Новини

Решения на сесията на Общинския съвет

Р Е Ш Е Н И Е № 106
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоков, докладна записка изх.№08-00-13/27.01.2012 г. на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков относно Бюджет 2012 г. на община Самоков. На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.11, ал.9, чл.12 и чл.30, ал.1 от ЗОБ; чл.9, ал.2 и чл.11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2012 г., ПМС №367 от 29.12.2011 г. и по протокол №3 на ПК по „Бюджет и финанси”, ПК по „Законност, обществен ред и общинска собственост”, ПК по „Устройство на територията и екология”, в ПК по „Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика”, ПК по „Образование , култура, младежки дейности и спорт”, ПК по „Здравеопазване и социални дейности” и направени предложения по време на разискванията след поименно гласуване с 20/двадесет/ гласа “за”, “против” 0/нула/ , “въздържали се” 0/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет – Самоков приема бюджета на Община Самоков за 2012 г. както следва:
1.1.По прихода в размер на 21 785 395 лв./съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 10 946 360 лв., в т.ч.
1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 9 852 027 лв.;
1.1.1.2.Неданъчни приходи в размер на 8 377 лв.
1.1.1.3.Преходен остатък от 2011 г. в размер на 1 085 956 лв./ съгласно Приложение № 2/
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 10 839 035 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 2 510 000 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер 6 382 347 лв.
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 995 300 лв.
1.1.2.4.Целева субсидия за капитaлови разходи за местни дейности в размер на 361 800 лв., в т.ч.:
– основен ремонт и придобиване на ДМА- 179 000 лв.;
– за изграждане и основен ремонт на общински пътища- 182 800 лв.;
1.1.2.5.За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 98 700 лв.
1.1.2.6. Преходен остатък от 2011 г. от местни дейности в размер на 999 301 лв.; 25 717 лв. от ОП „Трансгранично сътрудничество” и 3 000 000 лв.- срочни депозити.
1.2. По разходите в размер на 21 785 395 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 3, в т.ч.
1.2.1. За делегираните държавни дейности в размер на 10 946 360 лв., от тях:
1.2.1.1. От държавни трансфери 9 852 027 лв.;
1.2.1.2. От местни приходи 8 377 лв.
1.2.2. За местни дейности в размер на 10 839 035 лв.
1.2.3. Резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 225 000 лв. в т.ч.:
1.2.3.1. За местни дейности 225 000 лв.
1.3. Приема Поименния списък на капиталови разходи за 2012 г. в размер на 3 491 586 лв., по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 4.
1.4. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за:
1.4.1. Членски внос – 7 427 лв.
1.4.2. Програмата за култура за 2012 г.- 144 000 лв. съгласно Приложение № 5;
1.4.2. Помощи за погребение – 15 000 лв.
1.4.3. Стипендии за подпомагане обучението на надарени учащи 9 000 лв.
1.4.4. Субсидии за читалища – 255 104 лв., в т.ч. 960 лв. от преходния остатък от делегираните от държавата дейности, разпределени съгласно Приложение № 6.
1.4.5. Субсидии за организации с нестопанска цел- 9500 лв., разпределени съгласно Приложение № 7.
1.4.6. Субсидии за спортни клубове 160 000 лв., разпределени съгласно Приложение № 8.
1.5. Приема следните лимити за разходи:
1.5.1. Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;
1.5.2. Представителни разходи в размер на 30 000 лв., в т.ч.
За общинска администрация 12 000 лв.
За кметове на населени места 12 000 лв.
За общински съвет 6 000 лв.
1.5.3. Пътни разходи срещу представени разходно-оправдателни документи на кметовете на кметства: Гуцал – 50 лв., Марица – 35 лв., Радуил – 30 лв. и пътни разходи на всички останали кметове – 4 пъти месечно от съответното кметство до гр. Самоков, а за техническите секретари 2 пъти месечно.
1.6. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на заплащане на транспортни разходи, съгласно Приложение № 9.
Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.1.6. и размера на средствата в рамките на 85% от действителните разходи;
1.7. Утвърждава приходите, разходите и числеността на щатния и извънщатен персонал на Общинските предприятия, съгласно Приложение № 10.
2. Приема числеността и средните работни заплати на персонала в местните дейности и дофинансирането, съгласно Приложение № 11.
3. Приема План – сметките на извънбюджетните сметки и фондове, съгласно Приложения № 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18.
4. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити съгласно Приложение № 19.
5. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация по тримесечия и по месеци.
6. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за
2012 г. дава право на кмета на общината да ползва заем от извънбюджетните средства и фондове на общината.
7. Дава съгласие временния недостиг на средства по извънбюджетни сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от временни безлихвени заеми от ЦБ (чл. 34, ал.1, т. 8 от ЗОБ), както и от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващия орган.
8. Възлага на кмета на общината:
8.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
8.2. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителя;
8.3. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения (над 5 % спрямо общинските приходи), както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.
8.4. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила на Системите за финансово управление и контрол;
8.5. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегирани от държавата дейности да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за предоставяне на авансова сума от одобрената субсидия.
9. При възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета предоставя следните правомощия на кмета:
9.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
9.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;
9.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит в местните дейности.
9.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
9.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.
9.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.
10. Разходването на бюджетните средства (без целевите средства) се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:
10.1. Плащания по обслужване на общински дълг;
10.2. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти.
10.3. Храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения.
10.4. Разходите за отстраняване на щети, причинени в резултат на непредвидени обстоятелства- кризи, стихийни бедствия, аварии, катастрофи и други извънредни мерки за нормализиране на обстановката в общината, се считат за първостепенен приоритет за периода.
11. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет, да разработят и представят в едномесечен срок в общинска администрация конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.

Р Е Ш Е Н И Е № 107
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоков, докладна записка изх.№08-00-16/13.02.2012 на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков, на основание чл.42 ал.4 от Закона за общинския бюджет, чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА и във връзка с изпълнение на Решение № 1712 по Протокол № 39/27.01.2011 г. на ОбС относно приет годишен план за приватизация на Община Самоков за 2011 г. съгласно чл.6 ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, протокол №3 на ПК по „Бюджет и финанси” и след поименно гласуване с 27 /двадесет и седем /гласа „за”, „против” 0/нула/, „въздържали се” 0 /нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет – Самоков приема отчета за извършената приватизация в Община Самоков през 2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 108
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№08-00-17/03.02.2012 г. на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков.На основание чл.21 ал.1, т.8,т.12 от ЗМСМА, чл.6 ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, протокол №3 на ПК по „Бюджет и финанси”, направено допълнение от г-жа Галева и ПК по „Законност,обществен ред и общинска собственост” и след поименно гласуване с 28/двадесет и осем/ гласа „за”, „против”0/нула/ „въздържали се” 0 /нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков приема годишен план за приватизация на Община Самоков през 2012 г. като добавя към нови обекти – Обособен обект от сграда Профсъюзен дом – АОС-10 689/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 109
По протокол №5/17.02.2012 г. на заседанието си на 17.02.2012 г. Общински съвет –Самоков, докладна записка изх.№08-00-19/06.02.2012 г. на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков относно изменение и допълнение на Наредба 12 за определяне на размера на общинските такси и цени на услуги на Община Самоков. На основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, Наредба по чл. 24, ал. 2 от ЗГР, Кодекса за международно частно право, чл. 30, ал.2 от ЗОЗЗ, протокол №3 ПК по „Бюджет и финанси”, ПК по „Законност, обществен ред и общинска собственост”, ПК по „Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика”, с направените предложения на г-жа Трендафилова и г-н Панев след поименно гласуване с 27 /двадесет и седем/ гласа „за”, „против” 0/нула/, „въздържали се” 0/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков прави следните промени:
В Раздел II от Наредбата с
Чл. 23/1/ се променя в следния вид: За ползване на тротоари, улични платна и др. терени за търговска дейност, както и за помощни съоръжения пред сергии на Общински пазар, както и пред павилиони и магазини на територията на община Самоков:
– за 1 кв.м. на ден – 1,80 лв.
