Новини, Политика

Решения на сесията на Общинския съвет – 2

Р Е Ш Е Н И Е № 110
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№08-00-28/08.02.2012г. на Владимир Владимиров Георгиев- кмет на Община Самоков . На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, на основание протокол №3 на ПК по „Бюджет и финанси” в ПК по „Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика” и след поименно гласуване с 24/двадесет и четири/ гласа „за”, „против” 0/нула/, „въздържали се” 3/три/
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков утвърждава следните автобусни линии за пътнически превози, които да бъдат субсидирани със средства от общинския бюджет:

МАРШРУТ Час Км. Периодич-ност
1. Самоков- с. Клисура- Самоков – отбивка за с. Алино
/Белчин бани-Белчин- Алино/ 17.40 ч. 10 км. ежедневно
2. Самоков- с. Шипочан- с. Ново село- Самоков 06.15 ч. 32 км. празнични,
почивни
дни
3.1 с. Гуцал-Костенец- с.Гуцал 07.00 ч.
17.30 ч. 36 км.
36 км. 2 курса
понеделник- петък
3.2 с. Гуцал- Долна баня- с.Гуцал
13.00 ч. 20 км. понеделник- петък
4.1 Самоков –с. Шипочан – с.Гуцал –с.Радуил – Самоков
/2 курса дневно/ 5.30 ч.
18.10 ч. 52 км.
52 км. 2 курса
понеделник- петък
4.2 Самоков –с. Шипочан – с.Гуцал –с.Радуил – Самоков
18.10 ч. 52 км. неделя
май- септември

1.Определя следния размер на финансовите компенсации на километър:
1.1. За отбивката Белчин бани- с. Белчин- с. Алино и обратно- 1 лв./км (или общо 10 лв. /курс) без ДДС;
1.2. За линията Самоков-с. Шипочан- с. Ново село- Самоков – 1 лв./км (или общо 32 лв./ курс) без ДДС;
1.3. За линиите с. Гуцал- Костенец- с. Гуцал и с. Гуцал- Долна баня- с. Гуцал –0.60 лв./ км (21.60 лв./ курс за Костенец и 12 лв./курс за Долна баня) без ДДС.
1.4. За линията Самоков- с. Шипочан– с.Гуцал– с.Радуил- Самоков- 0.60 лв./ км. (31.20 лв./курс) без ДДС.

3. Утвърждава следните промени в субсидираните линии:
3.1. Линията по маршрут с. Гуцал- Костенец- с. Гуцал:
Било: Периодичност:- от понеделник до петък- 2 курса/ ден
– събота- 1 курс/ дневно.
Става: Периодичност- от понеделник до петък- 2 курса/ ден.
3.2. Линията по маршрут Самоков- с. Гуцал- Самоков:
Било: „Маршрут:Самоков- Радуил- Марица- Гуцал-Марица- Радуил- Самоков
Периодичност: 2 курса ежедневно”
Става: „Маршрут: Самоков- покрай с.Шипочане- с. Гуцал- Марица- Радуил- Самоков.
Периодичност: – 2 курса целогодишно- от понеделник до петък
– 1 курс в неделя за месеците от май до септември.”
4. Отпуска финансиране за:
4.1. Компенсации за междуселищни автобусни линии до 46 300 лв. за 2012 година;
4.2. Линиите от вътрешноградския транспорт- до 20 000 лв. за 2012 г.
Средствата да се разходват от §10-20 „Разходи за външни услуги” в дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата”.

Р Е Ш Е Н И Е № 111
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоков по докладна записка изх.№08-00-32/10.02.2012 г. на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, протокол на ПК по „Бюджет и финанси” и след поименно гласуване с 27 /двадесет и седем/гласа „за”, „против” 0/нула/ , „въздържали се” 0/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков подкрепя предложението средствата в размер на 13 500 лв. от преходния остатък от 2011 г. на СУ „Никола Велчев” да бъдат пренасочени за закупуване на ски екипировка през 2012 г. за подпомагане на тренировъчно- състезателния процес.

