Новини, Политика

Решения на сесията на Общинския съвет – 1

Р Е Ш Е Н И Е №78
По протокол №4/26.01.2012 г. на заседанието си на 26.01.2012 г. Общински съвет – Самоков и на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.46 от „Правилника за организацията и дейността на общински съвет на община Самоков и взаимодействието му с общинска администрация” и след явно гласуване с 26 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков избра за член на ПК по “Здравеопазване и социални дейности” г-жа Венцислава Тодорова Шопова.

Р Е Ш Е Н И Е №79
По протокол №4/26.01.2012 г. на заседанието си на 26.01.2012 г. Общински съвет – Самоков, докладна записка изх.№08-00-10/19.01.2012 г. от Владимир Владимиров Георгиев-кмет на община Самоков относно rзпълнението на бюджета община Самоков за 2011 г.
На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.11, ал.9, чл.12 и чл.30, ал.1 от ЗОБ; чл.9, ал.2 и чл.11 от ЗОД и Наредба на Общинския съвет по чл.9а от ЗОБ, протокол №2 на ПК»Бюджет и финанси», протокол №2 на ПК по “Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика” и след поименно гласуване с 26 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков приема окончателен годишен план на бюджета за 2011 г. и отчета на бюджета за 2011 г. на община Самоков.

Р Е Ш Е Н И Е №80
По протокол №4/26.01.2012 г. на заседанието си на 26.01.2012 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№08-00-4/16.01.2012 г. от Владимир Владимиров Георгиев-кмет на община Самоков.

На основание чл.21 ал.1,т.8 т. от ЗМСМА, чл.8 ал.8 от Закона за общинската собственост и чл.9А ал.1 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол №2/17.01.2012г на ПК по“ Законност, обществен ред и общинска собственост», протокол №2 на ПК по „Европейски проекти,стопански дейности,туристическа политика”и след поименно гласуване с 25 гласа „за”, „против” няма и „въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков приема СТРАТЕГИЯ за управление на общинската собственост за периода 2011 г.-2015 г.(срока на мандата).

Р Е Ш Е Н И Е №81
По протокол №4/26.01.2012 г. на заседанието си на 26.01.2012 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№08-00-3/16.01.2012 г. от Владимир Владимиров Георгиев-кмет на община Самоков относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2012 г. На основание чл.21 ал.1 т.8, т.12 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.9А ал.2 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол №2 на ПК по „ЗОРОС” от 17.01.2012 г. и след поименно гласуване с 25 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков приема Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е №82
По протокол №4/26.01.2012 г. на заседанието си на 26.01.2012 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№08-00-8/17.01.2012 г. от Владимир Владимиров Георгиев-кмет на община Самоков относно промяна в Наредба № 12 за определяне на размера на общинските такси и цени на услуги на Община Самоков във връзка с Решение № 1186 на Общински съвет по протокол № 29/ 25.02.2010 г. На основание чл.21,ал.2и чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА, протокол №2 на ПК по „ЗОРОС” от 17.01.2012г, ПК „Бюджет и финанаси” от 19.01.2012 г. и след поименно гласуване с 23 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков променя Наредба 12, като допълва т.38, както следва:
1.Такса за ползване на плувен басейн
– за пенсионери -3 лв.
1. Такса за ползване на приключенски душ – 5 лв.
2. Карта седмична за ползване на плувен басейн
-за деца, ученици до 19 г. и пенсионери – 10 лв.
4. Карта месечна за ползване на плувен басейн
– за деца, ученици до 19 г. и пенсионери – 25 лв.
5. Такса за обучение на деца и ученици до 19 г. – 5 лв./час
/с включена такса за ползване на плувен басейн/
6. Такса за обучение на възрастни – 7 лв./час
/с включена такса за ползване на плувен басейн/.

