Новини, Политика

Решения на сесията на Общинския съвет – 3

Р Е Ш Е Н И Е № 125
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоков, заявление №94-00-1096/14.09.2011 г. от Садко Асенов Огнянов и протокол №27/27.10.2011г на Експертен съвет при Община Самоков, относно промяна на регулация на улица с о.т.16-22в кв.34, по регулационния план на гр.Самоков. На основание чл. 21 ал.1 т. 11 от ЗМСМА, чл.135 от ЗУТ във връзка с § 8 от предходните разпоредби на ЗУТ, протокол но ПК по „Устройство на територията и екология” и след явно гласуване с 24/двадесет и четири/ гласа „за”, „против” 0/нула/, „въздържали се” 0/нула/
Р Е Ш И:
1.Общински съвет Самоков – дава съгласие за изработване на ПУП-ИПРЗ в обхвата улица с о.т.16-22 в кв.34 по регулационния план на гр.Самоков, като регулационната линия мине по имотни граници и се съобрази с изградените на място улици и тротоари.
2.Разработката да бъде за сметка на молителя.

Р Е Ш Е Н И Е № 126
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоков, докладна записка изх.№94-00-1433/30.01.2012г . на Владимир Владимиров Георгиев- кмет на Община Самоков и във връзка с постъпило заявление с вх.№ 9400-1433/05.12.2011г. от Георги Димитров Станьов, относно обособяване на имот с площ от 10 дка – част от поземлен имот № 31228.5.24 /целия с площ от 77,790 дка/ от КВС на с. Злокучане.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.7, ал.1 от ЗСПЗЗ, протокол №3 на ПК по „Устройство на територията и екология”и след явно гласуване с 24/двадесет и четири“ гласа „за”, „против” 0/нула/, „въздържали се” 0/нула/
Р Е Ш И:
1.Общински съвет дава съгласие да бъде обособен имот с площ от 10 дка – част от поземлен имот № 31228.5.24 /целия с площ от 77,790 дка/, находящ се в местността “Сребърничката” в землището на с. Злокучане.
2.Обособената част в отделен имот да се намира югозападната част на поземлен имот № 31228.5.24.

Р Е Ш Е Н И Е № 127
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоковзаявление №94-00-105/26.01.2012 г. от Христо Георгиев Спасов, относно поземлен имот с идентификатор 46067.1.45 в с.Маджаре, да бъде вкаран в границите на регулация на с.Маджаре и да се придаде част от общински имот с идентификатор 46067.1.43 . На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, протокол №3 на ПК по „Устройство на територията и екология” и след явно гласуване с 25/двадесет и пет/ гласа „за”, „против”0/ нула/, „въздържали се”0/нула/
Р Е Ш И:
1.Общински съвет Самоков дава съгласие да се изработи ПУП за поземлен имот №46067.1.45 собственост на Христо Г.Спасов и част от ПИ 46067.1.43, собственост на общ.Самоков по к.к. на с.Маджаре общ.Самоков съгласно мотивирано предложение на молителя.
2. Разработката да бъде за сметка на молителя.

Р Е Ш Е Н И Е № 128
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоков, заявление №94-00-126/02.02.2012 г. от Иван Димитров Топчийски и заповед №ЛС-01-1051/19.10.2011г на кмета на Община Самоков, относно прокарване на кабелна линия 20kv с дължина 50-60м през поземлен имот 23039.7.293-общинска собственост до ПИ 23039.7.446 по к.к.на с.Доспей, община Самоков. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и чл.193, ал.6 от ЗУТ, протокол № 3 на ПК по „Устройство на територията и екология” и след поименно гласуване с 26/двадесет и шест/ гласа „за”, „против” 0/нула/, „въздържали се” 0/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков дава съгласие за възмездно право на прокарване на кабелна линия 20 kv през поземлен имот 23039.7.293 по к.к.на с.Доспей,община Самоков -общинска собственост до ПИ 23039.7.446 по к.к.на с.Доспей,община Самоков,собственост на молителя.

Р Е Ш Е Н И Е № 129
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоков, докладна записка изх.№08-00-21/07.02.2012 г. на Владимир Владимиров Георгиев- кмет на Община Самоков относно ползване на дървесина от гори,собственост на Община Самоков. На основанечл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.114, ал.1 от ЗГ и чл.7, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях, протокол № 3 на ПК по „Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика” и след явно гласуване с 24/двадесет и четири/ гласа „за”, „против” 0/нула/ , „въздържали се”0/ нула/ и 1 негласувал
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков дава съгласие за ползване на дървесина от общински горски територии, на база изготвен годишен план за 2012г.