Р Е Ш Е Н И Е № 112
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№08-00-33/10.02.2012г. на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков относно промяна в план-сметката за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ. На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, протокол № 3 на ПК по „Бюджет и финанси” и след поименно гласуване с направеното предложение от г-н П.Георгиев с 26/двадесет и шест / гласа „за”, „против”0 /нула/ , 2-ма негласували
Р Е Ш И:
Общински съвет- Самоков коригира План-сметката за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ както следва:
В т. 3. Проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депото за битови отпадъци, като намалява сумата за съфинансиране по Европейски проект за изграждане на Регионален център за управление на отпадъците от 520 756 лв. на 299 986.47 лв.
В т. 4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, като намалява сумата за ликвидиране на незаконни сметища от 339 000 на 239 000 лв.
т. 4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, като увеличава средствата за зимно почистване на уличната мрежа на гр. Самоков, к.к. Боровец и селата, от 196 000 лв. на 516 769.53
лв.
Задължава Кмета на общината да отрази промените в План-сметката за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ по бюджета на Община Самоков за 2012 г. при спазване на бюджетната класификация за 2012 година.

Т.5
5.1.Задължава кмета на Община Самоков да назначи експертна комисия с участието на общински съветници, която да упражнява контрол по отчитане и приемане от Община Самоков на дейностите по чл.66 ал.1от ЗМДТ.
5.2.Възлага на кмета на общината изготвянето и представянето за ОбС Правилник за функциите и дейността на обществено-експертната комисия

Р Е Ш Е Н И Е № 113
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общинскисъвет – Самоков, по докладна записка изх.№67-00-31/09.02.2012 г. на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков и във връзка с докладна от директора на СУ „Никола Велчев” –
г-жа Наташа Захариева с вх. № 6700-31/06.02.2012 г. за отдаване под наем на търговски обект. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 15А, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков, протокол №3 на ПК по „Законност, обществен ред и общинска собственост” и след поименно гласуване с 27 /двадесет и седем/гласа „за”, „против”0 /нула/, „въздържали се” 0/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет – Самоков възлага на общинска администрация, съвместно с директора на СУ “Никола Велчев”
1.Да организира и проведе конкурс за отдаване под наем на следния общински имот:
търговски обект – училищен бюфет, с обща площ 16,00 м², находящ се на I етаж (блок №2 по АОС), до източния вход, в сградата на СУ “Никола Велчев”, гр. Самоков, кв. 287, АОС №1450/25.01.2002 г.
2.Условия: Предназначение на обекта: училищен бюфет. Минимална месечна наемна цена: 58,00 (петдесет и осем) лв без ДДС. Депозит за участие в конкурса: 58,00 лв. Цена на конкурсната документация – 20,00 (двадесет) лв без ДДС. Срок на действие на договора за отдаване под наем: 3 (три) години.
3.Задължителни условия, на които е необходимо да отговарят подадените за участие в конкурса оферти:
– Да съдържат посочената месечна наемна цена (не по-ниска от минималната), предложение за осигуряване на закуска на минимум 10 ученика от социално слаби семейства (като подборът на тези ученици да бъде от директора на училището)., предложение за материално подпомагане на едно училищно мероприятие. Кандидат-наемателят да приложи към офертата дакларация, чрез която да потвърди, че ще ползва помещението, съгласно горепосоченото предназначение, ще открие собствена партида за ел. енергия, водоснабдяване, да оборудва помещението с всички необходими ел. уреди и мебели за функционирането и ще пусне обекта в действие в срок до 15 дни от датата на сключване на договора за наем.
4.Кандидат-наемателят да приложи към офертата за участие списък с асортимент, който ще предлага в обекта (съобразен с изискванията в Наредба №37 “За здравословно хранене на учениците” с приложен ценоразпис към него.
5.ОбС-Самоков утвърждава следните критерии за оценка на подадените документи за участие в конкурса:

Критерии: I място II място
Предложена месечна наемна цена 50 точки 30 точки
Предложения за осигуряване на закуска на соц. слаби ученици (брой ученици), предложение за материално подпомагане на училищно мероприятие
30 точки
20 точки
Предложен асортимент с ценоразпис към него 20 точки 10 точки