Р Е Ш Е Н И Е №83
По протокол №4/26.01.2012 г. на заседанието си на 26.01.2012 г. Общински съвет – Самоков по докладна записка изх.№94-00-1442/16.01.2012 г. от Владимир Владимиров Георгиев-кмет на община Самоков и във връзка с постъпило заявление с вх.№94-00-1442/08.12.2011г от Бояна Кирилова Станчева относно проявен интерес от страна на гражданин за наемане на земеделски земи с № 252008, 252013, 252015, и 252017, находящи се в землището на с.Ковачевци. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.109, ал.3 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков, протокол №2 на ПК по „ЗОРОС” от 17.01.2012 г. и след поименно гласуване с 24 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков възлага на кмета на община Самоков да организира и проведе търг с явно наддаване за отдаването под наем на следните общински имоти:
1.1 Поземлен имот № 252008 с площ от 2,000 дка, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: осма, находящ се в м. “Валявицата” в землището на с. Ковачевци, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10679/06.06.2011 г.
1.2 Поземлен имот № 252013 с площ от 5,774 дка, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: осма, находящ се в м. “Валявицата” в землището на с. Ковачевци, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10680/06.06.2011 г.
1.3 Поземлен имот № 252015 с площ от 7,127 дка, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: осма, находящ се в м. “Валявицата” в землището на с. Ковачевци, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10681/06.06.2011 г.
1.4 Поземлен имот № 252017 с площ от 5,040 дка, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: осма, находящ се в м. “Валявицата” в землището на с. Ковачевци, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10682/06.06.2011 г.
2. Условия на търга: Начална годишна наемна тръжна цена за горепосочените имоти – 120,00 /сто и двадесет/ лв. без ДДС /цената е определена на основание Наредба № 12/200 5г. на ОбС-Самоков/. Стъпка за наддаване – 12,00 /дванадесет/ лв. Депозит за участие в търга – 120,00 /сто и двадесет/ лв. Цена на тръжната документация – 20,00 /двадесет/ лв. без ДДС.
3. Упълномощава кмета на Община Самоков след провеждането на търга да одобри спечелилия участник и да сключи с него договор за отдаване под наем със срок на действие – 5 /пет/ години.
4. При неявяването на кандидати за участие в търга да се проведе повторен търг при същите условия.

Р Е Ш Е Н И Е №84
По протокол №4/26.01.2012 г. на заседанието си на 26.01.2012 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№ФНО-349/16.01.2012 г. от Владимир Владимиров Георгиев-кмет на община Самоков и във връзка с постъпило заявление с вх.№ФНО-349/08.11.2011 г. от Георги Ангелов Ников, относно проявен интерес от страна на гражданин за наемане на земеделска земя – Поземлен имот № 154090, находящ се в землището на с. Райово. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24 а, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.109, ал.3 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков протокол №2 на ПК по „ЗОРОС” от 17.01.2012 г. и след поименно гласуване с 24 гласа „за”, „против” няма и „въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет -Самоков възлага на кмета на Община Самоков да организира и проведе търг с явно наддаване за отдаването под наем на следния общински имот:
1.1 Поземлен имот № 154090 с площ от 1,832 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: седма, находящ се в м. “Долен завой” в землището на с. Райово, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10838/15.12.2011 г.
2. Условия на търга: Начална годишна наемна тръжна цена за горепосочения имот – 12, 00 /дванадесет/ лв. без ДДС /цената е определена на основание Наредба № 12/2005 г. на ОбС-Самоков/. Стъпка за наддаване – 1,00 /един/ лв. Депозит за участие в търга – 12, 00 /дванадесет/ лв. Цена на тръжната документация – 20, 00 /двадесет/ лв. без ДДС.
3. Упълномощава кмета на Община Самоков след провеждането на търга да одобри спечелилия участник и да сключи с него договор за отдаване под наем със срок на действие – 1 /една/ година.
4. При неявяването на кандидати за участие в търга да се проведе повторен търг при същите условия.