– за 1 кв.м. на месец – 48,00 лв.
Чл. 23/2/ се променя в следния вид: За ползване на тротоари, площади, улични платна и др. Терени, както пред павилиони и магазини на територията но Община Самоков за разполагане на маси и столове за сервиране на открито се събира такса в размер на 3,00 лв./на кв.м./ месец.
Добавя се чл. 23/3/ За ползването на общински терен в гр. Самоков, находящ се на определените за това места за извършване на търговска дейност-продажба на картофи се събира такса в размер на 1,80 лв./кв.м./ден, а при осъществяване на дейността ежедневно в рамките на 1 месец или повече – 36,00 лв/кв.м./месец.
Добавя се чл. 23/4/ За временно паркиране на лек автомобил върху общински терен, извън определените за това места, при издаване на разрешително се събира такса в размер на 3,00 лв/ден-за централна градска част и 1,50 лв./ден-за останалата част на града и селата. Когато разрешителното се издава за 1 месец-таксата се събира в размер на 36,00 лв./месечно за централна градска част и 24,00 лв.-за останалата част на града и селата.
Чл. 30/1/се променя в следния вид: Таксите по раздел II, чл. 23 ал. 1 за терени на територията на к.к. Боровец се събират в посочения размер, умножен по коефициент 1,5, а по раздел II, чл. 23 ал. 2, съответно по коефициент 2.
В раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги” от Наредбата се правят следните промени:
Чл.31 /1/(Изм. Решение № 747/26.02 и Решение №823/30.04.2009 г)За ползване на детски ясли и детски градини, родителите или настойниците дължат месечни такси както следва:
– за всяко записано дете 15.00лв/петнадесет/
– за всеки ден посещение в седмични детски градини – 1.50лв на посещение
– за всеки ден посещение в целодневни детски градини и ясли – 1.00лв на посещение
– за всеки ден посещение в подготвителни целодневни групи –1.00лв на посещение
/2/ Размерът на таксата се заплаща с 50% намаление за:
– деца с един родител .
– деца с родители редовни студенти;
/3/ Когато две деца от едно семейство са приети в едно детско заведение ,/ с изключение на записано в детски ясли/ в общината, таксата за второто дете се заплаща с 50% намаление.
(Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в общината, таксата за второто дете се заплаща с 50% намаление.)
/4/ Когато децата са повече от две в едно семейство и са приети в едно детско заведение в общината / с изключение на записано в детски ясли/, таксата се заплаща в размер на 75% за първото и в размер на 25% за второто. За трето, четвърто и всяко следващо дете от едно семейство такса не се заплаща.
(Когато децата са повече от две в едно семейство и са приети в едно или в различни детски заведения в общината, таксата се заплаща в размер на 75% за първото и в размер на 25% за второто. За трето, четвърто и всяко следващо дете от едно семейство такса не се заплаща.)
/5/ Не се заплаща такса за:
1.Децата, чиито родители са І или ІІ група инвалиди, кръгли сираци, деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия, деца на загинали в изпълнение на служебен дълг;
(1.Децата, чиито родители са І или ІІ група инвалиди, децата на неизвестни родители, сираци, деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия, деца на загинали в изпълнение на служебен дълг)
Чл.35 /1/ (изм. с Решение №1404/26.05.2006г. на Общински съвет -Самоков) се променя в следния вид: Лицето, ползващо услугите в системата на домашен социален патронаж заплаща месечна такса съобразно чл. 22 ал. 1 от Наредбата за дейността на Община Самоков по предоставяне на услуги от Домашен социален патронаж.
І В раздел VI – „Такса за технически услуги” се правят следните изменения:
Чл.49 Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищно устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в урбанизирани и не урбанизирани територии.
Чл.50 Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането или при получаването на окончателния документ.
Чл.51 Размерът на таксите за технически услуги се определя,както следва:
1. За издаване на скица до 7 дни :
1.1.За недвижим имот – 15 лв.