Р Е Ш Е Н И Е № 114
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоков, докладна записка изх.№08-00-29/09.02.2012 г. на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков относно безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, в полза на община Самоков . На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.34 от ЗОС , във връзка с чл.54, ал.1 от ЗДС по протокол № 3 на ПК по „Законност,обществен ред и общинска собственост” и след поименно гласуване с 27/двадесети седем/ гласа „за”, „против” 0 /нула/ , „въздържали се” 0/нула/
Р Е Ш И:
1.Общински съвет – Самоков приема да придобие безвъзмездно собствеността върху недвижим имот – държавна собственост, представляващ УПИ парцел І „Дом за деца и юноши”, кв.21 по регулационния план на с.Гуцал, одобрен със Заповед № АБ-239/1986, с площ 10 167 кв.м. при граници : от север – улица с о.т.127-128-136-137, от юг -УПИ парцел ІІ-„За парк”, от изток – УПИ парцел ІІ-„За парк и улица с о.т.137-138, и от запад-улица с о.т.127-2-3-4-5, и сграден фонд, както следва:
– Триетажно тяло – стар блок, масивна смесена конструкция – дървен гредоред и стоманобетонни елементи, със застроена площ 360 кв.м, построено през 1953 г.
– Двуетажно тяло – нов блок, масивна конструкция със стоманобетонни плочи, със застроена площ 336 кв.м, построено през 1988 г.
– Санитарен блок – двуетажна сграда с масивна конструкция и стоманобетонни плочи, със застроена площ 72 кв.м., построена през 1967 г.
– Агрегатно помещение – един етаж, масивна конструкция със стоманобетонна плоча, със застроена площ 9 кв.м, построено през 1967 г.
– Гараж – един етаж, масивен със стоманобетонна плоча, без дограма, със застроена площ 24 кв.м, построен през 1988 г.
– Стопанска сграда – един етаж, масивна конструкция със стоманобетонна плоча, със застроена площ 25 кв.м., построена през 1982г.
2. Задължава Кмета на Община Самоков да предприема необходимите искания за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху имота, съгласно чл.54 от Закона за държавната собственост.

Р Е Ш Е Н И Е № 115
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоков, докладна записка изх.№ФНО-40/02.02.2012 г. на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков и във връзка с постъпило заявление с вх.№ ФНО-40/03.02.2011 г. от Венцеслав Ангелов Механджийски, относно проявен интерес от страна на гражданин за наемане на Поземлен имот № 23039.3.186, находящ се в землището на с. Доспей. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.9А, ал.2 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков, протокол №3 на ПК по „Законност,обществен ред и общинска собственост” и след поименно гласуване с 27/двадесет и седем/ гласа „за”, „против” 0/нула /, „въздържали се” 0/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет-Самоков допълва приетата с Решение № 81/26.01.2012г. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2012г., като допълва т.2.1.4 /таблица 1/ със следния имот:

№ по ред Местоположение на имота Идентификатор на имота Площ/дка АОС
129 Доспей 23039.3.186 44,853 10 512/2011г.

Р Е Ш Е Н И Е № 116
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоков, докладна записка изх.№10-00-4/02.02.2012 г. на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков и във връзка с докладна записка с вх.№ 10-00-4/06.01.2012 г. от Стоян Владов Клисуранов – кметски наместник на с. Алино, относно промяна на начина на трайно ползване на Поземлен имот № 539001, находящ се в землището на с. Алино. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.78 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ и чл.8, ал.1 от ЗОС, протокол на ПК по „Законност, обществен ред и общинска собственост” и след поименно гласуване с 27/двадесет и седем/ гласа „за”, „против” 0/нула/, „въздържали се” 0/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет -Самоков дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот № 539001 с площ от 121,882 дка от КВС на с. Алино от “нива” в начин на трайно ползване “ливада”.
Общински съвет -Самоков възлага на кмета на Община Самоков да предприеме процедура пред Общинска служба “Земеделие” по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот № 539001 с площ от 121,882 дка, находящ се в местността “Селска чешма” в землището на с. Алино от “нива” в начин на трайно ползване “ ливада” по реда на чл.78а от ППЗСПЗЗ.

