Новини, Политика

Решения на Общинския съвет от последната сесия – 2

Р Е Ш Е Н И Е № 234
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№94-00-90/05.04.2012 на Владимир Владимиров Георгиев- кмет на Община Самоков и молба с вх. № 94-00-90/23.01.2012 г. от Георги Борисов Караджинов, с искане за ползване на общински имот – помещение, находящо се в сградата на училището в с. Широки дол и включването на имота в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2012г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 9А, ал. 2 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков “За реда за придобиване, управление и разпореждане със общинско имущество”, протокол №5 на ПК по „Законност, обществен ред и общинска собственост” и след поименно гласуване с 25/двадесет и пет/гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет-Самоков допълва приетата с Решение № 81/26.01.2012 г. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2012 г., като допълва т. 2.1.1 „Отдаване под наем на общински нежилищни имоти”, таблица 2 със следния имот:

№ по ред Местоположение на имота Идентификатор Площ в кв.м. АОС
17. Помещение/склад/, находящо се в мазето на сграда Училище, парцел VІІ, кв. 16, с. Широки дол 465/25.06.1999

Р Е Ш Е Н И Е № 235
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№08-00-62/05.04.2012 на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков и постъпило заявление с вх. № ФНО-338/02.12.2011 г. от Васил Райчов Шаренкапов, с искане за ползване на общински имот – помещение, находящо се в сградата на читалището в с. Широки дол и включването на имота в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2012 г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 9А, ал. 2 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков, протокол №5 на ПК по „Законност, обществен ред и общинска собственост” и след поименно гласуване с 26/двадесет и шест/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет – Самоков допълва приетата с Решение № 81/26.01.2012 г. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2012 г., като допълва т. 2.1.1 „Отдаване под наем на общински нежилищни имоти”, таблица 2 със следния имот:

№ по ред Местоположение на имота Идентификатор Площ в кв.м. АОС
17. Помещение/склад/, находящо се в мазето на сграда Кметство и читалище, в кв. 31, с. Широки дол 1380/01.10.2001

Р Е Ш Е Н И Е № 236
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№04-00-81/12.04.2012 на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков и писмо с вх. № 04-00-81/11.04.2012 г. от г-жа Камелия Лозанова-Изпълнителен директор на Агенция по заетостта, с искане за сключване на нов договор за предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения в сградата на Община Самоков за нуждите на Дирекция ”Бюро по труда”-Самоков. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 49, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков, протокол №5 на ПК по „Законност, обществен ред и общинска собственост” и след поименно гласуване /г-жа Галева не гласува/ с 25/двадесет и пет/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/1/един негласувал
Р Е Ш И:
1. Общински съвет – Самоков упълномощава кмета на Община Самоков да прекрати договор за безвъзмездно ползване с № П-281/20.01.2005 г., сключен между Община Самоков и дирекция „Регионална служба по заетостта”-София.
2. ОбС-Самоков упълномощава кмета на Община Самоков да сключи нов договор с Агенция по заетостта за безвъзмездно ползване за нуждите на Дирекция „Бюро по труда”-Самоков на 9 бр. помещения на ІІ етаж, в срадата на Община Самоков/а именно стаи с №№: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 210, 212/ и 3 бр. помещения в партера на топлата връзка към сградата на Община Самоков/а именно приемна, клуб ”Работа” и архив/. Новият договор да бъде със срок на действие 10 години, считано от датата на неговото подписване.
3. В договорът за безвъзмездно ползване да бъде вписана клауза, съгласно която няма да се променя предназначението на предоставените на Агенция по заетостта – Д”БТ”-Самоков помещения за период не по-малък от 5 години след приключването на ремонтните дейности по проекта на ОПРР.
4. В договора да бъдат включени клаузи, съгласно които ползвателя се задължава да заплаща всички консумативни разходи, свързани с ползването на общинските помещения, в т.ч. разходите за ел. енергия да заплаща по собствена партида към съответното ведомство, разходите за вода да заплаща срещу представена от Общината фактура на база, а разходите за отопление на газ да заплаща срещу представена от Общината фактура на база отопляем обем на ползваните помещения, определен с протокол от комисия, назначена от кмета на Община Самоков.