Р Е Ш Е Н И Е №85
По протокол №4/26.01.2012 г. на заседанието си на 26.01.2012 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№ФНО-46/13.01.2012 г. от Владимир Владимиров Георгиев-кмет на община Самоков и постъпило заявление вх.№ФНО-46/10.02.2011 г. от Щерьо Иванов Димитров относно проявен интерес от страна на гражданин за наемане на земеделски земи с №№ 000080, 000086, 000088, и 000097, находящи се в землището на с. Горни Окол. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.109, ал.3 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков, протокол №2 на ПК по „ЗОРОС” от 17.01.2012г и след поименно гласуване с 24 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет – Самоков възлага на кмета на Община Самоков да организира и проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти:
1.1 Поземлен имот № 000080 с площ от 19,684 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: девета, находящ се в местността “Смриките” в землището на с. Горни Окол, частна общинска собственост – съгласно АОС № 4457/04.03.2005 г.
1.2 Поземлен имот № 000086 с площ от 27,108 дка, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: девета, находящ се в местността “Реката” в землището на с. Горни Окол, частна общинска собственост – съгласно АОС № 4459/04.03.2005 г.
1.3 Поземлен имот № 000088 с площ от 62,329 дка, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: девета, находящ се в местността “Реката” в землището на с. Горни Окол, частна общинска собственост – съгласно АОС № 4460/04.03.2005 г.
1.4 Поземлен имот № 000097 с площ от 38,150 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: девета, находящ се в местността “Реката” в землището на с. Горни Окол, частна общинска собственост – съгласно АОС № 4463/04.03.2005 г.
2. Условия на търга: Начална годишна наемна тръжна цена за горепосочените имоти – 888, 00 /осемстотин осемдесет и осем/ лв. без ДДС /цената е определена на основание Наредба № 12/2005 г. на ОбС-Самоков/. Стъпка за наддаване – 88, 00 /осемдесет и осем/ лв. Депозит за участие в търга – 888, 00 /осемстотин осемдесет и осем/ лв. Цена на тръжната документация – 20, 00 /двадесет/ лв. без ДДС.
3. Упълномощава кмета на Община Самоков след провеждането на търга да одобри спечелилия участник и да сключи с него договор за отдаване под наем със срок на действие – 5 /пет/ години.
4. При неявяването на кандидати за участие в търга да се проведе повторен търг при същите условия.

Р Е Ш Е Н И Е №86
По протокол №4/26.01.2012 г. на заседанието си на 26.01.2012 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№ФНО-494/16.01.2012 г. от Владимир Владимиров Георгиев-кмет на община Самоков и постъпила молба с вх.№ФНО-494/29.12.2011 г. от Даниел Райчев Иванов относно искане за наемане на общински земеделски имоти с № 130074, 135008, 135009, 177040 и 227025 . На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24 а, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.109, ал.3 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков, протокол №2 на ПК по „ЗОРОС” от 17.01.2012 г. и след поименно гласуване с 23 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков- възлага на кмета на Община Самоков да организира и проведе търг с явно наддаване за отдаването под наем на следните общински имоти:
1.1 Поземлен имот № 130074 с площ от 1,391 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: седма, находящ се в м. “Суходол” в землището на с. Ковачевци, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10493/25.02.2011 г.
1.2 Поземлен имот № 135008 с площ от 2,660 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: девета, находящ се в м. “Горен шаяк” в землището на с. Ковачевци, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10501/25.02.2011 г.
1.3 Поземлен имот № 135009 с площ от 4,749 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: девета, находящ се в м. “Горен шаяк” в землището на с. Ковачевци, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10502/25.02.2011 г.
1.4 Поземлен имот № 177040 с площ от 6,000 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: седма, находящ се в м. “Гъркова могила” в землището на с. Ковачевци, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10564/07.04.2011 г.
1.5 Поземлен имот № 227025 с площ от 4,058 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: седма, находящ се в м. “Цинцарски егрек” в землището на с. Ковачевци, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10628/09.05.2011 г.
2. Условия на търга: Начална годишна наемна тръжна цена за горепосочените имоти – 114, 00 /сто и четиринадесет/ лв. без ДДС /цената е определена на основание Наредба № 12/2005 г. на ОбС-Самоков/. Стъпка за наддаване – 11,00 /единадесет/ лв. Депозит за участие в търга – 114, 00 /сто и четиринадесет/ лв. Цена на тръжната документация – 20,00 /двадесет/ лв. без ДДС.
3. Упълномощава кмета на Община Самоков след провеждането на търга да одобри спечелилия участник и да сключи с него договор за отдаване под наем със срок на действие – 5 /пет/ години.
4. При неявяването на кандидати за участие в търга да се проведе повторен търг при същите условия.