Р Е Ш Е Н И Е № 117
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоков докладна записка изх.№ФНО-5/06.02.2012 г. на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков и във връзка с постъпила молба с вх. № ФНО-5/03.01.2012 г. от г-жа Радостина Веселинова Караджинова, относно продължаване срока на действие на изтичащ на 28.02.2012 г. договор за отдаване под наем на общинска земеделска земя-имот № 000361, находящ се в землището на с. Широки дол.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1,§78, ал.2 от ЗОС и чл. 24, ал. 2 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков „За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”, протокол № 3 на ПК по „Законност,обществен ред и общинска собственост”и след поименно гласуване с 27/двадесет и седем/ гласа „за”, „против”0/нула/ и „въздържали се” /нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет-Самоков, упълномощава кмета на Община Самоков да сключи анекс за продължаване на срока на действие на договор № з.з. 76/21.02.2011 г. за отдаване под наем на общинска земеделска земя-имот с № 000361-нива, 7-ма категория, с площ 101,860 дка, находяща се в землището на с. Широки дол, с титуляра-наемател по горепосочения договор за отдаване под наем: Радостина Веселинова Караджинова.
Анексът към договор с № з.з. 76 да бъде със срок на действие 1/една/ година, считано от 29,02.2012 г., като годишната наемна цена, която да заплаща наемателя/а именно 856,00 лв. без ДДС/ и останалите клаузи по договора да останат непроменени.

Р Е Ш Е Н И Е № 118
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоков, докладна записка изх.№ФНО-10/20.01.2012 г. на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков и във връзка постъпила молба с вх. № ФНО-10/04.01.2012 г. от Георги Ангелов Аличков, представляващ ЕТ „Георги Аличков-46″ относно продължаване срока на действие на изтичащи на 31.01.2012 г.- два договора за отдаване под наем на 2/два/ общински имота павилион № 1 и павилион № 2, изходящи се в Общински пазар-Самоков. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, § 78, ал. 2 от ЗОС и чл.24, ал.2 от Наредба №4 на ОбС Самоков ”За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество” протокол № 3 на ПК по „ Законност,обществен ред и общинска собственост” и след поименно гласуване с 27 /двадесет и седем/гласа „за”, „против”0/нула/ , „въздържали се” 0/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет -Самоков упълномощава кмета на Община Самоков да сключи анекси за продължаване на срока на действие на договори с №ПП-348 и №ПП-349 за отдаване под наем на 2 общински павилиона в Общински пазар-Самоков, находящи се в имот с идентификатор 65231.906.303 с титуляра-наемател по горепосочените договори за отдаване под наем: ЕТ„Георги Аличков-46″, представляван от Георги Аличков.
2.Анексите към договори с № ПП-348 № ПП-349 да бъдат със срок на действие 5/пет/ години, считано от 01.02.2012 г., като месечните наемни цени, които да заплаща наемателя/съответно 157,00 лв. без ДДС и 261,00 лв. без ДДС/ и останалите клаузи по договорите да останат непроменени.

