е заявление с вх.№ ФНО-161/18.06.2011 г. в общинска администрация от Георги Петров Павлов /лицето е регистриран земеделски производител/ с искане за наемане на общински земеделски имот № 032028. Съгласно Решение № 2071/09.09.2011 г. на ОбС-Самоков поземлен имот № 032028 е включен в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2011 г. – т.2.1.4 /таблица 2/ от програмата. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.109, т.3 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков,протокол №1 на ПК по „Европейски проекти, стопански дейности,туристическа политика”и след поименно гласуване с 26 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
1. ОбС-Самоков възлага на кмета на Община Самоков да организира и проведе търг с явно наддаване за отдаването под наем на следнияобщински имот:
1.1 Поземлен имот № 032028 с площ от 29,601 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Плана-Оземление” в землището на с. Райово, частна общинска собственост – съгласно АОС № 2244/20.09.2002 г.
2. Условия на търга: Начална годишна наемна тръжна цена за горепосочения имот – 180,00 /сто и осемдесет/ лв. без ДДС /цената е определена на основание Наредба № 12/2005 г. на ОбС-Самоков/. Стъпка за наддаване – 18,00 /осемнадесет/ лв. Депозит за участие в търга – 180,00 /сто и осемдесет/ лв. Цена на тръжната документация – 20,00 /давадесет/ лв. без ДДС.
3. Упълномощава кмета на Община Самоков след провеждането на търга да одобри спечелилия участник и да сключи с него договор за отдаване под наем със срок на действие – 5 /пет/ години.
4. При неявяването на кандидати за участие в търга да се проведе повторен търг при същите условия.

Р Е Ш Е Н И Е №64
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков относно молба вх.№ ФНО-162/18.05.2011 г. от Трайчо Цветанов Василев, становище изх.№.ФНО-162/16.06.2011 г., относно наемане на 600 кв.м.общински терен за отглеждане на животни / овци и телета /, който терен попада в поземлени имоти с идентификатори 65231.916.52, 65231.916.212 и 65231.916.213 по кадастралната карта на гр.Самоков .На основание чл.. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, протокол №1 на ПК по „Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика”, след поименно гласуване с 24 гласа “за”, “против” няма и 3“въздържали се”
Р Е Ш И:
1.Общински съвет- Самоков отказва предоставянето на 600 кв.м за отглеждане на животни /овце и телета /, общинска собственост, тъй като описаните имоти попадат в регулационните граници на града и нямат статут на земеделски земи.

Р Е Ш Е Н И Е №65
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков по докладна записка вх.№63-00-26/29.11.2011 г. на Съюз на слепите в България и становище от Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков с изх.№ 63-00-26/08.12.2011 г. относно отпускане на парични средства на Съюз на слепите в България в общ размер на 1500 лв. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, протокол № 1 на ПК по “Здравеопазване и социални дейности” и след поименно гласуване с 26гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
1.Общински съвет – Самоков да заложи необходимите средства в размер на 1500.00 лв, в бюджета за 2012 г. в дейност”Общинска администрация”, §42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.

Р Е Ш Е Н И Е №66
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, по молби вх.№Д-10-29-00/14.12.2011 г. от Емилия Методиева Димитрова гр.Самоков ул.”Здравец”№145
вх.№94-00-1469/13.12.2011 г. от Антоанета Георгиева Георгиева и Георги Борисов Георгиев с.Райово общ.Самоков
вх.№10-00-236/05.12.2011 г. от Йорданка Бекярова –кмет на с.Ковачевци
вх.№94-00-1371/23.11.2011 г. на Ирена Димитрова Кабадийска, гр.Самоков кв.Самоково бл.20
вх.№ 94-00-1300/14.11.2011 г. от Елена Йосифова Асенова, гр.Самоков
вх.№94-00—1400/29.11.2011 г. от Тодор Трайков Петров, гр.Самоков ул.”Ген.Гурко”№24, относно отпускане на еднократна помощ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, протокол № 1 на ПК по “Здравеопазване и социални дейности”, след явно гласуване с 27 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
1.Общински съвет – Самоков отказва отпускането на парична помощ на молителите,поради липса на право основание.