Р Е Ш Е Н И Е №87
По протокол №4/26.01.2012 г. на заседанието си на 26.01.2012 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№94-00-865/16.01.2012 г. от Владимир Владимиров Георгиев-кмет на община Самоков и постъпило заявление с вх.№94-00-865/18.07.2011 г. от Радостин Димитров Крушкин относно проявен интерес от страна на гражданин за наемане на земеделски земи – поземлен имот № 228004 и поземлен имот № 331023, находящи се в землището на с. Ковачевци. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.109, ал.3 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков, протокол №2 на ПК по „ЗОРОС” от 17.01.2012 г. и след поименно гласуване с 25 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков – възлага на кмета на Община Самоков да организира и проведе търг с явно наддаване за отдаването под наем на следните общински имоти:
1.1 Поземлен имот № 228004 с площ от 2,300 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: седма, находящ се в м. “Долно базе” в землището на с. Ковачевци, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10629/09.05.2011 г.
1.2 Поземлен имот № 331023 с площ от 5,301 дка, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: седма, находящ се в м. “Горна чолица” в землището на с. Ковачевци, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10762/31.08.201 1г.
2. Условия на търга: Начална годишна наемна тръжна цена за горепосочените имоти – 48, 00 /четирдесет и осем/ лв. без ДДС /цената е определена на основание Наредба № 12/2005г. на ОбС-Самоков/. Стъпка за наддаване – 4,00 /четири/ лв. Депозит за участие в търга – 48,00 /четирдесет и осем/ лв. Цена на тръжната документация – 20,00 /давадесет/ лв. без ДДС.
3. Упълномощава кмета на Община Самоков след провеждането на търга да одобри спечелилия участник и да сключи с него договор за отдаване под наем със срок на действие – 5 /пет/ години.
4. При неявяването на кандидати за участие в търга да се проведе повторен търг при същите условия.

Р Е Ш Е Н И Е №88
По протокол №4/26.01.2012 г. на заседанието си на 26.01.2012 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№ФНО-412/16.01.2012 г. от Владимир Владимиров Георгиев-кмет на община Самоков и във връзка с постъпила молба вх.№ФНО-412/13.12.2011 г. от Мария Алексиева Васова. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.109, ал.3 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков, протокол №2 на ПК по „ЗОРОС” от 17.01.2012г и след поименно гласуване с 23 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков – възлага на кмета на Община Самоков да организира и проведе търг с явно наддаване за отдаването под наем на следния общински имот:
1.1 Поземлен имот № 110046 с площ от 12,804 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: седма, находящ се в м. „Сливите” в землището на с. Райово, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10861/28.12.2011 г.
2. Условия на търга: Начална годишна наемна тръжна цена за горепосочения имот – 78,00 /седемдесет и осем/ лв. без ДДС /цената е определена на основание Наредба № 12/2005 г. на ОбС-Самоков/. Стъпка за наддаване -7,00 /седем/ лв. Депозит за участие в търга – 78,00 /седемдесет и осем/ лв. Цена на тръжната документация – 20, 00 /двадесет/ лв. без ДДС.
3. Упълномощава кмета на Община Самоков след провеждането на търга да одобри спечелилия участник и да сключи с него договор за отдаване под наем със срок на действие – 1 /една/ година.
4. При неявяването на кандидати за участие в търга да се проведе повторен търг при същите условия.

