Новини, Политика

Решения на Общинския съвет от последната сесия

Р Е Ш Е Н И Е № 206
По протокол №7/25.04.2012г. на заседанието си на 25.04.2012г. Общински съвет–Самоков, представен годишен отчет за дейносттта на ВиК «ЧАМКОРИЯ – 2006» ЕООД с вх.№ 26-00-234/05.04.2012 г. Дружеството приключва счетоводната 2011г. със загуба от 187000.00 лв. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, протокол №5 на ПК по «Бюджет и финанси», съвместно с ПК по «Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика» и след поименно гласуване с 27/двадесет и седем/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/ ,
Р Е Ш И:
1. Общински съвет – Самоков приема годишния финансов отчет на фирма ВиК «ЧАМКОРИЯ – 2006» ЕООД за 2011 г.
2. Освобождава от отговорност управителя на ВиК «ЧАМКОРИЯ – 2006»ЕООД.

Р Е Ш Е Н И Е № 207
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, представен годишен отчет за дейността на «ЛЕГЕАРТИС» ЕООД с вх.№ 26-00-210/27.03.2012г. Аптеката приключва счетоводната 2011г. със загуба от 2000.00 лв. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, протокол №5 на ПК по «Бюджет и финанси», съвместно с ПК по «Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика» и след поименно гласуване с 24/двадесет и четири/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
1.Общински съвет – Самоков приема годишния финансов отчет за 2011 г. на «ЛЕГЕАРТИС» ЕООД.
2.Освобождава от отговорност управителя на дружеството.

Р Е Ш Е Н И Е № 208
По протокол №7/25.04.2012г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, представен годишен отчет за дейносттта на «МАЛЬОВИЦА» ЕООД с вх. .№26-00-235/06.04.2012 г. Дружеството приключва 2011г. с печалба 195.00 лв. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, протокол №5 на ПК по «Бюджет и финанси», съвместно с ПК по «Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика» и след поименно гласуване с 27/двадесет и седем/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
1.Общински съвет – Самоков приема годишния финансов отчет на «МАЛЬОВИЦА» ЕООД за 2011 г.
2. Освобождава от отговорност управителя на «МАЛЬОВИЦА» ЕООД.
3.Оставя печалбата в размер на 195.00 лв. в разпореждане на дружеството във фонд резервен.

Р Е Ш Е Н И Е № 209
По протокол №7/25.04.2012г. на заседанието си на 25.04.2012г. Общински съвет–Самоков, представен годишен отчет за дейносттта на «МБАЛ – САМОКОВ» ЕООД, с вх.№26-00-244/09.04.2012 г. Дружеството приключва счетоводната година 2011г с положителен резултат в размер на 4271.82 лв. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, протокол №5 на ПК по «Бюджет и финанси», съвместно с ПК по «Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика» и след поименно гласуване с 25/двадесет и пет/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
1. Общински съвет – Самоков приема годишния финансов отчет на «МБАЛ – Самоков» ЕООД за 2011 г.
2.Общински съвет Самоков дава съгласие реализираната печалба през 2011г. в размер на 4271.82 лв. да остане в разпореждане на дружеството «МБАЛ Самоков» ЕООД във фонд резервен.
3. Освобождава от отговорност управителя на «МБАЛ – САМОКОВ» ЕООД.