Р Е Ш Е Н И Е № 130
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоков докладна записка изх.№08-00-14/27.01.2012 г. на Владимир Владимиров Георгиев- кмет на Община Самоков относно избор на общински съветници за членове на Общинската експертна комисия за спорта от квотата на Общинския съвет. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от Правилника за условията и реда за субсдиране дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Самоков, протокол № 3 на ПК по „Образование, култура, младежки дейности и спорт” , с предложението на г-н П.Георгиев и г-н Методиев, след явно гласуване с 26 /двадесет и шест/ гласа „за”, „против”0/ нула/, „въздържали се”1/един/
Р Е Ш И:
Общински съвет – Самоков реши Общинската експертна комисия за спорта от квотата на Общинския съвет, да бъде в състав от пет човека.
Антон Томов
Николай Николов
Гиргина Рангочева
Димитър Панев
Валентив Милушев

Р Е Ш Е Н И Е № 131
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоков докладна записка с вх.№10-00-46/06.02.2012 г. от Крум Стоянов Георгиев относно отпускане на еднократна финансова помощ на Румен Арангелов Ранчев от с. Бели Искър, общ.Самоков.
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, протокол №3 на ПК по „Здравеопазване и социални дейности” и след поименно гласуване с 24 /двадесет и четири/гласа „за”, „против”0/ нула /, „въздържали се” 2/двама/
Р Е Ш И:
1.Общински съвет- Самоков отпуска сумата от 300/триста/лв.за лечение.
2.Средствата са от §42-14 обезщетение и помощ по решение на общински съвет.

Р Е Ш Е Н И Е № 132
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоков молба с вх.№94-00-117/31.01.2012 г. от Славейка Йорданова Илиева-Дудина гр.Самоков, кв.Самоково, относно отпускане на еднократна финансова помощ . На основание чл. 21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, протокол №3 на ПК по „Здравеопазване и социални дейности” и след поименно гласуване с 25/двадесет и пет/ гласа „за”, „против” 0/нула/, „въздържали се” 1/един/
Р Е Ш И:
1.Общински съвет- Самоков отпуска сумата от 400 /четиристотин/лв.за лечение.
2.Средствата са от §42-14 обезщетение и помощ по решение на общински съвет.

Р Е Ш Е Н И Е № 133
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоков, молба с вх.№94-00-73/18.01.2012 г. от Здравчо Иванов Виденов, гр.Самоков, кв.Възраждане, относно отпускане на еднократна финансова помощ. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, протокол №3 на ПК по “Здравеопазване и социални дейности” и след
поименно гласуване с 25/двадесет и пет/ гласа „за”, „против” 0/нула/, „въздържали се” 1/един/
Р Е Ш И:
1.Общински съвет- Самоков отпуска сумата от 200 /двеста/лв.за лечение.
2.Средствата са от §42-14 обезщетение и помощ по решение на общински съвет.

Р Е Ш Е Н И Е № 134
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоков, молба с вх.№94-00-128/03.02.2011 г. от Петър Тодоров Въжаров, гр.Самоков, ул.”Рилски езера”№12 относно отпускане на еднократна финансова помощ за синовете му близнаци Петър и Теодор. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, протокол №3 на ПК по “Здравеопазване и социални дейности” и след поименно гласуване с 25/двадесет и пет/ гласа „за”, „против” 0/нула/, „въздържали се”1/един/
Р Е Ш И:
1.Общински съвет- Самоков отпуска сумата от 1000лв./хиляда /лв.по 500.00 /петстотин/ лв.за лечение на двамата близнаци.
2.Средствата са от §42-14 обезщетение и помощ по решение на общински съвет.