Р Е Ш Е Н И Е № 119
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№94-00-1092/07.02.2012 г. на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков и във връзка с постъпило инвестиционно предложение вх.№ 94-00-1092/13.09.2011г. от Кирил Йорданов Кудев относно продажбата на Поземлен имот № 23491.8.342 с площ от 2305 кв.м , трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада съгласно кадастралната карта на с.Драгушиново. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС, чл. 35 ал.1 от ЗОС, чл.37 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.3, 5 и 7 от Наредбата за търговете и конкурсите, протокол №3 на ПК по „Законност,обществен ред и общинска собственост” и след поименно гласуване с 27 /двадесет и седем/ гласа „за”, „против” 0/нула/, „въздържали се” 0/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков реши да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на общински нежилищен имот – Поземлен имот с идентификатор № 23491.8.342 с площ от 2 305 кв.м, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада в м.”Червената земя” съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, актуван с Акт за частна общинска собственост № 10908/2012 г., вписан в служба по вписванията.
2.Конкурсът се провежда при определена минимална конкурсна цена в размер на 16 135 лв. без ДДС и при следните конкурсни условия:
2.1.Имотът се предоставя за изграждане на кравеферма.
2.2.Участниците в конкурса да бъдат регистрирани земеделски производители, което се удостоверява с Регистрационна карта на земеделски производител от МЗХ, заверена за актуалност от Областна дирекция „Земеделие”.
2.3. Участниците в конкурса да притежават минимум 30 бр./тридесет броя/ крави и 15 бр. други животни-едър и дребен рогат добитък, което обстоятелство се удостоверява със Справка за животни, издадена от Официален ветеринарен лекар към Национална ветеринарномедицинска служба към МЗХ, актуална към месец февруари 2012 г.
2.4. Участниците в конкурса да представят инвестиционен план за изграждане на кравеферма с минимален размер на вложени инвестиции 10 000 лв.;
2.5. Срок за въвеждане на обекта в експлоатация -18/осемнадесет/ месеца от датата на издаване на разрешение за строеж;
2.6.купувачът поема задължение да използва закупения по реда на конкурса недвижим имот за изграждане на кравеферма и да не го прехвърля за срок от 5/пет/ години от датата на сключване на договора за покупко-продажба без изричното съгласие на продавача;
2.7.участниците в конкурса заплащат цената в деня на сключване на договора, като в случай на отказ на участника за сключване на договора в 30-дневен срок от обявяването му за спечелил конкурса, внесеният от него депозит не се възстановява.
3.Конкурсната документация се закупува в стая 420 на Общината след заплащане на такса 100 лв. в брой в касата на общината.
4. Срок за закупуване на конкурсна документация – до 21-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
5.Условия за закупуване на конкурсната документация. Конкурсната документация се получава след представяне на:
а)документ за самоличност;
б)оригинал или нотариално заверено копие от документ за актуално правно състояние на юридическото лице;
в)нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, в случай че конкурсната документация се закупува от името на друго лице или ако представителната власт на лицето, закупуващо документацията не може да се установи от документа за регистрация;
г)При получаване на конкурсната документация лицата подписват декларация за неразгласяване на информация. В случаите на упълномощаване пълномощникът подписва декларация за неразгласяване на информация лично от свое име, а от името на упълномощителя се представя нотариално заверена декларация за неразгласяване на информация.
Лицата закупили конкурсна документация и подписали декларация за неразгласяване на информация получават сертификат за регистрация.
6.Лицата закупили конкурсна документация могат да отправят писмени искания за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса до 21-ия ден считано от датата на обнародването на решението в “Държавен вестник”. Разясненията по предходното изречение се изготвят в писмена форма в срок от 3 работни дни, съхраняват се от председателя на конкурсната комисия и се предоставят при поисване на всички лица, закупили конкурсна документация.
7.Депозит за участие в конкурса в размер на 50 % от началната конкурсна цена, посочен в документацията, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД -клон гр.Самоков до 27-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в Държавен вестник.
8.Офертите за участие в публично оповестен конкурс се депозират в запечатан непрозрачен плик до 14ч. на 28-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в Деловодството на Община Самоков- гише № 3 -стопански услуги.
9.Утвърждава конкурсната документация, проекто-договора като част от нея и следните критерии за оценяване на офертите:
9.1.цена 60 %
9.2.инвестиции– 40 %
10.Упълномощава кмета на Община Самоков да издаде заповед за назначаване на конкурсна комисия, да определи размера на възнаграждението на членовете й, да издаде сертификат за регистрация на лицата, закупили конкурсна документация, да проведе публично оповестения конкурс при посочените в решението условия и съгласно документацията, да определи купувача и да сключи договор за покупко- продажба.

Р Е Ш Е Н И Е № 120
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоков , докладна записка изх.№94-00-77/02.02.2012 г. на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков и във връзка с постъпила молба вх.№ 94-00-77/19.01.2012 г. от Кирил Иванов Петров относно включване в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2012 г. на ПИ № 61604.52.323 – с.Радуил. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и чл.9А ал.2 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол № 3 на ПК по „Законност, обществен ред и общинска собственост” и след поименно гласуване с 27/двадесет и седем/ гласа „за”, „против” 0/нула/ , „въздържали се”0/ нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков актуализира приетата с Решение № 81/26.01.2012 г. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2012 г., като допълва т.2.2.1, таблица 2, както следва: „т.21 – ПИ № 61604.52.323-парцел ХХV кв.51 с.Радуил, АОС № 1478/2002 г”