Р Е Ш Е Н И Е № 210
По протокол №7/25.04.2012г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, представен годишен отчет за дейносттта на ОП «Общинско лесничейство», гр.Самоков с вх.№66-00-7/09.04.2012 г.На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, протокол №5 на ПК по «Бюджет и финанси», съвместно с ПК по «Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика» и след поименно гласуване с 27/двадесет и седем/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков приема отчета за дейността на Общинско лесничейство – Самоков за 2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 211
По протокол №7/25.04.2012г. на заседанието си на 25.04.2012г. Общински съвет–Самоков, представен годишен отчет за дейносттта на ОП „Спортни имоти и прояви” – гр. Самоков вх.№91-00-147/09.04.2012 г. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, протокол №5 на ПК по «Бюджет и финанси», съвместно с ПК по «Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика» и след поименно гласуване с 25/двадесет и пет/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет – Самоков приема отчета за дейността на ОП «Спортни имоти и прояви» за 2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 212
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков представен годишен отчет за дейносттта на ОП «Строителство, ремонт и озеленяване» – гр. Самоков вх.№91-00-155/09.04.2012г. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА , протокол №5 на ПК по «Бюджет и финанси», съвместно с ПК по «Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика» и след поименно гласуване с 25/двадесет и пет/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет – Самоков приема отчета за дейността на ОП «Строителство, ремонт и озеленяване» за 2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 213
По протокол №7/25.04.2012г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков,представен годишен отчет за дейността на “САМОКОВКОНСУЛТ” ЕООД, вх.№ 26-00-246/09.04.2012 г. – загуба 3186.00 лв. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,Дружеството приключва със загуба 3186.00 лв. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА , протокол №5 на ПК по «Бюджет и финанси», съвместно с ПК по «Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика» и след поименно гласуване/Р.Масларски не гласува/ с 24/двадесет и четири/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/ 1/един/ не гласувал
Р Е Ш И:
1.Общински съвет – Самоков приема годишния финансов отчет на “САМОКОВКОНСУЛТ” ЕООД за 2011 г.
2. Освобождава от отговорност управителя на дружеството.

Р Е Ш Е Н И Е № 214
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна вх.№26-00-245/09.04.2012 г. от д-р Красимира Ковачка, относно утвърждаване на одитор за проверка и заверка на отчетите за финансовата 2012 г., съгласно Закона за счетоводството и УА на «МБАЛ Самоков» ЕООД. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, протокол № 5 на ПК по «Бюджет и финанси» и след поименно гласуване с 23 /двадесет и три/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет – Самоков утвърждава за финансовата 2012г. за одитор на «МБАЛ – САМОКОВ» ЕООД –експерт – счетоводител Иван Владимиров Златков –Диплом №0195/1993 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 215
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№08-00-75/10.04.2012г. на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков относно кандидатстване на Община Самоков по проект „Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на к.к.Боровец”. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, протокол № 5 на ПК по «Бюджет и финанси», ПК по «Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика» и след поименно гласуване с 24 /двадесет и четири/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков допълва в списъка за капиталовите разходи позиция „Предварителни проучвания за обект: Реконструкция и доизграждане на канализационна и пречиствателна станция к.к. Боровец” със сумата от 7 600 лв., като в тази връзка намалява плана по разхода в дейност „Резерв”, § 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” със сумата от 7 600 лв. и завишава плана по разхода в дейност „Водоснабдяване и канализация”, § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти” със сумата от 7 600 лв. в частта за местни дейности.

Р Е Ш Е Н И Е № 216
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков,докладна записка изх.№08-00-65/09.04.2012г. на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков относно освобождаване от такса битови отпадъци на училища – публична държавна собственост.На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.8, ал.6, чл.66 и чл.71 от ЗМДТ, РЕШЕНИЕ № 29/22.12.2011г на Общински съвет Самоков, протокол № 5 на ПК по «Бюджет и финанси» и след поименно гласуване с 24 /двадесет и четири/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков освобождава от такса по сметосъбиране и сметоизвозване ПТГ „Никола Вапцаров”- Самоков и ПГ по туризъм – Самоков, като на същите бъдат начислени само такси за поддържане и обезвреждане на депо и хигиенизиране на обществени места.

Р Е Ш Е Н И Е № 217
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков,подадена молба с вх. № 94-00-358/02.04.2012г. от Еленка Василева Белчинска, наследник на Петър Димитров Белчински и становище с изх.№08-00-65/09.04.2012г. на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков относно преразглеждане и прегласуване на решение на Общински съвет Самоков №68/22.12.2011г.На основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА, протокол № 5 на ПК по «Бюджет и финанси» и след явно гласуване с 25/двадесет и пет/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков реши средствата в размер на 300/триста/ лв. да бъдат изплатени на наследниците на Петър Димитров Белчински за покриване на част от разходите за закупуването на хранопроводен стенд.