Р Е Ш Е Н И Е № 135
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоков, молби
с вх.№ 94-00-74/18.01.2012г. от Михаил Ангелов Момчилов гр.Самоков ул.”Зорница” №17
вх.№94-00-95/24.01.2012г от Надка Спасова Терзийска – гр.Самоков кв.Самоково бл.37, вх.А, ап.14
вх.№94-00-119/31.01.2012г Бойчо Методиев Димитров – гр.Самоков ул.”Здравец”№135
вх.№94-00-137/07.02.2012г. от Борислав Петров Челебиев- гр.Самоков ул.”Граф Игнатиев”№5,
за отпускане на еднократна парична помощ. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, протокол №3 на ПК по “Здравеопазване и социални дейности” и след явно гласуване с 20/двадесет/ гласа „за”, „против”0/ нула/, „въздържали се” 6/шест/
Р Е Ш И:
Общински съвет – Самоков отказва отпускането на парична помощ поради липса на правно основание.

Р Е Ш Е Н И Е № 136
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет –Самоков и по докладна записка изх.№08-00-35/14.02.2012 .г от Владимир Владимиров Георгиев – кмет на Община Самоков, относно кандидатстване на Община Самоков съвместно с община Долна баня и Община Сапарева баня за външно финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 ”Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите, Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011 и осигуряване на 2 % собствено финансиране за реализация на проекта. На основание чл.21 ал.1, т.12 от ЗМСМА и след явно гласуване с 27/двадесет и седем/ гласа “за”, “против”0/нула/, “въздържали се” 0/нула/
Р Е Ш И:
Общински Съвет Самоков дава съгласието си Община Самоков да кандидатства съвместно с община Долна баня и Община Сапарева баня за външно финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 ”Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите, Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011, като се ангажира да осигури 2 % собствено финансиране при изпълнение на дейностите по проекта.

Р Е Ш Е Н И Е № 137
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет –Самоков и по докладна записка изх.№08-00-34/13.02.2012 г. от Владимир Владимиров Георгиев – кмет на Община Самоков, относно кандидатстване на община Самоков по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия като партньор на Фондация “Клъстер Информационни и комункационни технологии” (ИКТ Клъстер), Нишки клъстер по високи технологии и Община Сокобаня, Сърбия с проектно предложение „Предпроектно проучване и съставяне на техническа документация на телекомуникационна инфраструктура за широколентов достъп до интернет в пограничните райони между България и Сърбия”. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и след явно гласуване с 27/двадесет и седем/ гласа “за”, “против”0/нула/, “въздържали се” 0/ нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков дава съгласието си община Самоков да кандидатства по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия като партньор на Фондация “Клъстер Информационни и комункационни технологии” (ИКТ Клъстер), Нишки клъстер по високи технологии и Община Сокобаня, Сърбия с проектно предложение: „Предпроектно проучване и съставяне на техническа документация на телекомуникационна инфраструктура за широколентов достъп до интернет в пограничните райони между България и Сърбия.

Р Е Ш Е Н И Е № 138
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоков, докладна записка изх.№08-00-20/06.02.2012 г. на Владимир Владимиров Георгиев – кмет на Община Самоков относно: Управлението на сграда на “бивша поликлиника”- гр.Самоков. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.12 ал.5 от ЗОС и чл.16 ал.5 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществои след поименно гласуване с 27/двадесет и седем/ гласа „за”, „против”0/нула/, „въздържали се” 0/нула/
Р Е Ш И:
1.Общински съвет – Самоков възлага на Кмета на Община Самоков управлението на сграда “бивша поликлиника”, представляваща сграда с идентификатор № 65231.907.178.1, със ЗП 200 кв.м, брой етажи:2, предназначение:”здравно заведение” и сграда с идентификатор № 65231.907.178.9, със ЗП от 2031 кв.м., брой етажи: 4, предназначение: здравно заведение съгласно одобрената кадастрална карта на гр.Самоков, актувани с Акт за публична общинска собственост № 10773/03.09.2011 г., вписан на 09.09.2011 г. под № 1477 под № 38, том 6, парт.книга том 17068.
2. До изтичане срока на сключените договори и анекси към тях съгласно Решение № 589/20.11.2008 г. на ОбС за ползване под наем на лекарски кабинети, кабинети по оптики и аптеки, наемателите да заплащат определената наемна цена в касата на Община Самоков или по банкова сметка на Община Самоков IBAN сметка BG40 CECB 9790 8462 1198 01 код за вид плащане 444100 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД -клон гр.Самоков.
3. Задължава Управителя на „МБАЛ САМОКОВ” ЕООД да предаде на Кмета на Община Самоков документацията и сключените договори за ползване на кабинети и апаратура под наем, находящи се в описания в т.1 обект.