Р Е Ш Е Н И Е № 121
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоков, докладна записка изх.№94-00-704/02.02.2012 г. на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков относно продажба на имот № 048097-нива в землището на с.Рельово на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 35 ал.1 от ЗОС, чл.37 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.5 и чл.6 ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, протокол №3 на ПК по „Законност,обществен ред и общинска собственост” и след поименно гласуване с 27/двадесет и седем/ гласа „за”, „против”0/ нула/, „въздържали се” 0/нула/
Р Е Ш И:
1.Общински съвет Самоков реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот – Поземлен имот № 048097 с площ от 13,200 дка., начин на трайно ползване: нива, категория на земята: осма, в м.Калиница, землище с.Рельово, актуван с Акт за частна общинска собственост № 10686/06.06.2011 г., вписан в Служба по вписванията, като утвърждава начална тръжна цена в размер на 13 200 лв./тринадесет хиляди и двеста/ без ДДС .
2. Начин и срок на плащане – достигнатата цена на обекта се заплаща чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в деня на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30% от началната тръжна цена, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД -клон гр.Самоков до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в Държавен вестник.
5. Тръжната документация се закупува от стая 420 на Община Самоков, срещу 100 лв., платими в брой в касата на общината до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в Държавен вестник.
6. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.00 ч. на 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в Държавен вестник.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в “Държавен вестник” от 09.00 ч., в заседателната зала на ІІІ етаж в сградата на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проекто-договора, като част от нея и упълномощава кмета на Община Самоков да издаде заповед за назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението на членовете й, да подготви и проведе търга, да одобри спечелилия търга участник и да сключи договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в ДВ при същите условия, като сроковете по точки 4,5,6, и 7 са съответно 31-ия ден от датата на обнародване на решението в ДВ.

Р Е Ш Е Н И Е № 122
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоковдокладна записка изх.№94-00-1377/02.02.2012 г. на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков относно продажба на Поземлени имоти № 530008 и № 530009 в землище с.Ковачевци.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 35 ал.1 от ЗОС, чл.37 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.5 и чл.6 ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите,протокол №3 на ПК по „Законност,обществен ред и общинска собственост” и след поименно гласуване с 26 /двадесет и шест/ гласа „за”, „против”0/ нула/, „въздържали се” 1/един/
Р Е Ш И:
1.Общински съвет Самоков реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти:
-Поземлен имот № 530008 с площ 26 кв.м., трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: седма в м.”Широка поляна” в землището на с.Ковачевци, актуван с Акт за частна общинска собственост № 10839/15.12.2011 г., вписан на 19.12.2011 г. под № 2035 под № 19 том 8, парт.книга том 18372 в Служба по вписванията – гр.Самоков, при начална тръжна цена в размер на 140,40 лв. /сто и четиридесет лева и четиридесет стотинки/-5,40 лв./кв.м без ДДС.
-Поземлен имот № 530009 с площ 124 кв.м, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: седма в м.”Широка поляна” в землището на с.Ковачевци, актуван с Акт за частна общинска собственост № 10840/15.12.2011 г., вписан на 19.12.2011 г. под № 2034 под № 18 том 8, парт.книга том 18371 в Служба по вписванията – гр.Самоков, при начална тръжна цена в размер на 669,60 лв. /шестстотин шестдесет и девет лева и шестдесет стотинки/-5,40 лв./кв.м без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата цена на обекта се заплаща чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в деня на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30% от началната тръжна цена, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД -клон гр.Самоков до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в Държавен вестник.
5. Тръжната документация се закупува от стая 420 на Община Самоков, срещу 100 лв., платими в брой в касата на общината до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в Държавен вестник.
6. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.00 ч. на 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в Държавен вестник.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в “Държавен вестник” от 09.00 ч., в заседателната зала на ІІІ етаж в сградата на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проекто-договора, като част от нея и упълномощава кмета на Община Самоков да издаде заповед за назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението на членовете й, да подготви и проведе търга, да одобри спечелилия търга участник и да сключи договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в ДВ при същите условия, като сроковете по точки 4,5,6, и 7 са съответно 31-ия ден от датата на обнародване на решението в ДВ.