1.2.За недвижим имот от архивен план (7 дни) –15 лв.
1.3.За комбинирана скица по действащ и архивен план/7дни/ – 20лв.
– бърза услуга (4 дни) – 40 лв.
– експресна услуга (2 дни) – 60 лв.
1.4.За комбинирана скица от кадастралната карта и действащ регулационен план – 20 лв.
1.5.За скица от действащ план с изчертан подземен кадастър -20лв.
– бърза услуга (4 дни) – 30 лв.
– експресна услуга (2 дни) –45 лв.
1.6.За предоставяне на информация по действащ застроителен план –15лв
– бърза услуга (4 дни) –25 лв.
– експресна услуга (2 дни) –35 лв.
1.7.За скица баланс по чл. 13 от ЗСПЗЗ – 30 лв.
1.8. За презаверяване на скици от издаването на които са изтекли 6 мес. (3 дни) – 10 лв.
– бърза услуга (2 дни) – 20 лв.
– експресна услуга (1 ден) –30 лв.
2. За издаване на виза:
2.1.За издаване на виза за недвижим имот с указан начин на застрояване, по чл. 124,133,135,140 и 150 от ЗУТ (14 дни) –20лв.
– бърза услуга (7 дни) – 40 лв.
– експресна услуга (3 дни) – 80 лв.
2.2.За презаверка на виза с изтекъл срок/6 месеца/ от издаването (3 дни) – 7лв.
3. За заверяване на актове и протоколи по време на строителството–Наредба № 3 – 20,00 лв.
4. За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство – 10,00 лв.
– бърза услуга (15 дни) – 20,00 лв.
– експресна услуга (5 дни) – 30,00 лв.
4.1 Издаване на удостоверение за търпимост :
– за основно застрояване– 100,00 лв.
– за допълващо застрояване– 50,00 лв.
5. За преснимане и заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документи към тях:
формат А4 (7 дни) – 1,00 лв.
– бърза услуга (4 дни) –1,50 лв.
– експресна услуга (2 дни) – 3,00 лв.
формат А3 (7 дни) – 2,00 лв.
– бърза услуга (4 дни) –3,00 лв.
– експресна услуга (2 дни) – 6,00 лв.
6. За предоставяне на геодезически данни от трасировъчни карнети за едно УПИ – 15, 00 лв.
6.1. За предоставяне на данни от Реперни карнети за една кадастрална точка – 5, 00 лв.;
6.2. За предоставяне на трасировъчни данни от оцифрени регулационни планове на УПИ – 15, 00 лв.
7. За одобряване на проекти за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях:
7.1. За обекти на основното застрояване, с жилищни и вилни нужди и търговски обекти-допълващо застрояване по 0, 50 лв. / кв.м.от РЗП, но не по-малко от 50,00 лв.
7.2./нова/ За обекти промишлени и производствени сгради по 1лв./кв.м от РЗП, но не по –малко от 50,00 лв.
7.3./нова/ За обекти складови и селскостопански сгради по 0,50лв./кв.м от РЗП, но не по –малко от 50,00 лв.
7.4.(изм. с Решение №73/31.01.2008г. на Общински съвет – Самоков) За обекти на основното застрояване с търговски и обществени функции до 100 кв.м. РЗП по 1,00 лв./кв.м, но не по-малко от 100,00 лв. и над 100 кв.м РЗП:
-За хотели по 3, 00 лв./кв.м.
-За къщи за гости по 2,00 лв./кв.м.
-За жилище с 4 и повече жилищни единици по 1, 00 лв./кв.м.
(обекти на основното застрояване с търговски и обществени функции до 100 кв.м. РЗП по 0, 90 лв./кв.м, но не по-малко от 90,00 лв. и над 100 кв.м РЗП по 7, 00 лв./кв.м )
7.5. За обекти на допълващото застрояване по 0,25 лв./кв.м., но не по-малко от 25,00 лв.
