Новини, Политика

Решения на сесията на Общинския съвет – 2

Р Е Ш Е Н И Е №91
По протокол №4/26.01.2012 г. на заседанието си на 26.01.2012 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№ФНО-447/05.01.2012 г. от Владимир Владимиров Георгиев-кмет на община Самоков и постъпила молба с вх. № ФНО-447/20.12.2011 г. от Катя Николова Христова, представляваща „Катерина 2010”ЕООД с искане за продължаване срока на действие на изтичащи на 31.12.2011 г. два договора за отдаване под наем на 2/два/ общински имота-помещения, находящи се в общински пазар-Самоков. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1 от ЗОС и чл. 24, ал.2от Наредба № 4 на ОбС-Самоков „За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”, протокол №2 на ПК по „ЗОРОС” от 17.01.2012г и след поименно гласуване с 25 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков упълномощава кмета на Община Самоков да сключи анекси за продължаване на срока на действие на договори с №ПП-343 и №ПП-344 за отдаване под наем на 2 общински помещения в Общински пазар-Самоков с титуляра-наемател по горепосочените договори за отдаване под наем: „Катерина 2010” ЕООД, представлявано от Катя Николова Христова.
2. Анексите към договори с № ПП-343 № ПП-344 да бъдат със срок на действие 5/пет/ години, считано от 01.01.2012 г., като месечните наемни цени, които да заплаща наемателя /съответно 550,00 лв. без ДДС и 445,00 лв. без ДДС/ и останалите клаузи по договорите да останат непроменени

Р Е Ш Е Н И Е №92
По протокол №4/26.01.2012 г. на заседанието си на 26.01.2012 г. Общински съвет – Самоков, по молба изх.№94-00-1439/13.01.2012 г. от Юлка Георгиева Войнова относно закупуване на 306/3841 ид.ч. от Поземлен имот № 65231.901.220 съгласно одобрената кадастрална карта на гр.Самоков.На основание чл.21 ,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1 ,т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС и чл.41, ал.1, т.3 ,ал.2 и ал.3 от Наредба № 4 на ОбС, протокол №2 на ПК по „ЗОРОС” от 17.01.2012 г и след поименно гласуване с 25 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет-Самоков утвърждава цена 40 лв. на кв.м. без ДДС или 12240.00лв./дванадесет хиляди двеста и четирдесет лв./без ДДС за 306/3841 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор № 65231.901.220 с площ от 3841 кв.м съгласно кадастралната карта на гр.Самоков.
Общински съвет-Самоков дава съгласие за прекратяване на съсобствеността в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65231.901.220 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и едно точка двеста и двадесет/, с площ от 3841 /три хиляди осемстотин четиридесет и един/кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс съгласно одобрената със Заповед № 300-5-34/15.05.2004 г. на Изпълнителния директор на АК и изменена със Заповед № КД-14-23-191/26.10.2011 г. на Началник на СГКК кадастрална карта на гр.Самоков, идентичен с УПИ-парцел V /пет/, отреден за „търговски и административни сгради” с площ от 3841 кв.м в кв.232 по регулационния план на гр.Самоков чрез продажба на 306/3841 ид.ч. от имота – общинска собственост съгласно АОС № 10817/2011 г. на съсобственика Юлка Георгиева Войнова при цена 12 240.00 лв ./дванадесет хиляди двеста и четирдесет лв./или 40.00лв/кв.м. без ДДС.
Възлага на кмета да сключи договор за продажба с молителя.