Р Е Ш Е Н И Е № 218
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№08-00-77/18.04.2012г. на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков относно включване в списъка на пътуващите служители в общинска администрация и звената към нея на служители с право на заплащане на превозни разноски за 2012г в размер на 85% от стойността на пътуването с автобус за отработените дни в месеца.На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с решение №106/22.12.2011г на Общински съвет Самоковпротокол № 5 на ПК по «Бюджет и финанси» и след
явно гласуване с 25/двадесет и пет/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков добавя в списъка на пътуващите служители:
1.Людмила Ангелова Ковачева – треньор „Спортна аеробика” с маршрут София – Самоков – София
2.Елена Георгиева Симонова – изпълнител кметство с. Клисура с маршрут Самоков – Клисура – Самоков

Р Е Ш Е Н И Е № 219
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков,докладна записка изх.№08-00-68/09.04.2012г. на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков, относно ползване на дървесина от гори, собственост на Община Самоков.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.114, ал.1 от ЗГ и чл.7, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горскиите територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях, протокол №5 на ПК по «Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика» и след явно гласуване /не гласува Васил Стоянов/ с 23/двадесет и три/ гласа „за”, „против”0/нула/ и „въздържали се” 0/нула/и 1/един/ негласувал
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков дава съгласие за ползване на дървесина от общински горски територии, на база изготвен годишен план за 2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 220
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№08-00-61/04.04.2012г. на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков относно кандидатстване на Община Самоков с проектно предложение за външно финансиране по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ВО051РО001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.На основание чл. 21 ал.1,т.23 от ЗМСМА , протокол №5 на ПК по «Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика» и след явно гласуване с 25/двадесет и пет/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков дава съгласието си Община Самоков да кандидатства за външно финансиране по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ВО051РО001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Р Е Ш Е Н И Е № 221
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет – Самоков, докладна записка изх.№08-00-64/09.04.2012 г. на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков относно Кандидатстване на Община Самоков по проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 226„Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година. На основание чл. 21, ал.1,т. 2 и т.6 от ЗМСМА, протокол №5 на ПК по «Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика» и след поименно гласуване с 26/двадесет и шест/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула
Р Е Ш И:
1.Общински съвет Самоков дава съгласието си община Самоков да кандидаства по проект „Устойчиво развитие на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда по Програма за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г., мярка 226 – Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”, дейностите по който отговарят на приоритетите на Плана за развитие на общината.
2.Общински съвет Самоков допълва списъка за капиталовите разходи със сумата от 15 000 лв. за Изготвяне на инвестиционен, технически и работен проект по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”, като в тази връзка намалява плана по разхода в дейност „Резерв”, § 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” със сумата от 15 000 лв. и завишава плана по разхода в дейност „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии”, § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти” със сумата от 15 000 лв. в частта за местни дейности.

Р Е Ш Е Н И Е № 222
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№08-00-58/02.04.2012г. на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков, относно възлагане на управлението на “ВИК ЧАМКОРИЯ 2000” ЕООД. На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл. 8, чл.23, чл.24 и чл.28, ал. 1 от Наредбата за управление и упражняване на правата на собственост на общината върху търговски дружества и предприятия, създадени с общинско участие, чл.325, ал.1, т.1 от Кодекса на труда и чл. 90, ал. 2 от КТ, протокол №5 на ПК по «Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика», предложение на г-н Милушев и след явно гласуване за промените с 15/петнадесет/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”12/дванадесет/
Р Е Ш И:
1.Общински съвет- Самоков в качеството му на Общо събрание
на “ВИК ЧАМКОРИЯ- 2000” ЕООД, не освобождава от длъжност и не
освобождава от отговорност управителя на “ВИК ЧАМКОРИЯ – 2000”
ЕООД Михаил Венциславов Долбински.
2.Оставя управителя на “ВИК ЧАМКОРИЯ- 2000” ЕООД , до провеждане на конкурс за длъжността, Михаил Венциславов Долбински.
3.Задължава Кмета на община Самоков да проведе конкурс по
реда на Кодекса на труда за заемане на длъжността Управител на
“ВИК ЧАМКОРИЯ – 2000” ЕООД.
4.Упълномощава кмета на община Самоков да сключи договор
за възлагане на управлението на “ВИК ЧАМКОРИЯ – 2000” ЕООД със
спечелилия конкурса, като спечелилият да се счита за назначен на
основание чл.137, ал.1, т.5 от ТЗ, по силата на настоящото решение.