Р Е Ш Е Н И Е №67
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков относно молба с вх.№94-00-1468/13.12.2011 г. от Ярослав Емилов Радев за отпускане на финансова помощ . На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, протокол № 1 на ПК по “Здравеопазване и социални дейности” и след поименно гласуване с 26гласа “за”, “против” и “въздържали се”няма.
Р Е Ш И:
Общински съвет – Самоков отказва отпускането на парична помощ на Ярослав Емилов Радев.

Р Е Ш Е Н И Е №68
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков по молба с вх.№94-00-1403/29.11.2011 г. от Петър Димитров Белчински, с. Райово относно отпускане на еднократна финансова помощ .На основание чл. 21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, протокол № 1 на ПК по “Здравеопазване и социални дейности”,след поименно гласуване с 25 гласа “за”, “против” няма и 2“въздържали се”
Р Е Ш И:
Общински съвет- Самоков отпуска сумата от 300 лв. на Петър Димитров Белчински, с. Райово за лечение.
Средствата са от §42-14 обезщетение и помощ по решение на общински съвет.

Р Е Ш Е Н И Е №69
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков по молба с вх.№94-00-246/07.03.2011 г. от Галя Минчева Василева с. Клисура, относно отпускаане на финансова помощ. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА., протокол № 1 на ПК по “Здравеопазване и социални дейности” и след поименно гласуване с 27гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет – Самоков отпуска сумата от 400 лв.на Галя Минчева Василева финансова помощ за лечение.
Средствата са от §42-14 обезщетение и помощ по решение на Общински съвет.

Р Е Ш Е Н И Е №70
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, по молба с вх.№ФНО-429/15.12.2011 г. от Мария Борисова Маджарова – управител на ф-ма „Легеартис” ЕООД с.Радуил относно заявление за прекратяване на договор за управление .На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, протокол № 1 на ПК по “Здравеопазване и социални дейности” след явно гласуване с 27гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет – Самоков възлага на общинска администрация публично да оповести търсенето на лице, което да поеме функциите на фермацевт в „Легеартис” ЕООД Радуил.

Р Е Ш Е Н И Е №71
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков по молба с вх.№ 94-00-974/24.08.2011 г. от Емил Георгиев Бързанов с. Говедарци за отпускане на финансова помощ. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, протокол № 1 на ПК по “Здравеопазване и социални дейности”и след поименно гласуване с 26 гласа “за”, “против”няма и 1“въздържал се”
Р Е Ш И:
Общински съвет- Самоков отпуска сумата от 300 лв. на Емил Георгиев Бързанов с.Говедарци финансова помощ за лечение.
Средствата са от §42-14 обезщетение и помощ по решение на общински съвет.

Р Е Ш Е Н И Е №72
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков по молба с вх.№ 94-00-485/26.04.2011 г. на Митко Стоянов Копаранов с. Белчин общ.Самоков за отпускане на парична помощ за лечение. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, протокол № 1 на ПК по “Здравеопазване и социални дейности”и след поименно гласуване с 27гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет- Самоков отпуска сумата от 100 лв.на Митко Стоянов Копаранов с. Белчин общ. Самоков финансова помощ за лечение
Средствата са от §42-14 обезщетение и помощ по решение на Общински съвет.

Р Е Ш Е Н И Е №73
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков относно молба с вх.№ 94-00-575/19.05.2011 г. на Георги Ангелов Тосков гр. Самоков ул.”Сини вир” № 18 за отпускане на финансова помощ. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, протокол № 1 на ПК по “Здравеопазване и социални дейности” след поименно гласуване
с 27гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет- Самоков отпуска сумата от 300 лв.на Георги Ангелов Тосков гр. Самоков ул.”Сини вир” № 18 финансова помощ за лечение.
Средствата са от §42-14 обезщетение и помощ по решение на Общински съвет.