Р Е Ш Е Н И Е №93
По протокол №4/26.01.2012 г. на заседанието си на 26.01.2012 г. Общински съвет – Самоков , по молба изх.№94-00-1432/09.01.2012 г. от Добри Борисов Добрев относно закупуване на 185/985 ид.ч.от Поземлен имот с идентификатор № 31228.4.144 съгласно одобрената кадастрална карта на с.Злокучене. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1 ,т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС и чл.41 ,ал.1, т.3 ,ал.2 и ал.3 от Наредба № 4 на ОбС, протокол №2 на ПК по „ЗОРОС” от 17.01.2012 г. и след поименно гласуване с 25 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет- Самоков одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 1878 лв./хиляда осемстотин седемдесет и осем лева/ – 10,15 лв./кв.м без ДДС за 185/985 от Поземлен имот с идентификатор № 31228.4.144, находящ се в м.Анчина могила с площ от 985 /деветстотин осемдесет и пет/кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), стар идентификатор парцел Х в кв.2 съгласно одобрената със Заповед № 300-5-48/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Злокучене.
2. Общински съвет-Самоков дава съгласие за прекратяване на съсобствеността в Поземлен имот с идентификатор № 31228.4.144, находящ се в м.Анчина могила с площ от 985/деветстотин осемдесет и пет/кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) съгласно одобрената със Заповед № 300-5-48/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Злокучене чрез продажба на 185/985 ид.ч. от имота – общинска собственост съгласно АОС № 10859/27.12.2011 г. на съсобственика Добри Борисов Добрев при цена 1878 лв./хиляда осемстотин седемдесет и осем лева/ без ДДС.
3. Възлага на кмета да сключи договор с молителите.

Р Е Ш Е Н И Е №94
По протокол №4/26.01.2012 г. на заседанието си на 26.01.2012 г. Общински съвет – Самоков, по молба с вх.№ ФНО–5/03.01.2012 г. от Радостина Веселинова Караджинова – земеделски производител за продължаване на договор за наем (№з.з.76/21.02.2011 г) на общински имот №000361, представляващ нива с площ от 101 дка, находящ се в землището на с. Широки дол, който договор изтича на 28.02.2012 г. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС §78, ал.2 от ЗОС и чл. 24, ал 2 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков „За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество , протокол №2 на ПК по „ЗОРОС” от 17.01.2012г и след поименно гласуване с 26 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков упълномощава кмета на Община Самоков да сключи анекс за продължаване на срока на действие на договор с наем(№з.з.76/21.02.2011г) на общински имот № 000361, представляващ нива с площ от 101 дка, находящ се в землището на с.Широки дол с наемателя Радостина Веселинова Караджинова.
2. Анексът към договора (№з.з.76/21.02.2011 г.) да бъде със срок на действие /една/ година, считано от 28.02.2012 г., като месечната наемна цена и останалите клаузи по договорите да останат непроменени.

Р Е Ш Е Н И Е №95
По протокол №4/26.01.2012 г. на заседанието си на 26.01.2012 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№08-00-1/09.01.2012 г. от Владимир Георгиев – кмет на Община Самоков относно освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци. На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА,чл.66 и чл.71 от Закона за местните данъци и такси, протокол № 2 ПК по „Бюджет и финанси”и след поименно гласуване с 25 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет-Самоков реши-освобождава от такса битови отпадъци собствениците на недвижими имоти в следните населени места в община Самоков – с.Яребковица, ЕКНМ 87535, с.Листец, ЕКНМ 43832

Р Е Ш Е Н И Е №96
По протокол №4/26.01.2012 г. на заседанието си на 26.01.2012 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№08-00-9/18.01.2012 г. от Владимир Владимиров Георгиев – кмет на Община Самоков,относно сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации” за проект „Обновяване и ремонтни дейности на отделения в МБАЛ-Самоков и Указания, дадени от МРРБ в писмо изх.№99-00-6-247/11.01.2012 г. на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”.На основание чл. 21 ал.1, т.6 от ЗМСМА, протокол №2 ПК по “Бюджет и финанси”, след поименно гласуване с 24 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков дава съгласието си Община Самоков да осигури 5,40% /199 629.20 лв./ собствено финансиране от общо допустимите разходи по проекта.Средствата да бъдат включени в бюджета на община Самоков за 2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е №97
По протокол №4/26.01.2012 г. на заседанието си на 26.01.2012 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№ТС-ПУП-79/16.12.2011 г.от Владимир Владимиров Георгиев – кмет на Община Самоков и във връзка с подадено е заявление вх.№ТС-ПУП-79/15.09.2011 г. от Атанас Бонев Джамов и други за одобрение на Подробен устройствен план – изменение плана за регулация в кв.40, кв.46 и кв.47 по плана на с.Поповяне. На основание чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ, протокол № 2 на ПК по „Устройство на територията и екология” и след явно гласуване с 24 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков одобрява ПУП – изменение плана за регулация на с.Поповяне – премахване на улица с о.т.107-108 , на част от улица с о.т.106-107 – от о.т.107 до нова о.т.106б и на част от улица с о.т.107-134 – от о.т.107 до нова о.т.108б. Прокарване на нова улица с о.т.106а-108 в-108б-108 а.Изменение регулацията на УПИ VІ-300 в кв.40, УПИ І-302, УПИ ІІ-336, УПИ ХІV-345 и УПИ ХV-общ в кв.47 и на терен за озеленяване в кв.46 по приложения проект.
На основание чл.215 ал.4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет до Административен съд – София област