Р Е Ш Е Н И Е № 237
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№ФНО-74/12.04.2012 на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков и заявление с вх. № ФНО-74/10.02.2012 г., подадено от Марина Германова Шуманова, председател на клон Самоков на Сдружение „Федерация на съотечественици”-Руски клуб „Малахит”, с искане за наемане на общинско помещение, за осъществяване на дейността на клуба. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл.18, ал.1 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков, протокол №5 на ПК по „Законност, обществен ред и общинска собственост” и след поименно гласуване с 26/двадесет и шест/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
1.Общински съвет-Самоков упълномощава кмета на Община Самоков да проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение, с площ 14 кв.м., находящо се в гр. Самоков, сградата на Стария ОбС-Самоков, ІІІ етаж-АОС № 393/21.01.1999г.,
2. Условия за провеждане на търг за отдаване под наем: Начална месечна наемна тръжна цена за обекта: 51,80 /петдесет и един лв. и 80 ст./ лв. без ДДС/посочената наемна цена е изчислена на основание Решение на ОбС-Самоков № 453/2000 г.-14 кв.м. Х 3,70 лв./кв.м./мес. без ДДС/. Депозит за участие в търга: 51,80/петдесет и един лв. и 80 ст./ лв. Стъпка за наддаване: 5,00/пет/ лв. Срок на действие на договора за отдаване под наем: 3/три/ години.
3.Упълномощава кмета на Община Самоков да сключи договор със спечелилия търга.

Р Е Ш Е Н И Е № 238
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№94-00-204/10.04.2012 на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков и молба с вх. № 94-00-204/28.02.2012 г. от Ирина Делчева Серафимова, с искане за продължаване на срока на действие на договор № з.з.6/24.03.2003г и договор за отдаване под аренда на недвижим общински имот от 29.07.2003г.вписан в служба по вписвания под №891/2003г за наемане на общинска земеделска земя-нива, в землището на с. Радуил. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.8, ал.1,§78 от ЗОС,чл. 37п, ал. 1 от ЗСПЗЗ, протокол №5 на ПК по „Законност, обществен ред и общинска собственост” и след поименно гласуване с 26/двадесет и шест/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет -Самоков упълномощава кмета на Община Самоков да сключи анекс към договор № з.з.6/24.03.2003 г. за отдаване под наем,считано от 25.03.2013 г. и договор за отдаване под аренда на недвижим общински имот от 29.07.2003 г..вписан в служба по вписвания под №891/2003 г.,считано от 29.07.2013 г. за продължаване на срока на действие на същите с 10/десет/ години.

Р Е Ш Е Н И Е № 239
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№06-00-64/04.04.2012 на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков, относно упълномощаване на представител на Община Самоков в общото събрание на УМБАЛ „Св.Анна”-София АД. На основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, протокол №5 на ПК по „Законност, обществен ред и общинска собственост” и след поименно гласуване с 26/двадесет и шест/гласа „за”, „против”0/нула/ и „въздържали се” 0/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет-Самоков определя ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община Самоков или изрично упълномощено от него лице да представлява Община Самоков в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Св.Анна”-София АД.

Р Е Ш Е Н И Е № 240
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№94-00-248/11.04.2012 на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков и молба от Стефан Василев Субев, Марияна Стойнева Субева, Йорданка Славева Субева и Светослав Венцеславов Субев относно учредяване на право на строеж за надстрояване /трети етаж/ на собствена жилищна сграда с идентификатор № 65231.901.287.1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.38 ал.2 от ЗОС и чл.48 ал.2 от Наредба № 4 на ОбС Самоков, протокол №5 на ПК по „Законност, обществен ред и общинска собственост” и след поименно гласуване с 26/двадесет и шест/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Самоков одобрява изготвената пазарна оценка в размер 1446,64 лв./хиляда четиристотин четиридесет и шест лева и шестдесет и четири стотинки/ за надстрояване със ЗП от 107 кв.м. на жилищна сграда с идентификатор № 65231.901.287.1, построена в ПИ с идентификатор № 65231.901.287 гр.Самоков.
2. Общински съвет-Самоков дава съгласие за учредяване на право на надстрояване със ЗП от 107/сто и седем/ кв.м. без търг или конкурс на жилищна сграда с идентификатор № 65231.901.287.1, построена в ПИ с идентификатор № 65231.901.287 с площ от 723 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на гр.Самоков, идентичен с УПИ-парцел ІV-3593 в кв.229 по регулационния план на гр.Самоков от 1978 г.– частна общинска собственост съгласно № 7926/2009г., вписан в служба по вписванията, на собственика на сграда с идентификатор № 65231.901.287.1, при цена 1446,64 лв./хиляда четиристотин четиридесет и шест лева и шестдесет и четири стотинки/.
3.Възлага на кмета да сключи договор за учредяване на право на строеж с молителите.