Р Е Ш Е Н И Е №74
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков относно молба с вх.№ 94-00-1362/22.11.2011 г. от Николайчо Любенов Кичев гр. Самоков ул.”Орлови скали”№13 относно отпускане на финансова помощ. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, протокол № 1 на ПК по “Здравеопазване и социални дейности”след поименно гласуване с 26гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет- Самоков отпуска сумата от 300 лв. на Николайчо Любенов Кичев гр. Самоков ул.”Орлови скали”№13 финансова помощ за лечение.
Средствата са от §42-14 обезщетение и помощ по решение на Общински съвет.

Р Е Ш Е Н И Е №75
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков по докладна записка изх.№08-00-133/14.12.2011 г. от Владимир Владмиров Георгиев – кмет на Община Самоков относно разрешение за разходването на сума от 7000 лв. за транспорт на децата от ПГ,първи и втори клас от Седми квартал до училищата ОУ”Митрополит Авксентий Велешки” НУ”Станислав Доспевски”. На основание чл.21 ал.1т.6 от ЗМСМА, Стратегията за развитие на средното образование в Община Самоков и нейната актуализация ,протокол № 1 на ПК по Образование,култура,младежки дейности и спорт” и след поименно гласуване с 26 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет – Самоков дава своето съгласие Общинска администрация да извърши разхода от 7000 лв. за транспорт на децата и учениците от седми квартал за учебната 2011/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е №76
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков във връзка с докладна записка изх.№0800-149/16.12.2011 г. относно внедряване на нов програмен продукт модул „Местни данъци и такси”. На основание чл.21,ал.1т.6 от ЗМСМА и след поименно гласуване приема с 27гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет- Самоков възлага на общинска администрация да заложи средства в бюджет 2012 година в размер на 18 000 лв в дейност 122 „Общинска администрация”, §53-01- „Придобиване на програмни продукти”

Р Е Ш Е Н И Е №77
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков във връзка с докладна записка №08-00-147/16.12.2011 г. относно учредяване право на строеж за изграждане на Обект: ВЛ-110кУ п/ст.ТЕЦ “Бобов дол” – п/ст. “Марек”-п/ст. “Самоков” и във връзка с постъпило искане вх.№ 53-00-2/13.12.2011 г. от Управителя на НЕК-ЕАД Предприятие’ Трафоелектронинвест” за учредяване право на строеж върху поземлен имот с № 260095- земеделска земя в землището на с.Продановци за стъпката на стълб 153 с цел изграждане на обект Обект: ВЛ-110к\/ п/ст ТЕЦ “Бобов дол” – п/ст. “Марек”-п/ст. “Самоков”. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37 ал.4 т.4 от ЗОС, във връзка с чл.62 ал.2 от Закона за енергетиката и чл.46 ал.1 т.4 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане и след явно гласуване с 27гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет – Самоков допълва приетата с Решение № 1712/27.01.2011 г. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2011 г. като допълва т.2.2.3 както следва: „Учредяване на право на строеж върху 0,031/57,919 ид.ч. от имот № 260095 целия с площ от 57,919 дка. в землището на с.Продановци, представляващи стъпката на Стълб № 153 за изграждане на национален обект – линеен енергиен обект електропровод ВЛ 110 кУ ТЕЦ “Бобов дол” – п/ст. “Марек”-п/ст. “Самоков”, определен за тькъв с решение № 771/21.10.2011 г. на Министерски съвет.
0бщински съвет-гр.Самоков учредява възмездно право на строеж върху земеделски земи с цел изграждане на национален обект Обект: ВЛ-110к\/ п/ст ТЕЦ “Бобов дол”- п/ст. “Марек”-п/ст.” Самоков”, както следва:
– 0,031/57,919 ид.ч. от имот № 260095 с площ на имота от 57,919 дка., начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: шеста в м.Казармите, землище с.Продановци, собственост на Община Самоков съгласно АОС № 7649/2008 г., вписан в Служба по вписванията и Скица № К01797/05.12.2011 г. от Общинска служба „Земеделие”, представляващи стъпката на Стълб № 153 при цена 138 лв./сто тридесет и осем лева/ съгласно оценка изготвена от лицензиран оценител.
Упълномощава кмета на Община Самоков да сключи договор за учредяване право на строеж с НЕК-ЕАД Предприятие ‘Трафоелектроинвест”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ ИРЕНА КОЦЕВА\

Leave a Reply