Р Е Ш Е Н И Е №89
По протокол №4/26.01.2012 г. на заседанието си на 26.01.2012 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№26-00-540/08.12.2011 г. от Владимир Владимиров Георгиев-кмет на община Самоков и във връзка с постъпило заявление с вх.№ 26-00-540/08.12.2011 г. от фирма „ЕЛПАСО” /фирмата има регистриран животновъден обект № 3752720004 и към 23.03.2011 г. притежава 19 бр. коня и 6 бр. говеда, които се отглеждат в землището на с. Ковачевци/ относно обособяване на имот с площ от 10 дка – част от поземлен имот № 000225 /целия с площ от 74,698 дка/ от КВС на с. Ковачевци. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.7, ал.1 от ЗСПЗЗ, и след поименно гласуване с 25 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков – дава съгласие да бъде обособен имот с площ от 10 дка – част от поземлен имот № 000225 /целия с площ от 74,698 дка/, находящ се в местността “Алагюзица” в землището на с. Ковачевци. Обособената част в отделен имот да се намира южната част на поземлен имот № 000225.

Р Е Ш Е Н И Е №90
По протокол №4/26.01.2012 г. на заседанието си на 26.01.2012 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх. №08-00-7/17.01.2012 г. от Владимир Владимиров Георгиев-кмет на община Самоков относно провеждане на конкурс за възлагане на превози по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.19 от Закона за автомобилните превози, чл.17 и чл.19 от Наредба №2 от 15.03.2002 год. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от Министерство на транспорта и съобщенията протокол №2 на ПК по „ЗОРОС” от 17.01.2012 г. и след явно гласуване с 26 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма
Р Е Ш И:
І.Да се проведе конкурс за възлагане на превози по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно
ІІ.Общински съвет – Самоков утвърждава следните
КРИТЕРИИ, НАЧИН НА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ
1.Възрастов състав на автобусите – 20 т.
(включително и резервните)
1.1. Нови и до 5 г. – 20 т.
1.2. За всеки следващи 5 години се отнемат по – 5 т.
Забележки:
1. Възрастта на автобусите се определя на база година на производството;
2.При различна възраст на автобусите от един конкурс, общата сума на точките се изчислява пропорционално за възрастта на всеки отделен автобус;
3. При отчитането на годината на производството, не се отчитат дни и месеци.
Общ брой на автобусите – n

Пример:
От тях:
Брой автобуси нови и до 5 год. – а1
Брой автобуси от 5 (пет) до 10 (десет) години – а2
Брой автобуси от 10 (десет) до 15 (петнадесет) години – а3
Брой автобуси от 15 (петнадесет) до 20 (двадесет) години – а4
където: n = a1 + a2 + a3+ a4
Общ брой точки за първи критерии – Т1

Т1 = а1/n х 20 + а2/n х 15 + а3/n х 10 + а4/n х 5
2.Екологични качества на автобусите – Т2 – 20 т.
(включително и резервните)
2.1. EURO IV – в1 20 т.
2.2. EURO III – в2 15 т.
2.3. EURO II – в3 8 т.
2.4. Друг документ – в4 5 т.
Общ брой на автобусите – n
където: n = в1 + в2+в3+в4
Т2 = в1/n х 20 + в2/n х 15 + в3/n х 8 + в4/n х 5
3. Собственост на автобусите – Т3 – 20 т.
3.1. Собствени – с1 20 т.
3.2. Наети, вписани в лиценза – с2 5 т.
Общ брой на автобусите – n
където : n = с1 + с2
Т3 = с1/n х 20 + с2/n х 5
4. Допълнителни услуги (обзавеждане на автобусите)
– сумата от отделните услуги – Т6 – 20 т
4.1. Климатик в салона на автобуса – e1 10 т.
4.2. Хладилен шкаф – e2 5 т.
4.3. Аудио-визуална техника – e3 5 т.
където n е общ брой на автобусите
Т6 = е1/n х 10 + e2/n х 5 + e3/n х 5
5. Наличие на сервизна база – Т7 – 20 т.
5.1. Собствен сервиз – 20 т.
5.2. Нает друг сервиз – 10 т.
5.3. Сключен договор за сервизно обслужване – 5 т.