7.6. За масивни огради по 0,50 лв./м, но не по-малко от 50,00 лв.
7.7./нова/ Одобрение на проект на преместваеми обекти по чл. 56, 4,00 лв./м, но не по-малко от 40,00 лв.
7.8. За ремонт и преустройство на сгради 50% от стойността за одобряване на проекта за ново строителство според видовете сгради, но не по-малко от 50,00 лв.
7.9. (изм. с Решение №73/31.01.2008 г. на Общински съвет – Самоков) За изграждане на техническата инфраструктура и обекти към нея по 1,00 лв./л.м, но не по-малко от 100,00 лв.
7.10. (изм. с Решение №73/31.01.2008г. на Общински съвет – Самоков) За одобряване на проекти – възстановяване на строителни книжки по чл.145, ал.5 от ЗУТ – 50% от установената такса.
7.11. За съгласуване на идейни проекти по чл.141, т.1 от ЗУТ се внася такса в размер на 10% от стойността за одобряване на техническия инвестиционен проект.
7.12. За одобряване на технически проект по чл.154, ал.5 от ЗУТ -30% от установената такса.
7.13./нова/ За одобряване на технически проект към издадено РС по идеен проект – 10 %
7.14./нова/ За одобряване на проекти на базова станция на мобилен оператор – 500, 00 лв.
7.15./нова/ За одобряване на проект за трафопост и съоръжения на техническата инфраструктура- 300,00 лв.
8. За издаване на разрешение за строеж:
8.1.По т.7 таксата е в размер на 10 % от таксата за одобрение на проекта, но не по-малко от 5,00 лв.
8.2.По чл.147, ал.1 от ЗУТ / обекти за които не се изискват одобрени инвестиционни проекти/ – 30, 00лв.
8.3.За прозирна ограда – 25, 00 лв.
9. За издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане по 5, 00 лв./кв.м., но не по-малко от 50лв.
10. За издаване на акт за узаконяване – стойността на разрешението за строеж в троен размер.
11. За разглеждане от Експертен съвет и процедиране на подробни устройствени планове /ПУП/:(изм. с Решение №1345/24.06.2010 г. на Общински съвет – Самоков)
11.1- До два урегулирани поземлени имота /УПИ/ – 30,00 лв.
11.2- От два до пет урегулирани поземлени имота /УПИ/- 60,00 лв.
11.3-Над пет урегулирани поземлени имота /УПИ/ – 100,00 лв.
11.4- /нова/За поземлен имот /ПИ/ извън регулация – 50,00 лв.
11.5- /нова/За два и повече поземлени имота /ПИ/ извън регулация – 100,00 лв.
12. (изм. с Решение №2015/17.05.2007г. на Общински съвет – Самоков) За разглеждане от Експертен съвет на инвестиционни проекти във връзка с чл. 142, ал.6,т.1,3 и 4 от ЗУТ:
12.1.Жилищни и вилни сгради до 60 кв.м РЗП – 60,00 лв.
12.2.Жилищни и вилни сгради над 60 кв.м РЗП – 120,00 лв. /100,00/
12.3.Търговски и производствени сгради до 50 кв.м. РЗП – 100,00 лв. /80,00/
12.4.Търговски,обществени и производствени сгради над 50 кв.м РЗП – 300,00 лв.
12.5.Гаражи – 20,00 лв.
13. За заверяване на екзекутивна документация –/ 14 дни/ – 20,00 лв.
– бърза услуга (7 дни) – 40,00 лв.
– експресна услуга (4 дни) – 60,00 лв.
14. За попълване приложение на данъчна декларация – 5,00 лв.
– бърза услуга (2 дни) – 15,00 лв.
– експресна услуга (в същия ден) – 20,00 лв.
15.(изм. с Решение №73/31.01.2008 г. на Общински съвет – Самоков) За издаване на удостоверение за ползване на строеж:
15.1.Видове строежи от четвърта категория:
а/ Разрешение за ползване на: частни пътища – отворени и не отворени за обществено ползване, горски и селскостопански пътища и съоръжения към тях, включително мостове, водостоци, подпорни стени, кръстовища и др. – 250,00 лв.