Р Е Ш Е Н И Е №139
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоков, докладна записка изх.№94-00-1442/16.01.2012 г. от Владимир Владимиров Георгиев- кмет на община Самоков и във връзка с постъпило заявление с вх.№94-00-1442/08.12.2011 г. от Бояна Кирилова Станчева относно проявен интерес от страна на гражданин за наемане на земеделски земи с № 252008, 252013, 252015, и 252017, находящи се в землището на с.Ковачевци. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.109, ал.3 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков, протокол №2 на ПК по „ЗОРОС” от 17.01.2012г, чл.45, ал.10 от ЗМСМА и във връзка със заповед №ОС-10/09.02.2012г. на Областен управител, след поименно гласуване с 26/двадесет и шест/ гласа „за”, „против”0/ нула/, „въздържали се”1/един/
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков възлага на кмета на община Самоков да организира и проведе търг с явно наддаване за отдаването под наем на следните общински имоти:
1.1 Поземлен имот № 252008 с площ от 2,000 дка, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: осма, находящ се в м. “Валявицата” в землището на с. Ковачевци, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10679/06.06.2011г.
1.2 Поземлен имот № 252013 с площ от 5,774 дка, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: осма, находящ се в м. “Валявицата” в землището на с. Ковачевци, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10680/06.06.2011г.
1.3 Поземлен имот № 252015 с площ от 7,127 дка, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: осма, находящ се в м. “Валявицата” в землището на с. Ковачевци, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10681/06.06.2011г.
1.4 Поземлен имот № 252017 с площ от 5,040 дка, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: осма, находящ се в м. “Валявицата” в землището на с. Ковачевци, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10682/06.06.2011г.
2. Условия на търга: Начална годишна наемна тръжна цена за горепосочените имоти – 120,00 /сто и двадесет/ лв. без ДДС /цената е определена на основание Наредба № 12/2005г. на ОбС-Самоков/. Стъпка за наддаване – 12,00 /дванадесет/ лв. Депозит за участие в търга – 120,00 /сто и двадесет/ лв. Цена на тръжната документация – 20,00 /давадесет/ лв. без ДДС.
3. Упълномощава кмета на Община Самоков след провеждането на търга да одобри спечелилия участник и да сключи с него договор за отдаване под наем със срок на действие – 5 /пет/ години.
4. При неявяването на кандидати за участие в търга да се проведе повторен търг при същите условия.

Р Е Ш Е Н И Е № 140
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№ФНО-349/16.01.2012 г. от Владимир Владимиров Георгиев-кмет на община Самоков и във връзка с постъпило заявление с вх.№ФНО-349/08.11.2011 г. от Георги Ангелов Ников, относно проявен интерес от страна на гражданин за наемане на земеделска земя – Поземлен имот № 154090, находящ се в землището на с. Райово. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24 а, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.109, ал.3 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков протокол №2 на ПК по „ЗОРОС” от 17.01.2012г , чл.45, ал.10 от ЗМСМА, във връзка със заповед №ОС-10/09.02.2012г на Областен управител , след поименно гласуване с 26/двадесет и шест/ гласа „за”, „против”0/ нула/, „въздържали се”1/един/
Р Е Ш И:
Общински съвет -Самоков възлага на кмета на Община Самоков да организира и проведе търг с явно наддаване за отдаването под наем на следния общински имот:
1.1 Поземлен имот № 154090 с площ от 1,832 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: седма, находящ се в м. “Долен завой” в землището на с. Райово, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10838/15.12.2011 г.
2. Условия на търга: Начална годишна наемна тръжна цена за горепосочения имот – 12, 00 /дванадесет/ лв. без ДДС /цената е определена на основание Наредба № 12/2005г. на ОбС-Самоков/. Стъпка за наддаване – 1,00 /един/ лв. Депозит за участие в търга – 12, 00 /дванадесет/ лв. Цена на тръжната документация – 20, 00 /давадесет/ лв. без ДДС.
3. Упълномощава кмета на Община Самоков след провеждането на търга да одобри спечелилия участник и да сключи с него договор за отдаване под наем със срок на действие – 1 /една/ година.
4. При неявяването на кандидати за участие в търга да се проведе повторен търг при същите условия.