Р Е Ш Е Н И Е № 123
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоков, отчетен доклад вх.№37-00-48/07.00.2012 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ при община Самоков за 2011 г. На основание чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА, протокол №3 на ПК по „Законност,обществен ред и общинска собственост” и след явно гласуване с 27/двадесет и седем/ гласа „за”, „против”0/нула/, „въздържали се”0/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет-Самоков приема отчетен доклад вх.№37-00-48/07.02.2012 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ при община Самоков за 2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 124
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоковдокладна записка изх.№08-00-30/09.02.2012 г. на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков относно отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор № 65231.908.20.2.1, представляващ столова с кухненски бокс, складови помещения и мазе в сграда училище СУ „Никола Велчев”. На основавие чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.7, чл.15 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол № 3 на ПК по „Законност, обществен ред и общинска собственост” и след поименно гласуване с 27/двадесет и седем/ гласа „за”, „против” 0/нула/, „въздържали се” 0/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет-Самоков възлага на кмета на Община Самоков да организира и проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински нежилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор № 65231.908.20.2.1, брои нива 2, включващи сутерен със ЗП от 126,21 кв.м. и партер със ЗП от 734,41 кв.м, предназначение за обществено хранене съгласно одобрената кадастрална карта на гр.Самоков, идентично с едноетажно тяло – блок 4, състоящо се от мазе със складови помещения и етаж със столова, кухненски бокс и складови помещения, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1450/25.01.2002 г., вписан на 28.12.2004 г. под № 2472 том 92, том ІХ, д.1853, парт.книга том 37 в Служба по вписванията.
2.Конкурсът се провежда при определена минимална месечна наемна цена в размер на 1844,94 лв. без ДДС и при следните конкурсни условия:
2.1.ползване на самостоятелен обект с идентификатор № 65231.908.20.2.1, брои нива 2, включващи сутерен със ЗП от 126,21 кв.м и партер със ЗП от 734,41 кв.м., предназначение за обществено хранене съгласно одобрената кадастрална карта на гр.Самоков, идентично с едноетажно тяло – блок 4, състоящо се от мазе със складови помещения и етаж със столова, кухненски бокс и складови помещения, за приготвяне на храна за столово хранене на СУ „Никола Велчев”, както и храна за детски градини на територията на община Самоков, ДСП и домове стари хора;
2.2.ползване на обекта по т.1 и за столова за СУ „Никола Велчев”;
2.3.откриване и постоянно поддържане в обекта по т.1 на не по-малко от 35 работни места, като всичките лица са с постоянен адрес в община Самоков;
2.4.Участниците в конкурса да са само юридически лица, които притежават валиден сертификат, издаден от акредитирана институция, удостоверяващ съответствието на система за управление на безопасността на храните в обектите ISO 22000:2005 и валиден сертификат, издаден от акредитирана институция, удостоверяващ съответствието на система за управление на качеството с БДС EN ISO 9001:2008.
2.5.Срок на договора – 5 години;
3.Конкурсната документация се закупува в стая 420 на Общината след заплащане на такса 100 лв. в брой в касата на общината.
4. Срок за закупуване на конкурсна документация, определен със Заповед на Кмета на Община Самоков.
5.Условия за закупуване на конкурсната документация. Конкурсната документация се получава след представяне на:
а) документ за самоличност;
б) оригинал или нотариално заверено копие от документ за актуално правно състояние на юридическото лице;
в) нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, в случай че конкурсната документация се закупува от името на друго лице или ако представителната власт на лицето, закупуващо документацията не може да се установи от документа за регистрация;
г) При получаване на конкурсната документация лицата подписват декларация за неразгласяване на информация. В случаите на упълномощаване пълномощникът подписва декларация за неразгласяване на информация лично от свое име, а от името на упълномощителя се представя нотариално заверена декларация за неразгласяване на информация.
Лицата, закупили конкурсна документация и подписали декларация за неразгласяване на информация, получават сертификат за регистрация.
6.Лицата закупили конкурсна документация могат да отправят писмени искания за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса в срок, определен със Заповед на Кмета на Общината. Разясненията по предходното изречение се изготвят в писмена форма в срок от 3 работни дни, съхраняват се от председателя на конкурсната комисия и се предоставят при поисване на всички лица, закупили конкурсна документация.