б/ Разрешение за ползване на улична мрежа V и ІV клас и съоръженията към тях – 150,00 лв.
в/ Разрешения за ползване на жилищни сгради със средно етажно застрояване с площ до 500 кв.м – 250, 00 лв.,
г/ Разрешения за ползване на жилищни сгради със средно етажно застрояване с площ над 500 кв.м – 1 000 лв.
д/ Разрешение за ползване на сградните отклонения на инженерната мрежа към тях – 300,00 лв.
е/ Разрешение за ползване на сгради и съоръжения за обществено обслужване – за образование, социални грижи, култура, изкуство и религия – 500,00 лв.
ж/ Разрешение за ползване на сгради и съоръжения за обществено обслужване -административни услуги, търговия, общ. хранене, хотели и услуги, сгради и съоръжения за спорт, развлечения и др. – 000 лв.
з/ Разрешение за ползване на амбулатории за първична медицинска помощ, дрогерии и селскостопански и ветеринарни аптеки – 500,00лв.
и/ Разрешение за ползване на производствени сгради с капацитет над 50 работни места и съоръжения и складове към тях:
– до 100 работни места – 1 000 лв.
– над 100 работни места – 1 500 лв.
й/ Разрешение за ползване на паркове, градини и озеленени площи до 1 ха. вкл. атракционни паркове, паркове за отдих, зоологически и ботанически градини, аквапаркове, дендрариуми, защитни насаждения, гробищни паркове – 300,00лв.
к/ Разрешение за ползване на сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни УПИ с капацитет над 50 паркоместа – 1000 лв.
л/ Разрешение за ползване на реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежи по чл.8,ал.1 до ал.4 включително от наредба № 1 за номенклатура на видовете строежи, както и вътрешни преустройства на сгради от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им.
За преустройство до 50 кв.м за търговия – 300,00 лв.
За преустройство над 50 кв.м за търговия – 500,00 лв.
За преустройство на производство до 100 кв.м – 400,00 лв.
За преустройство на производство над 100 кв.м – 600,00 лв.
м/ Разрешение за ползване на апартаментен тип сгради (хотели) със средно етажно застрояване с площ:
– до 500 кв.м – 1 000 лв.
– от 500 кв.м до 1000кв.м. – 1500 лв.
– над 1000 кв.м – 2500 лв.
15.2.Видове строежи от пета категория:
а/ Разрешение за ползване на строежи от пета категория – сгради за обществено обслужване с ниско застрояване РЗП до 1000кв.м. или с капацитет до 100 места за посетители – 500,00 лв.
б/ Разрешение за ползване на жилищни сгради с ниско застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях – 150,00 лв.
в/ Разрешение за ползване на смесени сгради с ниско застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях – 300,00 лв.
г/ Разрешение за ползване на вилни сгради :
– до 150 кв.. – 200,00 лв.;
– над 150 кв.м – 400,00 лв.
д/ Разрешение за ползване на сгради и съоръжения за обществено обслужване –за образование, социални грижи, култура, изкуство и религия – 200,00 лв.
е/ Разрешение за ползване на сгради и съоръжения за обществено обслужване – административни и битови услуги, търговия, обществено хранене, хотели, сгради и съоръжения за спорт, развлечения и други –.
– до 100 кв.м – 250,00 лв.;
– над 100 кв.м – 500,00 лв.
( Разрешение за ползване на сгради и съоръжения за обществено обслужване – за образование, социални грижи, култура, изкуство и религия – 500,00 лв.)
ж/ Разрешение за ползване, сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни УПИ, с капацитет до 5 паркоместа – 150,00 лв., от 5 паркоместа до 50 – 350 лв.
з/ Разрешение за ползване на производствени и складови сгради с капацитет до 50 работни места и съоръжения към тях – 300,00лв.