Р Е Ш Е Н И Е № 141
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет–Самоков, по докладна записка изх.№ФНО-46/13.01.2012г от Владимир Владимиров Георгиев-кмет на община Самоков и постъпило заявление вх.№ФНО-46/10.02.2011г от Щерьо Иванов Димитров относно проявен интерес от страна на гражданин за наемане на земеделски земи с №№ 000080, 000086, 000088, и 000097, находящи се в землището на с. Горни Окол. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.109, ал.3 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков, протокол №2 на ПК по „ЗОРОС” от 17.01.2012г, чл.45, ал.10 от ЗМСМА и във връзка със заповед №ОС-10/09.02.2012г на Областен управител, след поименно гласуване с 26 /двадесет и шест/гласа „за”, „против” 0/нула/, „въздържали се”1/един/
Р Е Ш И:
Общински съвет – Самоков възлага на кмета на Община Самоков да организира и проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти:
1.1 Поземлен имот № 000080 с площ от 19,684 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: девета, находящ се в местността “Смриките” в землището на с. Горни Окол, частна общинска собственост – съгласно АОС № 4457/04.03.2005 г.
1.2 Поземлен имот № 000086 с площ от 27,108 дка, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: девета, находящ се в местността “Реката” в землището на с. Горни Окол, частна общинска собственост – съгласно АОС № 4459/04.03.2005 г.
1.3 Поземлен имот № 000088 с площ от 62,329 дка, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: девета, находящ се в местността “Реката” в землището на с. Горни Окол, частна общинска собственост – съгласно АОС № 4460/04.03.2005 г.
1.4 Поземлен имот № 000097 с площ от 38,150 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: девета, находящ се в местността “Реката” в землището на с. Горни Окол, частна общинска собственост – съгласно АОС № 4463/04.03.2005 г.
2. Условия на търга: Начална годишна наемна тръжна цена за горепосочените имоти – 888, 00 /осемстотин осемдесет и осем/ лв. без ДДС /цената е определена на основание Наредба № 12/2005 г. на ОбС-Самоков/. Стъпка за наддаване – 88, 00 /осемдесет и осем/ лв. Депозит за участие в търга – 888, 00 /осемстотин осемдесет и осем/ лв. Цена на тръжната документация – 20, 00 /двадесет/ лв. без ДДС.
3. Упълномощава кмета на Община Самоков след провеждането на търга да одобри спечелилия участник и да сключи с него договор за отдаване под наем със срок на действие – 5 /пет/ години.
4. При неявяването на кандидати за участие в търга да се проведе повторен търг при същите условия.

Р Е Ш Е Н И Е № 142
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№ФНО-494/16.01.2012 г. от Владимир Владимиров Георгиев-кмет на община Самоков и постъпила молба с вх.№ФНО-494/29.12.2011 г. от Даниел Райчев Иванов относно искане за наемане на общински земеделски имоти с № 130074, 135008, 135009, 177040 и 227025 . На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.109, ал.3 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков, протокол №2 на ПК по „ЗОРОС” от 17.01.2012 г. , чл.45, ал.10 от ЗМСМА и във връзка със заповед №ОС-10/09.02.2012 г. на Областен управител, след поименно гласуване с 26/двадесет и шест/ гласа „за”, „против”0/ нула/, „въздържали се”1/един/
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков- възлага на кмета на Община Самоков да организира и проведе търг с явно наддаване за отдаването под наем на следните общински имоти:
1.1 Поземлен имот № 130074 с площ от 1,391 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: седма, находящ се в м. “Суходол” в землището на с. Ковачевци, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10493/25.02.2011г.
1.2 Поземлен имот № 135008 с площ от 2,660 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: девета, находящ се в м. “Горен шаяк” в землището на с. Ковачевци, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10501/25.02.2011г.
1.3 Поземлен имот № 135009 с площ от 4,749 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: девета, находящ се в м. “Горен шаяк” в землището на с. Ковачевци, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10502/25.02.2011 г.
1.4 Поземлен имот № 177040 с площ от 6,000 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: седма, находящ се в м. “Гъркова могила” в землището на с. Ковачевци, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10564/07.04.2011 г.
1.5 Поземлен имот № 227025 с площ от 4,058 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: седма, находящ се в м. “Цинцарски егрек” в землището на с. Ковачевци, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10628/09.05.2011 г.
2. Условия на търга: Начална годишна наемна тръжна цена за горепосочените имоти – 114, 00 /сто и четиринадесет/ лв. без ДДС /цената е определена на основание Наредба № 12/2005 г. на ОбС-Самоков/. Стъпка за наддаване – 11, 00 /единадесет/ лв. Депозит за участие в търга – 114, 00 /сто и четиринадесет/ лв. Цена на тръжната документация – 20, 00 /двадесет/ лв. без ДДС.
3. Упълномощава кмета на Община Самоков след провеждането на търга да одобри спечелилия участник и да сключи с него договор за отдаване под наем със срок на действие – 5 /пет/ години.
4. При неявяването на кандидати за участие в търга да се проведе повторен търг при същите условия.