Р Е Ш Е Н И Е №98
По протокол №4/26.01.2012 г. на заседанието си на 26.01.2012 г. Общински съвет – Самоков, заявление вх.№94-00-1535/30.12.2011 г. от Любен Иванов Симитчийски, относно промяна на плана за регулация и застрояване на с.Белчин в обхвата на УПИ VІ-197 и УПИ VІІ-198 в кв.7,съобразено със заверена скица на вещо лице и решение по гр.дело №183/1993 г. на Самоковския районен съд и искане за преотреждане на частта от имот 197 попадащ в УПИ VІІ-198 от за„Детски ясли” в за„индивидуално застрояване”. На основание чл. 21 ал.1 т. 11 от ЗМСМА, чл.135 от ЗУТ, във връзка с § 8 от предходните разпоредби на ЗУТ, протокол № 2 на ПК по „Устройство на територията и екология” и след явно гласуване с 24 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков – дава съгласие за изработване на ПУП-ИПРЗ в обхвата на УПИ VІ-197 и УПИ VІІ-198 в кв.7 по регулационния плана на с.Белчин.
Общински съвет Самоков – дава съгласие за промяна предназначението на частта от поземлен имот 197 попадащ вУПИ VІІ-198, кв.7от регулационния план на с.Белчин от за „Детски ясли” в за „Индивидуално застрояване”
Разработката да бъде за сметка на молителя.

Р Е Ш Е Н И Е №99
По протокол №4/26.01.2012 г. на заседанието си на 26.01.2012 г. Общински съвет – Самоков, във връзка с молба вх.№94-00-1211/08.11.2010 г. от Венцислав Илиев Иванов относно имоти находящи се в кв.8 в с.Драгушиново, общ.Самоков и протокол №2,т.13 от 11.01.2011г на ЕС при община Самоков. На основание чл. 21 ал.1 т. 11 от ЗМСМА и чл.135 от ЗУТ във връзка с § 8 от предходните разпоредби на ЗУТ, протокол № 2 на ПК по „Устройство на територията и екология” и след явно гласуване с 26 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет -Самоков дава съгласие да се изработи ПУП-ИПРЗ за поземлен имот №23491.6.73 от кадастралната карта на с.Драгушиново общ.Самоков, попадащ в кв.8 по регулационния план на с.Драгушново, общ.Самоков
Общински съвет -Самоков дава съгласие за промяна на предназначението на част от ПИ №23491.6.73 по кадастралната карта на с.Драгушиново общ.Самоков от за „Детски дом”в за „Жилищно строителство”
Разработката да бъде за сметка на молителя.

Р Е Ш Е Н И Е №100
По протокол №4/26.01.2012 г. на заседанието си на 26.01.2012 г. Общински съвет – Самоков, по молба вх.№94-00-1055/ 27.09.2010 г. от Стойне Ст. Бързанов, Веселка Петрова Илчева и Гюргена Петрова Зарева ,относно изработка на ПУП за имот №15285.7.299 по кадастралната карта на с.Говедарци общ.Самоков. На основание чл. 21 ал.1 т. 11 от ЗМСМА и чл.135 от ЗУТ и §8 от ЗУТ, протокол № 2 на ПК по „Устройство на територията и екология” и след явно гласуване с 26 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет –гр.Самоков дава съгласие да се изработи ПУП ИПРЗ за поземлен имот №15285.7.299 по кадастралната карта на с.Говедарци общ.Самоков.
Общински съвет –гр.Самоков дава съгласие за промяна на предназначението на имот №15285.7.299 по кадастралната карта на с.Говедарци общ.Самоков от за„Младежки клуб и сладкарница” в за„Индивидуално застрояване”.
Разработката да бъде за сметка на молителя.