Р Е Ш Е Н И Е № 241
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№94-00-1493/02.04.2012 на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков и молба вх.№ 94-00-1493/19.12.2011г. от Стефан Бранков Тошев, Огнян Васков Ганчев, Милка Христова Николова и Мария Бранкова Георгиева относно закупуване на 180 кв.м. от Поземлен имот № 129 в м.”Ренов дол”, землище с.Долни Окол. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС и чл.41 ал.2 и ал.3 от Наредба № 4 на ОбС, протокол №5 на ПК по „Законност, обществен ред и общинска собственост” и след поименно гласуване с 26 /двадесет и шест/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула
Р Е Ш И:
1.Общински съвет-Самоков одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 2735 лв. /две хиляди седемстотин тридесет и пет лева/-15,19 лв./кв.м за 180/1180 ид.ч. от Поземлен имот пл.№ 129/сто двадесет и девет/ в м.”Ренов дол” землище с.Долни Окол.
2.Общински съвет-Самоков дава съгласие за прекратяване на съсобствеността в Поземлен имот пл.№ 129/сто двадесет и девет/ целият с площ от 1180/хиляда сто и осемдесет/кв.м. съгласно кадастрален план на м.”Ренов дол” землище с.Долни Окол чрез продажба на 180/1180 ид.ч. от имота – общинска собственост съгласно АОС № 11016/2012 на съсобствениците Стефан Бранков Тошев, Мария Бранкова Георгиева, Огнян Васков Ганчев и Милка Христова Николова при цена 2735 лв. /две хиляди седемстотин тридесет и пет лева/-15,19 лв./кв.м.
3.Възлага на кмета да сключи договор с молителите.

Р Е Ш Е Н И Е № 242
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет – Самоков, докладна записка изх.№08-00-74/11.04.2012 на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков относно изтичане на мандата даден по т.3 с Решение на Общинския съвет №1236 по протокол №30 от 25.03.2010 г. на представителите на Община Самоков в Съвета на директорите на „Рила-Самоков 2004”АД. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.219, ал.1 и чл.233, ал.1 от ТЗ, протокол №5 на ПК по „Законност, обществен ред и общинска собственост” и след явно гласуване с 16 /шестнадесет /гласа „за”, „против”8/осем/ и „въздържали се” 0/нула/
Р Е Ш И:
1.Общински съвет – Самоков избира двама членове, представляващи Община Самоков в Съвета на директорите на “Рила Самоков 2004” АД :
1.1.инж. Евелина Асенова Радойкова–Перфанова – Дириктор дирекция ТСУЕП в община Самоков
1.2.инж.Юри Мирчов Бодуров – Началник отдел „Регулация и кадастър” община Самоков.
2.Членовете в Съвета на директорите, представляващи община Самоков в “Рила-Самоков 2004”АД, се избират с мандат 2 години.
3. Общински съвет – Самоков задължава членовете в Съвета на директорите, представляващи община Самоков в “Рила-Самоков 2004”АД да уведомяват общинския съвет за взетите решения на заседанията на съвета на директорите и да гласуват защитавайки интересите на община Самоков в Дружеството.