Р Е Ш Е Н И Е № 143
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№94-00-865/16.01.2012 г. от Владимир Владимиров Георгиев-кмет на община Самоков и постъпило заявление с вх.№94-00-865/18.07.2011 г. от Радостин Димитров Крушкин относно проявен интерес от страна на гражданин за наемане на земеделски земи – поземлен имот № 228004 и поземлен имот № 331023, находящи се в землището на с. Ковачевци. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.109, ал.3 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков, протокол №2 на ПК по „ЗОРОС” от 17.01.2012 г. чл.45, ал.10 от ЗМСМА и във връзка със заповед №ОС-10/09.02.2012 г. на Областен управител и след поименно гласуване с 26/двадесет и шест/ гласа „за”, „против” 0/нула/, „въздържали се”1/един/
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков – възлага на кмета на Община Самоков да организира и проведе търг с явно наддаване за отдаването под наем на следните общински имоти:
1.1 Поземлен имот № 228004 с площ от 2,300 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: седма, находящ се в м. “Долно базе” в землището на с. Ковачевци, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10629/09.05.2011 г.
1.2 Поземлен имот № 331023 с площ от 5,301 дка, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: седма, находящ се в м. “Горна чолица” в землището на с. Ковачевци, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10762/31.08.2011 г.
2. Условия на търга: Начална годишна наемна тръжна цена за горепосочените имоти – 48, 00 /четирдесет и осем/ лв. без ДДС /цената е определена на основание Наредба № 12/2005г. на ОбС-Самоков/. Стъпка за наддаване – 4, 00 /четири/ лв. Депозит за участие в търга – 48, 00 /четирдесет и осем/ лв. Цена на тръжната документация – 20, 00 /двадесет/ лв. без ДДС.
3. Упълномощава кмета на Община Самоков след провеждането на търга да одобри спечелилия участник и да сключи с него договор за отдаване под наем със срок на действие – 5 /пет/ години.
4. При неявяването на кандидати за участие в търга да се проведе повторен търг при същите условия.

Р Е Ш Е Н И Е № 144
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№ФНО-412/16.01.2012 г. от Владимир Владимиров Георгиев-кмет на община Самоков и във връзка с постъпила молба вх.№ФНО-412/13.12.2011г от Мария Алексиева Васова. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.109, ал.3 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков, протокол №2 на ПК по „ЗОРОС” от 17.01.2012 г. , чл.45, ал.10 от ЗМСМА, във връзка със заповед №ОС-10/09.02.2012 г. на Областен управител и след поименно гласуване с 26/двадесет и шест/ гласа „за”, „против”0/ нула/, „въздържали се” 1/един/
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков – възлага на кмета на Община Самоков да организира и проведе търг с явно наддаване за отдаването под наем на следния общински имот:
1.1 Поземлен имот № 110046 с площ от 12,804 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: седма, находящ се в м. „Сливите” в землището на с. Райово, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10861/28.12.2011г.
2. Условия на търга: Начална годишна наемна тръжна цена за горепосочения имот – 78, 00 /седемдесет и осем/ лв. без ДДС /цената е определена на основание Наредба № 12/2005г. на ОбС-Самоков/. Стъпка за наддаване -7, 00 /седем/ лв. Депозит за участие в търга – 78, 00 /седемдесет и осем/ лв. Цена на тръжната документация – 20, 00 /двадесет/ лв. без ДДС.
3. Упълномощава кмета на Община Самоков след провеждането на търга да одобри спечелилия участник и да сключи с него договор за отдаване под наем със срок на действие – 1 /една/ година.4. При неявяването на кандидати за участие в търга да се проведе повторен търг при същите условия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ИРЕНА КОЦЕВА/

Leave a Reply