Р Е Ш Е Н И Е №101
По протокол №4/26.01.2012 г. на заседанието си на 26.01.2012 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№08-00-6/16.01.2012 г. от Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков относно кандидатстване на Община Самоков съвместно с Община Долна баня и Община Сапарева баня за външно финансиране по оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”
Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ВС 161РО001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Бюджетна линия: ВС161РО001/3.2-02/2011. На основание чл.21 ал.1, т.12 ,чл.21, ал.2 от ЗМСМА, протокол №2 ПК по “Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика”,след явно гласуване с 24 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков дава съгласието си съвместно с Община Долна баня и Община Сапарева баня да кандидатства за външно финансиране по оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”
Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ВС 161РООО1/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”
Бюджетна линия: ВС161РО001/3.2-02/2011, като се ангажира за изпълнение на задължителните дейности по проекта (рекламни дейности, участие в туристически борси, изложения и панаири, и изследване на въздействието на маркетинговите и рекламни дейности) в период до 1 г. след приключване на дейностите по проекта.

Р Е Ш Е Н И Е №102
По протокол №4/26.01.2012 г. на заседанието си на 26.01.2012 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№08-00-5/16.01.2012 г. от Владимир Владимиров Георгиев -кмет на Община Самоков относно кандидатстване на община Самоков за външно финансиране по приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”,Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”,Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-12/2011г, на основание чл. 21 ал.1, т.12 ,чл.21, ал.2 от ЗМСМА, протокол №2 ПК по “Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика”, след явно гласуване с 24 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков дава съгласието си Община Самоков да кандидатства за външно финансиране по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”,Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-12/2011.

Р Е Ш Е Н И Е №103
По протокол №4/26.01.2012 г. на заседанието си на 26.01.2012 г. Общински съвет – Самоков, по докладна вх.№94-00-68/17.01.2012 г. от Гиргина Любомирова Рангочева, относно присъждане на „почетен знак – златен” на Владимир Емилов Зографски. На основание чл.21 ал.1, т.6, т.22 от ЗМСМА, чл.13 т.2, чл.20 т.1 от Наредбата за символиките и отличията на Община Самоков, протокол №2 на ПК по “Образование , култура, младежки дейности и спорт”и след явно гласуване с 25 гласа „за”, „против” няма и „въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет – Самоков връчва почетен знак – златен на Владимир Емилов Зографски , за големия принос в областа на спорта, за прослава на община Самоков и Родината.