Р Е Ш Е Н И Е № 243
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№ФНО-162/10.04.2012 на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков и заявление от Евелина Иванова Христова с вх. № фно-162/02.04.2012 г. относно проявен интерес за отдаване под наем на търговски обект – общинското ведомствено кафене, находящо се на VI етаж в сградата на Община Самоков, АОС № 455/21.06.1999 г. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 18, ал. 1 от Наредба № 4 на ОбС – Самоков, протокол №5 на ПК по „Законност, обществен ред и общинска собственост” и след поименно гласуване
с 26/двадесет и шест/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
1.Общински съвет-Самоков възлага на общинска администрация, да организира и проведе конкурс за отдаване под наем на следния общински имот:
-търговски обект – общинско ведомствено кафене, с обща площ 127м2,от която търговска 23 м2 (която включва пространството до барплота и склад), находящо се на VIетаж в сградата на Община Самоков, АОС № 455/21.06.1999г.
2. Условия: Предназначение на обекта; общинско кафене. Минимална месечна наемна цена:90,00 (деветдесет) лв без ДДС (същата е определена на основание Решение на ОбС №453/2000 г. и № 456/2004 Г – 23 м2 х 3,90 лв). Депозит за участие в конкурса:90,00лв.Цена на конкурсната документация 20,00 (двадесет)лв безДДС.Срок на действие на договора за отдаване под наем: 3 (три) години.
3.Задължителни условия, на които е необходимо да отговарят подадените за участие в конкурса оферти: Да съдържат посочената месечна наемна цена (не по-ниска от определената минимална).
Кандидат-наемателят да приложи към офертата декларация, чрез която да потвърди, че ще ползва помещението, съгласно горепосоченото предназначение, ще открие собствена партида за ел. енергия, водоснабдяване, ще оборудва помещението с всички необходими ел. уреди и мебели за функционирането и ще пусне обекта в действие в срок до 15 дни от датата на сключване на договора за наем.
4. Кандидат-наемателят да приложи към офертата за участие списък с асортимент, който ще предлага в обекта с приложен ценоразпис към него.
5. Общински съвет-Самоков утвърждава следните критерии за оценка на подадените документи з аучастие в конкурса:

Критерии: I място II място
Предложена месечна наемна цена 60 точки 40 точки
Предложен асортимент с ценоразпис към него 40 точки 20 точки

Р Е Ш Е Н И Е № 244
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, във връзка с заповед № ОС -29/05.04.2012г и предложение в вх.№ 11-00-478/04.04.2012 г. от Емил Трендафилов – прокурор в Районна прокуратура – Самоков. На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, протокол №5 на ПК по „Законност, обществен ред и общинска собственост” и след явно гласуване с 27/двадесет и седем/ гласа „за”, „против”0/нула/ и „въздържали се” 0/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков отменя решение №148 взето на проведено свое заседание по протокол № 6/22.03.2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 245
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№08-00-72/11.04.2012 на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков относно представяне на финансовите отчети, отчетите за извършена дейност и годишната програма за развитие на читалищната дейност на читалищата в община Самоков.На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл. 26а, ал.3 от ЗЗН, протокол №5 на ПК по “Образование, култура, младежки дейности и спорт” и след поименно гласуване /С.Пашов не гласува/ с 23 гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
1.Общински съвет-Самоков приема програмата за развитие на читалищната дейност за 2012 г.
2.Приема годишните финансови отчети на читалищата от Община Самоков, по приложен списък с изх.№ 08-00-71/11.04.2012 г.
3.Упълномощава кмета на община Самоков да сключи индивидуални договори с председателите на Народните читалища на територията на Общината за финансовите средства за 2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 246
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№26-00-108/30.03.2012 на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков и заявление с вх.№ 2600-108/09.02.2012г. в общинска администрация от фирма “Бързанов Агротрейд” ООД относно проявен интерес от страна на фирма “Бързанов Агротрейд” ООД за наемането на поземлени имоти № 65231.916.290, № 65231.916.291 и № 65231.916.292, находящи се в землището на гр. Самоков. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.109, т.З от Наредба № 4 на ОбС-Самоков, протокол №5 на ПК по „Законност, обществен ред и общинска собственост” и след поименно гласуване с 26/двадесет и шест/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
1.Общински съвет-Самоков възлага на кмета на Община Самоков да организира и проведе търг с явно наддаване за отдаването под наем на следните общински имоти:
1.1 Поземлен имот № 65231.916.290 с площ от 125,829 дка, начин натрайно ползване: нива, находящ се в местността “Дъбова глава” в землищетонагр.Самоков,частна общинска собственост – съгласно АОС № 5312/17.04.2006г.
1.2 Поземлен имот № 65231.916.291 с площ от 24,596 дка, начин на трайноползване: нива, находящ се в местността “Дъбова глава” в землището на гр.Самоков, частна общинска собственост – съгласно АОС № 5313/17.04.2006г.
1.3Поземлен имот № 65231.916.292 с площ от 64,708 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в местността “Дъбова глава” в землището на гр.Самоков, частна общинска собственост – съгласно АОС № 5314/17.04.2006г.
2.Условия на търга: Начална годишна наемна тръжна цена за горепосоченитеимоти — 2160,00 /две хиляди сто и шестдесет/ лв. без ДДС /цената е определена на основание Наредба № 12/2012г. на ОбС-Самоков/.Стъпка за наддаване-215,00/двеста и петнадесет/ лв. Депозит за участие в търга – 2160,00 /две хиляди сто и
шестдесет/ лв. Цена на тръжната документация – 20,00 /давадесет/ лв. без ДДС.
3. Упълномощава кмета на Община Самоков след провеждането на търга да одобри спечелилия участник и да сключи с него договор за отдаване под наем със срок на действие – 5 /пет/ години.
4. При неявяването на кандидати за участие в търга да се проведе повторен търг при същите условия