и/ Разрешение за ползване на реконструкции, преустройства, основен ремонт и смяна на предназначението на строежи по чл.10, ал.1 до ал.3 включително от наредба № 1 за номенклатура на видовете строежи – 150,00 лв.
16. Такса-депозит за прокопаване на изградени улични и тротоарни настилки по Реш. № 855, Протокол № 24/03.06.2005 г. на Общински съвет.
а/ асфалтова настилка – 60,00 лв./кв.м.
б/ тротоарна настилка -80,00 лв./кв.м.
в/ зелена площ – вътрешно квартални пространства – 10,00 лв./кв.м.
г./ бордюри – 10,00 лв./м.
17. За депониране на земни маси – 1 лв./куб.м.
18. Всички такси по чл. 51 се завишават с коефициент:
18.1. За национален курорт Боровец – 2 пъти
18.2. За местен курорт и землището му (гр.Самоков – извън границите на ЗРП, с.Бели Искър, с.Мала църква, к.к.Белчин бани, с.Говедарци, с.Маджаре, и всички вилни зони) – 1,5 пъти
19. Регистрация на технически паспорт – / 7 дни/ – 20,00 лв
– бърза услуга (3 дни) – 40,00 лв.
– експресна услуга (2 дни) – 60,00 лв.
Чл.52 Сроковете за извършване на технически услуги са съгласно нормативната уредба.
Чл.52а При неизвършване на услугата в определения срок, при редовни документи, таксата се заплаща наполовина.
Чл.53 Освобождават се от такси за технически услуги организации на издръжка към общинския бюджет и Българският червен кръст.
Чл.54 Физически и юридически лица, които имат неизплатени задължения към Община Самоков не могат да ползват услугите по този раздел
I. В раздел VII – Такса административни услуги,
1. Изменя и допълва чл.55, както следва:
1.Издаване на дубликат и заверено фотокопие от:
1.1 удостоверение за раждане – 3.00 лв.
1.2 удостоверение за сключен граждански брак – 3.00 лв.
1.3 препис извлечение от акт за смърт – 3.00 лв.
2. Издаване на преписи от документи – 3.00 лв.
3.Промяна на име по чл.19 от ЗГР – 3 лв.
4.Промяна на име по чл.19 а от ЗГР – 3 лв.
5.Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт – 3 лв.
6.Издаване на удостоверение за наследници – 3 лв. за 1 стр и по 3 лв. за всяка следваща страница
7. Отпада
8.Издаване на удостоверение за семейно положение – 3 лв.
9.Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки – 3 лв.
10. отпада
11.Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена – 3 лв.
12.Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина – 5 лв.
13.Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на гр.брак в България – 5 лв.
14.Заверка на документи за гражданско състояние за чужбина – 6.00 лв.
15.Издаване на удостоверение за постоянен адрес – 3 лв.
16.Издаване на удостоверение за настоящ адрес – 3 лв.
17. Отпада
18.Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението – 5 лв.
19. Отпада
20. Отпада
21.Издаване на удостоверение от общ характер – 5.00 лв.
22.Удостоверение за промени на постоянен адрес – 3 лв.
23.Удостоверение за промени на настоящ адрес – 3 лв.
24. Удостоверение за административен адрес – 7 лв.
25.Удостоверение за правно ограничение – 3 лв.
26.Удостоверение за родените от майката деца – 3 лв.
27.Удостоверение за семейно положение,съпруг/а и деца – 3.00 лв.
28. Присвояване на ЕГН на лица придобили българско гражданство или статут на постоянно / дългосрочно/ пребиваване в Р България – 10 лв.
29.Пресъставяне на акт за раждане на дете, родено в чужбина, граждански брак сключен в чужбина и акт за смърт на починало лице в чужбина – 10 лв.
27.Признаване от Общината на чуждестранни съдебни решения и актове, свързани с гражданско състояние и гражданска регистрация – такса 10 лв.
28.Оформяне на документи за установяване на българско гражданство – такса 7 лв.
2. Допълва т.1 в чл. 55 а от Наредбата:
– еднодневна услуга / за 1 ден/ – 30 лв.

Leave a Reply