6. Цена на билета за единично пътуване
по цялото направление – Т8 – 40 т.

Ц мин.
Т8 = __________________ х 40
Ц ОФЕРИРАНА

Забележка: Цмин. – най-ниската оферирана цена на билета за единично пътуване по цялото направление.
ЦОФЕРИРАНА – oферираната от съответния кандидат цена на билета за единично пътуване по цялото направление

7. Гараж, отговарящ на броя автобуси – Т7 – 20 т.
7.1. Собствен – 20 т.
7.2. Нает – 10 т.
7.3. Договор за обслужване – 5 т.

8. Данъчна регистрация на фирмата – Т8 – 20 т.
8.1 Регистрация в община Самоков – 20 т.
8.2 Други общини – 8 т.

9. Необходими автобуси за конкретната линия – Т9 – 20 т.
9.1 за общинската транспортна схема – категория М2 и М3, клас І и ІІ
9.1.1 категория М2 и М3, клас І d1 – 20 т.
9.1.2 категория М2 и М3, клас ІІ d2 – 10 т.
9.1.3 категория М2 и М3, клас А или В d3 – 5 т.
Т9 = d1/n х 20 + d2/n х 10 + d3/n х 5
където n е общ брой на автобусите
9.2 за областната и републиканска транспортна схема – категория М2 и М3, клас ІІ, ІІІ или В
9.2.1 категория М3, клас ІІІ f1 – 20 т.
9.2.2 категория М2 и М3, клас ІІ или В f2 – 10 т.
Т9 = f1/n х 20 + f2/n х 10
където n е общ брой на автобусите

10. Социални облекчения – Т10 – 20 т.
10.1 безплатно пътуване на деца до 7 год. (да/не) g1 – 5 т.
10.2 безплатно пътуване на пенсионери над 70 год.(да/не) g2 – 5 т.
10.3 месечни абонаментни карти (да/не) g3 – 5 т.
10.4 предложения за общината(посочва се конкретно) g4 – 5 т.
Т10 = g1 + g2 + g3 + g4
Максималният брой точки, които може да получи един кандидат е 220 точки.
Комплексната оценка на кандидата Т е:
T= Т1 + Т2+ Т3+ Т4+ Т5+ Т6+ Т7+ Т8 +Т9 + Т10
11. В случай, че след оценяването, предложенията на двама или повече участници получат равен брой точки, се прилагат следните корективи за всяка една от тези оценки:
– автобуси, с оборудване за трудно подвижни лица над 35 % от общия брой (да/не) – 5 т.;
– автобуси, оборудвани със система за ползване на алтернативни горива (да/не) – 3 т.;
– фирмена определеност на автобусите (да/не) – 2 т.;
– еднородност на автомобилния парк – от една марка, категория и клас –1т.
12.Кандидатите се класират на база получената комплексна оценка по реда на посочените в предложението пакети и часове за автобусна линия Самоков-София-Самоков, съобразено с необходимия брой автобуси за извършване на услугата.
ІІІ.Възлага на кмета на община Самоков да организира и проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по общинската, областната и републиканската транспортни схеми.
ІV.Определя състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения, както следва:
– зам. кмет ХДЕТТОС;
– директор на дирекция ХДЕТТОС;
– правоспособен юрист от общинската администрация;
– главен експерт ТКЖП;
– служители от община Самоков;
– представители от Общински съвет-Самоков;
– представител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”;
– представител на КАТ-пътна полиция;
– представител от териториалната данъчна дирекция.
V.Определя цена на документацията за участие в конкурса в размер на 100 лева без ДДС.

Leave a Reply