Р Е Ш Е Н И Е № 247
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, във връзка с молба с вх.№91-00-51/15.01.2012г от „Клуб на ветераните скиори”и становище на Владимир Владмиров Георгиев – кмет на Община Самоков с изх.№91-00-51/13.03.2012г за отпускане на парични средства за участие в Държавното първенство по ски-алпийски и бегови дисциплини. На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, протокол №5 на ПК по “Образование, култура, младежки дейности и спорт” и след поименно гласуване с 24/двадесет и четири/гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
1.Общински съвет- Самоков отпуска сумата от 2000/две хиляди/лв.
2.Средствата са от §42-14 „Помощи по решение на общински съвет”

Р Е Ш Е Н И Е № 248
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков,във връзка с искане с вх.№76-00-12/10.04.2012 г. от Весела Колешанова-режисьор на Младежки театър”ВЕСЕЛУШКО”, На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, протокол №5 на ПК по “Образование, култура, младежки дейности и спорт” и след поименно гласуване с 25/двадесет и пет/гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
1.Общински съвет- Самоков отпуска сумата от 2000/две хиляди/лв.
2.Средствата са от §42-14 „Помощи по решение на общински съвет”

Р Е Ш Е Н И Е № 249
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.13 т.2 от Наредбата за символиката и отличията и 24 май –Ден на славянската писменост и култура, протокол №5 на ПК по “Образование, култура, младежки дейности и спорт” и след явно гласуване с 25/двадесет и пет/гласа „за”, „против”0/нула/ и „въздържали се” 0/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет –Самоков удостоява с почетен знак „златен” на Община Самоков ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ”НИКОЛА ВАПЦАРОВ” по повод 50 годишния юбилей.

Р Е Ш Е Н И Е № 250
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№08-00-73/11.04.2012 на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков и по предложения вх.№67-00-96/05.04.2012 г.;№29-00-19/06.04.2012 г; №67-00-98/06.04.2012 г; №67-00-100/10.04.2012 г; 67-00-105/10.04.2012 г. от педагогическите колективи на училищата и детските градини на територията на Община Самоков, относно награждаване на учители за 24 май –Ден на славянската писменост и култура. На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.25 от Наредбата за символиката и отличията, протокол №5 на ПК по “Образование, култура, младежки дейности и спорт” и след явно гласуване с 25/двадесет и пет/ гласа „за”, „против”0/нула/ и „въздържали се” 0/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет – Самоков удостоява с грамота:
1. Кета Василева Скелина – ОУ „Митр. Авксентий Велешки”
2. Мария Стефанова Бончева – СОУ „Отец Паисий”
3. Надежда Борисова Николова – ОУ „Хр.Смирненеки” с. Радуил
4. Бойко Христов Пейчев – ОУ „Д.Дебелянов” с. Говедарци
5. Даниела Ангелова Околска – ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”
6. Марин Дошов Маринов – ОУ „Хр. Максимов”
7. Маргарита Цветанова Спасова – НУ „Ст.Доспевски”
8. Надежда Фьодоровна Кандешина – ЦДГ „Детелина”
9. Василка Костадинова Димова – ОДЗ „Самоково”
10.Биляна Костадинова Стамова-Кроснева- ПТГ „Никола Вапцаров”
11.Цветелина Николай Николова – ПТГ „Никола Вапцаров”
12.Лидия Илиева Панева – ОПУ”Неофит Рилски”