Р Е Ш Е Н И Е №104
По протокол №4/26.01.2012 г. на заседанието си на 26.01.2012 г. Общински съвет – Самоков, относно отпускане на еднократна парична помощ по молби вх.№94-00-485/26.04.2011г от Митко Стоянов Копаранов –гр.Самоков ул.”Осогово”№7
вх.№10-00-68/28.03.2011 г. от Милчо Любенов Грозданов- с.Говедарци обл.Софийска
вх.№94-00-653/06.06.2011 г. от Ася Димитрова Василева – гр.Самоков ул.”Христо Максимов”№43
вх.№94-00-147/11.02.2010 г. от Благовестка Стоилова Алексова- гр.Самоков ул.”Люляк”№4
вх.№94-00-399/26.04.2011 г. – от Радка Димитрова Динева -гр.Самоков ул.”Цареви кладенци”№8
вх.№94-00-694/10.06.2011 г. от Гина Юриева Найденова- гр.Самоков ул.”Здравец”№652а
вх.№94-00-484/26.04.2011 г. от Ана Георгиева Тодорова – гр.Самоков ул.”Здравец”№46
вх.№94-00-272/11.03.2011 г. от Методи Иванов Методиев гр.Самоков ул.”Явор”№13
вх.№94-00-398/07.04.2011 г. от Сърмена Пешова Левенска – с.Ярлово обл.Софийска
вх.№94-00-399/07.04.2011 г. от Радка Димитрова Динева – гр. Самоков
вх.№94-00-777/28.06.2011 г. от Силвана Райчева Илиева- гр.Самоков ул.”Здравец”№587
вх.№94-00-1438/15.12.2010 г. от Татяна Иванова Пешова – гр.Самоков ул.”Хр.Йовевич”№6
вх.№94-00-1310/24.11.2011 г. от Методи Борисов Атанасов – . – гр.Самоков ул.”Кокиче”№13
вх.№94-00-1003/22.08.2011 г. от Василка Желязкова Цветкова – гр.Самоков ул.”Здравец”№381
вх.№94-00-377/04.04.2011 г. от Емилия Янкова Ангелова- гр.Самоков ул.”Житна чаршия”№10
вх.№94-00-583/26.05.2011 г. от Николина Илиева Попова –с.Рельово обл.Софийска
вх.№94-00-1076/07.09.2011 г. от Фанка Мишева Илиева- гр.Самоков ул.”Искър”№21
вх.№94-00-353/29.03.2011 г. от Димитър Садков Илиев – гр.Самоков ул.”Проф.Васил Захариев”№13
вх.№94-00-1023/26.08.2011 г. от Цанка Николова Чапкънска с.Радуил,обл.Софийска
вх.№94-00-785/30.06.2011 г. от Илия Асенов Григоров – гр.Самоков ул.”България”№162
вх.№94-00-984/17.08.2011 г. от Цвета Славчева Митева – гр.Самоков ул.”Люляк”№7
вх.№94-00-708/15.06.2011 г. от Спасия Петрова Кирова- гр.Самоков ул.”Здравец”№304
вх.№94-00-977/16.08.2011 г. от Павел Петров Аличков . – гр.Самоков ул.”Бачо Киро”№5
вх.№94-00-682/09.06.2011 г. от Десислава Иванова Иванова с.Гуцал обл.Софийска
вх.№94-00-953/05.08.2011 г. от Елена Костова Николова гр.Самоков ул.”Верила „№1
вх.№94-00-727/20.06.2011 г. от Емилия Райчева Александрова – гр.Самоков ул.”Кокиче”№6
вх.№94-00-959/09.06.2011 г. от Кирил Стоянов Кирилов-с.Злокучане, обл.Софийска
вх.№94-00-1043/31.08.2011 г. от Стефка Янкова Шопова -гр.Самоков ул.”Здравец”№191
вх.№94-00-917/28.07.2011 г. от Станка Спасова Гроздева – с.Ново село обл.Софийска
вх.№94-00-951/05.06.2011 г. от Наска Трайкова Йосифова – гр.Самоков ул.”Здравец”№111
вх.№94-00-681/09.06.2011 г. от Янка Стефанова Мирчова – гр.Самоков ул.”Люляк”№3
вх.№94-00-967/12.08.2011 г. от Бойчо Методиев Димитров – гр.Самоков ул.”Здравец”№135
вх.№94-00-741/21.06.2011 г. от Тинка Мирчова Сакалийска – гр.Самоков ул.”Люляк”№1
вх.№94-00-1046/30.08.2011 г. от Лазарина Стоянова Маликатова -с.Радуил, обл.Софийска
вх.№94-00-620/01.06.2011 г. от Христина Трайкова Радкова – гр.Самоков ул.”Здравец”№387
вх.№94-00-927/01.08.2011 г. от Рая Фердова Стоянова- гр.Самоков ул.”Странджа”№5
вх.№94-00-990/17.08.2011 г. от Росица Трайчова Петрова – гр.Самоков ул.”Здравец”№92
вх.№94-00-588/26.05.2011 г. от Ася Славчова Миланова – гр.Самоков ул.”Искър”№1
вх.№94-00-421/12.04.2011 г. от Цветанка Спасова Лозанова гр.Самоков ул.”Х.Димитър”№8
вх.№94-00-1045/31.08.2011 г. от Стоименка Кирилова Николова – с.Радуил, обл.Софийска