7. Депозит за участие в конкурса в размер на 1844,94 лв., посочен в документацията, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков в срок, определен със Заповед на Кмета на Общината.
8. Офертите за участие в публично оповестен конкурс се депозират в запечатан непрозрачен плик в срок, определен със Заповед на Кмета на Общината в Деловодството на Община Самоков- гише № 3 -стопански услуги.
9. Утвърждава следните критерии за оценяване на офертите:
9.1.наемна цена 60 %
9.2.работни места – 30%
9.3.представяне на кандидата – 10 %
10. Утвърждава конкурсната документация и проекто-договора като част от нея, със следните задължителни изисквания по отношение на правата и задълженията на наемателя в проекто-договора:
10.1. НАЕМАТЕЛЯТ има право:
10.1.1.Да ползва имота по чл.1 съобразно предназначението му.
10.1.2.Да извършва стопанска дейност, като експлоатира предоставения му обект съобразно предназначението на имота;
10.1.3. Да получи владението на датата, уговорена между страните и подписан приемо-предавателен протокол, като относно оборудването в обекта ще бъде сключен анекс относно ползването му;
10.2.НАЕМАТЕЛЯТ се задължава:
10.2.1.Да приеме недвижимия имот, подробно описан в чл.1 с приемо-предавателен протокол и сключен анекс относно ползването на оборудването, представляващ неразделна част от настоящия договор.
10.2.2.Да заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ месечната наемна цена, както и цената за ползване на оборудването, по начина и в срок съгласно чл.3 от договора, като при закъснение с повече от един месец в изплащане на месечната наемна вноска по този договор е основание за наемодателя да прекрати настоящия договор.
10.2.3.Да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ дължимите неустойки.
10.2.4.Да осигури целегодишното функциониране на обекта описан в чл.1 и го използва само по предназначение, полага грижата на добър стопанин и се грижи за почистването на района около обекта;
10.2.5.Да заплаща ежемесечно разходите за електроенергия, топлоенергия, вода и други, свързани с експлоатацията на обекта;
10.2.6.Да поддържа с грижата на добър стопанин имота описан в чл.1, като спазва нормативните изисквания свързани с пожарната безопасност, чистота, санитарните правила и норми и др. специфични за дейността;
10.2.7.да ползва обекта и за столова за СУ „Никола Велчев”;
10.2.8.да открие и постоянно поддържа в обекта не по-малко от 35 работни места, всичките лица с постоянен адрес в община Самоков;
10.2.9.да осъществява дейността си при спазване изискванията на действащите нормативни актове, регулиращи извършваните от него дейности и услуги, на решенията на ОбС-Самоков и на сключения договор;
10.2.10.Да съблюдава и спазва в дейността си специфичните изисквания, имащи отношение към дейността му в обекта – здравни, санитарни, хигиенни, към параметрите на околната среда, за техническа изправност и безопасност на съоръженията, които се ползват в обекта;
10.2.11.Да извършва за своя сметка текущия ремонт и необходимите подобрения в имота описан в чл.1 и да отстранява недостатъците, причинени от неправилното ползване на наетия имот. Всички извършени от наемателя подобрения остават безвъзмездна собственост на наемодателя, като същият не дължи заплащане на стойността им;
10.2.12.Да не извършва преустройства и реконструкции в имота описан в чл.1 без съгласието на НАЕМОДАТЕЛЯ и издадени надлежни документи;
10.2.13.Да осигурява със собствени средства охрана на обекта;
10.2.14.Да не преотстъпва ползването и експлоатацията на наетия имот и съоръженията към него на трети лица, да не прехвърля по какъвто и да е начин правата си по договора на трети лица, изцяло или отчасти, да не обременява по какъвто и да е начин в своя полза или в полза на трети лица изцяло или частично обекта предмет на договора, да не сключва договори за съвместна дейност с трети лица;
10.2.15.Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролни органи и оторизирани представители на общината и да им предоставя информация и документи, относно изпълнението на договора;
10.2.16.При разваляне на договора да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ стойността на липсващото имущество, както и причинени вреди съгласно приемо-предаветелен протокол.
10.2.17.При прекратяване на договора в едноседмичен срок от датата на прекратяване да освободи имота и го предаде на НАЕМОДАТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол.
11.участниците в конкурса заплащат наемна цена в деня на сключване на договора, като в случай на отказ на участника за сключване на договора в 30-дневен срок от обявяването му за спечелил конкурса, внесеният от него депозит не се възстановява.
12. Упълномощава Кмета на Община Самоков да издаде заповед за организиране и провеждане на конкурса, както и заповед за назначаване на конкурсна комисия, да определи размера на възнаграждението на членовете й, да издаде сертификат за регистрация на лицата, закупили конкурсна документация, да проведе публично оповестения конкурс при посочените в решението условия и съгласно документацията, да определи наемателя и да сключи договор за ползване под наем.

Leave a Reply