Р Е Ш Е Н И Е № 251
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№08-00-69/09.04.2012 г. на Владимир Владимиров Георгиев- кмет на Община Самоков относно кандидатстване на Община Самоков за външно финансиране по Оперативна програма “Регионално развитие” по схема ВО 161РО001/1.1-12/2011″ Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.5, ал.1 от ЗУТ, протокол №5 на ПК по „Устройсто на територията и екология” и след явно гласуване с 26/двадесет и шест/гласа „за”, „против”0/нула/ и „въздържали се” 0/нула
Р Е Ш И:
Общински съвет — гр.Самоков дава съгласие за изготвяне на ПУП-Изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ 1-“За училище” в кв.180 по плана на гр.Самоков с цел обособяване на УПИ 1-“За център за настаняване от семеен тип” и УПИ ІІ-“За обществено жилищно строителство” по плана на гр.Самоков, съгласно представената скица-проект.

Р Е Ш Е Н И Е № 252
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№10-00-125/09.04.2012 .г на Владимир Владимиров Георгиев – кмет на Община Самоков относно обособяване на парцели за индивидуално жилищно строителство в кв.31 по плана на с. Широки дол. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.1 от ЗУТ, протокол №5 на ПК по „Устройсто на територията и екология” и след поименно гласуване с 27/двадесет и седем/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
1. Общински съвет Самоков дава съгласие за изготвяне на ПУП — изменение на план за регулация и застрояване кв.31 по плана на с.Широки дол с цел обособяване на УПИ за „Жилищно строителство” северно от улица с о.т. 114-115 и източно от УПИ ІІ-„За фурна” по плана на същото село.
2. Общински съвет Самоков задължава кмета на община Самоков да възложи изготвянето на ПУП, като средствата бъдат осигурени от фонд резервен.

Р Е Ш Е Н И Е № 253
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№12-00-7/10.04.2012г на Владимир Владимиров Георгиев – кмет на Община Самоков относно постъпил акт №6 от 18.01.2012г. изготвен от служба по геодезия, картография и кадастър на Софийска област за непълноти и грешки засягащ поземлени имоти 65231.914.91, 65231.914.239, 65231.914.465, 65231.914.468 по кадастралната карта на гр.Самоков. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.ІІ от ЗМСМА и във връзка с чл.53 от ЗКИР, протокол №5 на ПК по „Устройсто на територията и екология” и след поименно гласуване/Д.Попов не гласува/ с 26/двадесет и шест/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков дава принципно съгласие за поправка на кадастралната карта, като задължава кмета да
предприеме необходимите действия за обособяване на нов имот с площ 421 кв.м,образуван от част от ПИ с идентификатор № 65231.914.468 с площ от 322 кв.м.,трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, съгласно одобрена кадастрална карта, актуван с Акт за частна общинска собственост №10488/16.02.2011 г., вписан в служба по вписванията и част от ПИ с идентификатор № 65231.914.238 с площ от 99 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална карта на гр.Самоков, актуван с Акт за частна общинска собственост № 10489/16.02.2011 г., вписан в служба по вписванията.