вх.№94-00-391/06.04.2011 г. от Зоя Яворова Николова – гр.Самоков ул.”К.Иречек”№17
вх.№94-00-723/20.06.2011 г. от Славка Асенова Иванова- гр.Самоков ул.”Здравец”№631
вх.№94-00-983/17.08.2011 г. от Иван Борисов Малинов- гр.Самоков ул.”Здравец”№396
вх.№94-00-1050/01.09.2011 г. от Нели Янкова Иванова- гр.Самоков ул.”Здравец”№506
вх.№94-00-1044/31.08.2011 г. от Цветанка Василева Кърцоева – с.Радуил, обл.Софийска
вх.№94-00-352/29.03.2011 г. от Данчо Сашов Йосифов – гр.Самоков ул.”Здравец”№18
вх.№94-00-169/10.02.2011 г. от Петранка Илиева Вучкова с. Ковачевци, обл.Софийска
вх.№94-00-1058/02.09.2011 г. от Цветанка Любенова Таскова . – гр.Самоков ул.”Хр.Максимов”№25
вх.№94-00-367/31.03.2011 г. от Горяна Александрова Асенова – гр.Самоков ул.”Здравец”№587
вх.№94-00-430/14.04.2011 г. от Лиляна Михайлова Иванова-с.Марица, обл.Софийска
вх.№94-00-621/01.06.2011 г. от Нора Стоилова Василева – гр.Самоков ул.”Здравец”№550
вх.№94-00-363/31.03.2011 г. от Ася Ярославова ишева – гр.Самоков ул.”Здравец”№2
вх.№94-00-505/03.05.2011 г. от Лидия Христова Михайлова – гр.Самоков ул.”Здравец”№115
вх.№94-00-355/29.03.2011 г. от Райна Василева Манчова – гр.Самоков ул.”Тракия”№13
вх.№94-00-755/23.06.2011 г. от Ани Ивайлова Ангелова – гр.Самоков ул.”Здравец”№23
вх.№94-00-496/28.04.2011 г. от Емилия Николаева Иванова – гр.Самоков ул.”Здравец”№441
вх.№94-00-809/06.07.2011 г. от Емилия Михайлова Ангелова- гр.Самоков ул.”Здравец”№523
вх.№94-00-179/14.02.2011 г. от Божидар Асенов Петров – гр.Самоков ул.”Крали Марко”№18
вх.№94-00-909/26.07.2011 г. от Катина Георгиева Методиева – гр.Самоков ул.”Бреза”№4
вх.№94-00-144/04.02.2011 г. от Борислав Петров Янев – гр.Самоков ул.”България”№165
вх.№94-00-1479/28.12.2010 г. от Трайчо Иванов Стойков- гр.Самоков ул.”Здравец”№30
вх.№94-00-790/01.07.2011 г. от Благой Райчов Юлианов – гр.Самоков ул.”Здравец”№171
вх.№94-00-579/20.05.2011 г. от Спас Върбанов Етрополски – гр.Самоков ул.”Здравец”№224
вх.№94-00-855/15.07.2011 г. от Гюла Янкова Петрова – гр.Самоков кв.Самоково бл.35, вх.”Г”
вх.№94-00-1146/03.10.2011 г. от Надежда Ангелова Митева – гр.Самоков ул.”Здравец”№599
вх.№94-00-396/07.04.2011 г. от Илинка Павлова Ангелова – с. Шипочан, обл. Софийска
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, протокол №2 на ПК по „Здравеопазване и социални дейности”и след явно гласуване с 23 гласа „за”, „против” няма и 1„въздържал се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет – Самоков отказва отпускането на парична помощ поради липса на правно основание.

Р Е Ш Е Н И Е №105
По протокол №4/26.01.2012 г. на заседанието си на 26.01.2012 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№08-00-12/24.01.2012 г. от Владимир Владимиров Георгиев -кмет на Община Самоков относно кандидатстване на Община Самоков за външно финансиране по проект „Красива България” с обект: Газификация на Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и лица с увреждания – гр.Самоков . На основание чл. 21 ал.1, т.12 ,чл.21, ал.2 от ЗМСМА, след явно гласуване с 26 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков дава съгласието си община Самоков да кандидатства за външно финансиране по проект „Красива България” с обект: „Газификация на Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и лица с увреждания – гр. Самоков”, като декларира, че при одобрение на проекта ще осигури 50 % от финансовите средства за неговото реализиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ИРЕНА КОЦЕВА/

Leave a Reply