Р Е Ш Е Н И Е № 254
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, постъпло заявление с вх.№26-00-249/10.04.2012 г. от Христо Георгиев Котов , Управител на „Боровец инвест” ООД относно право за преминаване през общнски имот № 61604.3.113 с цел достъп до имот 61604.3.116. На основане чл.21 ал.1, т.11 от ЗМСМА,чл.193, ал.6 от ЗУТ, протокол №5 на ПК по „Устройсто на територията и екология” е след явно гласуване /Д.Попов не гласува/ с 24/двадесет и четири/ гласа „за”, „против”0/нула/ и „въздържали се” 0/нула/ 1/един/ негласувал
Р Е Ш И:
Общински съвет-Самоков дава съгласие за право на прокарваане на отклонение от Републикански път ІІ-82 Костенец – Самоков през общински имот № 61604.3.113, с цел осигуряване на достъп до имот №61604.3.116

Р Е Ш Е Н И Е № 255
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков и молба с вх.№91-00-157/10.04.2012г от фондация „Възраждане на Белчин” относно одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ №041287, м.Стоянчовец, землище с.Белчин, община Самоков. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, протокол №5 на ПК по „Устройсто на територията и екология” е след явно гласуване с 26/двадесет и шест/ гласа „за”, „против”0/нула/ и „въздържали се” 0/нула/
Р Е Ш И:
1.Общински съвет Самоков одобрява ПУП – план за застрояване на ПИ №041287, м.Стоянчовец, землище с.Белчин, община Самоков при обособена рекреационна устройствена зона – /Ок/ , за хижа за отдих и допълващо застрояване, с показатели: Плътност на застрояване – до 15%; Коефициент на интензивност – до 0,3; Височина на сградите – до 10м; Минимална озеленена площ – 50 %. Имотът подлежи на първа регулация по реда на чл.16 от ЗУТ.
2.На основание чл.215 ал.4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет до Административен съд-София област.

Р Е Ш Е Н И Е № 256
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№08-00-63/09.04.2012 на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков относно приемане на Годишен план за действие по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Самоков за 2012 година.На основание чл.21, ал.1 т 12 от ЗМСМА,във връзка с чл. 19 ал.2 и ал. 3 от ЗСП и чл.36 б ал.4 от ППЗСП, протокол №5 на ПК по „Здравеопазване и социални дейности” и след явно гласуване с 22/двадесет и два/ гласа „за”, „против”0/нула/ и „въздържали се” 0/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков приема Годишен план за действие по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги за 2012 година в Община Самоков.

Р Е Ш Е Н И Е № 257
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков и молба с вх.№94-00-267/13.03.2012 от Веселин Малинов Бонев гр.Самоков кв.”Възраждане”бл.5,вх.1,ет.8 относно отпускане на еднократна финансова помощ . На основание чл. 21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, протокол №5 на ПК по „Здравеопазване и социални дейности” и след поименно гласуване с 25/двадесет и пет/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
1.Общински съвет- Самоков отпуска сумата от 300/триста/лв.за лечение.
2.Средствата са от §42-14 обезщетение и помощ по решение на Общински съвет.

Р Е Ш Е Н И Е № 258
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков и молба с вх.№94-00-157/14.02.2012 от Ивайло Райчов Иванов гр.Самоков кв.”Самоково”,бл.39, вх.А, относно отпускане на еднократна финансова помощ . На основание чл. 21, ал.1,т.6 от ЗМСМА протокол №5 на ПК по „Здравеопазване и социални дейности” и след поименно гласуване с 25/двадесет и пет/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
1.Общински съвет- Самоков отпуска сумата от 300/триста/лв.за лечение.
2.Средствата са от §42-14 обезщетение и помощ по решение на Общински съвет.

Р Е Ш Е Н И Е № 259
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков и молба с вх.№94-00-392/10.04.2012г от Антоанета Златкова Андонова – с.Радуил, относно отпускане на еднократна финансова помощ . На основание чл. 21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, протокол №5 на ПК по „Здравеопазване и социални дейности” и след поименно гласуване с 25/двадесет и пет/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
1.Общински съвет- Самоков отпуска сумата от 150/сто и петдесет/лв.за лечение.
2.Средствата са от §42-14 обезщетение и помощ по решение на общински съвет

Р Е Ш Е Н И Е № 260
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков и молба с вх.№94-00-391/10.04.2012г. Андон Николов Лазаров- с.Радуил, относно отпускане на еднократна финансова помощ . На основание чл. 21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, протокол №5 на ПК по „Здравеопазване и социални дейности” и след поименно гласуване с 25/двадесет и пет/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
1.Общински съвет- Самоков отпуска сумата от 150/сто и петдесет/лв.за лечение.
2.Средствата са от §42-14 обезщетение и помощ по решение на Общински съвет

Р Е Ш Е Н И Е № 261
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков и молба с вх.№94-00-390/10.04.2012 г. от Николай Василев Георгиев, относно отпускане на еднократна финансова помощ . На основание чл. 21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, протокол №5 на ПК по „Здравеопазване и социални дейности” и след поименно гласуване с 25/двадесет и пет/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
1.Общински съвет- Самоков отпуска сумата от 150/сто и петдесет/лв.за лечение.
2.Средствата са от §42-14 обезщетение и помощ по решение на Общински съвет

Р Е Ш Е Н И Е № 262
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков и молба с вх.№10-00-155/09.04.2012 г. от Боян Тимев Чалъков- с.Алино, относно отпускане на еднократна финансова помощ . На основание чл. 21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, протокол №5 на ПК по „Здравеопазване и социални дейности” и след поименно гласуване с 25/двадесет и пет/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
1.Общински съвет- Самоков отпуска сумата от 150 /сто и петдесет/ лв.за лечение.
2.Средствата са от §42-14 обезщетение и помощ по решение на Общински съвет

Р Е Ш Е Н И Е № 263
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, молби с
вх.№ 94-00-388/09.04.2012г. от Дончо Борисов Бонев гр.Самоков ул.”Здравец” №258
вх.№ 08-00-60/03.04.2012 г. от Божидар Петров Ахтаподов гр.Самоков ж.к.Самоково, бл.3
вх.№ 94-00-367/03.04.2012 г. от Лада Христова Василева гр.Самоков ул.”Здравец” №52
вх.№ 94-00-273/14.03.2012 г. от Милчо Славчов Славчев гр.Самоков ул.”Здравец” №106
вх.№ 94-00-302/20.03.2012 г. от Веска Иванова Димитрова гр.Самоков ул.”Здравец” №387
вх.№ 94-00-290/19.03.2012 г. от Наско Манолов Иванов гр.Самоков ул.”Осогово” №1
вх.№ 94-00-303/20.03.2012 г. от Веса Димитрова Иванова гр.Самоков кв.Самоково, бл.39
вх.№ 94-00-343/28.03.2012 г. от Алекси Янков Райчев гр.Самоков ул.”Здравец” №334
вх.№ 94-00-279/15.03.2012 г. от Емилия Методиева Димитрова гр.Самоков ул.”Здравец” №145
вх.№ 94-00-307/21.03.2012 г. от Сашко Михайлов Шопов гр.Самоков ул.”Здравец” №191
На основание чл. 21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, протокол №5 на ПК по „Здравеопазване и социални дейности” и след явно гласуване с 26 /двадесет и шест/ гласа „за”, „против”0/нула/ и „въздържали се” 0/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет – Самоков отказва отпускането на парична помощ поради липса на правно основание.

Р Е Ш Е Н И Е № 264
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка с вх.№ 26-00-248/10.04.2012 г. от Димитър Панев, председател на Културно–просветно дружество на каракачаните в Самоков, относно Представяне на българската култура в Полша през м. Май.На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, протокол №5 на ПК по “Образование, култура, младежки дейности и спорт” и след поименно гласуване с 26 /двадесет и шест/ гласа „за”, „против”0/нула/ и „въздържали се” 0/нула/
Р Е Ш И:
1.Общински съвет Самоков отпуска исканите средства в размер на 6200 /шест хиляди и двеста/лв. на самодейния състав за автентичен фолклор към Културно-просветното дружество на каракачаните в Самоков да гостува като партньор за реализиране на общ културен продукт – традиционен празник „Празнуване на зеленината” в гр.Вроцлав Полша, като средствата са: 3000.00/три хиляди/лв.от предвидени такива за издаване на книга за история на каракачаните, 2000/две хиляди/ лв. предвидени и гласувани за празника на каракачаните и 1200.00/хиляда и двеста/лв.еднократна сума от Общински съвет.
2.Средствата са от §42-14 „Помощи по решение на Общински съвет”

Председател на ОбС:
Ирена Коцева

Leave a Reply