Р Е Ш Е Н И Е № 223
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№08-00-76/10.04.2012г. на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков, относно кандидатстване на Община Самоков по проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните институции, предлагащи услуги на деца в риск” по оперативна програма „Регионално развитие”. На основание чл. 21, ал1, т.6 от ЗМСМА, протокол №5 на ПК по «Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика» и след поименно гласуване с 25/двадесет и пет/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков допълва списъка за капиталовите разходи със сумата от 23 760 лв., като в тази връзка намалява плана по разхода в дейност „Резерв”, § 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” със сумата от 23 760 лв. и завишава плана по разхода в дейност „Център за настаняване от семеен тип” в следните параграфи:
 § 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи”, позиция „Изготвянето на ПУП – ИПРЗ и специализирана кадастрална карта на ПИ 65231.912.289, УПИ I в кв.180 по плана на гр. Самоков във връзка с „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в община Самоков, в подкрепа за деинституционализация на социалните институции, предлагащи услуги на деца в риск” със сумата от 5 880 лв. в частта дофинансиране
 § 52-02 „Придобиване на сгради”, позиция „Извършване на проектански услуги за изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на Център за настаняване от семеен тип в община Самоков УПИ I в кв.180” със сумата от 17 880 лв. в частта дофинансиране.

Р Е Ш Е Н И Е № 224
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, молби с вх.№26-00-236/06.04.2012 г. от «ТИС»ЕООД, «ЕГРОЛЕС» ЕООД, «ВИВА ЛЕС» ООД, «КОТАРСКИ»ЕООД относно допълване на РЕШЕНИЕ № 238 по протокол №7/07.04.2007г. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , протокол №5 на ПК по «Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика» и след поименно гласуване/В.Стоянов не гласува/ с 13/тринадесет/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”12/дванадесет/
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков допълва като т.3 в РЕШЕНИЕ № 238 следния текст: Ако участник в търга е наемател на обект по чл.58, ал.4 от НКГОТ, той е длъжен да представи заедно с договора за наем на ползвания обект и удостоверение, издадено от РДГ-София, че Наемодателя е преустановил дейността в този обект и не притежава производствена марка и дневник за обекта.

Р Е Ш Е Н И Е № 225
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№94-00-219/09.04.2012 на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков и постъпило заявление с вх.№ 9400-219/05.03.2012 г. от Агора Апостолова Пилищарова /лицето е регистриран земеделски производител и съгласно приложена справка за животни в обект по категории № 141813/29.02.2012 г. и собственик на 100 броя овце/, относно включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2012г. на поземлени имоти № 23491.8.194 и № 23491.8.365. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.9А, ал.2 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков, протокол №5 на ПК по „Законност, обществен ред и общинска собственост” и след поименно гласуване с 26/двадесет и шест/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет – Самоков допълва приетата с Решение № 81/26.01.2012 г. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2012 г., като допълва т.2.1.4 /таблица 1/ със следните имоти:

№ по ред Местоположение на имота Идентификатор на имота Площ/дка АОС
………. Драгушиново 23491.8.194 42,027 11017/2012г.
………. Драгушиново 23491.8.365 214,608 10191/2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 226
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№ФНО-39/30.03.2012 на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков и постъпило заявление с вх.№ ФНО-39/19.01.2012 г. в общинска администрация от Богомил Райчов Митрев относно проявен интерес от страна на гражданин за наемане на Поземлен имот № 65231.917.475, находящ се в землището на гр. Самоков. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.109, т.3 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков, протокол №5 на ПК по „Законност, обществен ред и общинска собственост” и след поименно гласуване с 26/двадесет и шест/гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Самоков възлага на кмета на Община Самоков да организира и проведе търг с явно наддаване за отдаването под наем на следния общински имот:
1.1 Поземлен имот № 65231.917.475 с площ от 2,876 дка, начин на трайно ползване: ливада, находящ се в местността “Борико” в землището на гр. Самоков, частна общинска собственост – съгласно АОС № 6001/20.VIII.2007г.
2. Условия на търга: Начална годишна наемна тръжна цена за горепосочения имот – 30,00 /тридесет/ лв. без ДДС /цената е определена на основание Наредба № 12/2012г. на ОбС-Самоков/. Стъпка за наддаване – 3,00 /три/ лв. Депозит за участие в търга – 30,00 /тридесет/ лв. Цена на тръжната документация – 20,00 /двадесет/ лв. без ДДС.
3. Упълномощава кмета на Община Самоков след провеждането на търга да одобри спечелилия участник и да сключи с него договор за отдаване под наем със срок на действие 10/десет/ години.
4. При неявяването на кандидати за участие в търга да се проведе повторен търг при същите условия.

Р Е Ш Е Н И Е № 227
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№ФНО-70/20.03.2012 на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков и заявление с вх.№ ФНО-70/07.02.2012г. от Радостина Ангелова Димитрова, относно проявен интерес от страна на гражданин за наемане на земеделски земи с № 000049, 000248, 010049, 010105, 010110, 016026, 010106, 010107, 041028, 041020, 042040, 042045 и 043023, находящи се в землището на с. Горни Окол. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.109, т.3 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков, протокол №5 на ПК по „Законност, обществен ред и общинска собственост” и след поименно гласуване с 26/двадесет и шест/гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Самоков възлага на кмета на Община Самоков да организира и проведе търг с явно наддаване за отдаването под наем на следните общински имоти:
1.1 Поземлен имот № 000049 с площ от 25,338 дка, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: девета, находящ в землището на с. Горни Окол, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10922/27.02.2012г.
1.2 Поземлен имот № 000248 с площ от 20,482 дка, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: девета, находящ в землището на с. Горни Окол, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10923/27.02.2012г.
1.3 Поземлен имот № 010049 с площ от 11,954 дка, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: девета, находящ в местността “Славева падина” в землището на с. Горни Окол, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10924/27.02.2012г.
1.4 Поземлен имот № 010105 с площ от 31,826 дка, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: девета, находящ в местността “Славева падина” в землището на с. Горни Окол, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10925/27.02.2012г.
1.5 Поземлен имот № 010110 с площ от 10,276 дка, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: девета, находящ в местността “Реката” в землището на с. Горни Окол, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10926/27.02.2012 г.
1.6 Поземлен имот № 016026 с площ от 113,757 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: девета, находящ в местността “Савако” в землището на с. Горни Окол, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10927/27.02.2012 г.
1.7 Поземлен имот № 010106 с площ от 18,473 дка, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: девета, находящ в местността “Славева падина” в землището на с. Горни Окол, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10928/27.02.2012 г.
1.8 Поземлен имот № 010107 с площ от 2,298 дка, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: девета, находящ в местността “Раката” в землището на с. Горни Окол, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10929/27.02.2012 г.
1.9 Поземлен имот № 041028 с площ от 45,171 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: девета, находящ в местността “Побит камък” в землището на с. Горни Окол, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10933/02.03.2012 г.
1.10 Поземлен имот № 041020 с площ от 30,764 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: девета, находящ в местността “Околски дол” в землището на с. Горни Окол, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10931/27.02.2012 г.
1.11 Поземлен имот № 042040 с площ от 95,983 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: девета, находящ в местността “Околска могила” в землището на с. Горни Окол, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10934/02.03.2012 г.
1.12 Поземлен имот № 042045 с площ от 46,744 дка, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: девета, находящ в местността “Буная” в землището на с. Горни Окол, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10935/02.03.2012 г.
1.13 Поземлен имот № 043023 с площ от 41,597 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: девета, находящ в местността “Буная” в землището на с. Горни Окол, частна общинска собственост – съгласно АОС № 10936/02.03.2012 г.
2. Условия на търга: Начална годишна наемна тръжна цена за горепосочените имоти – 4950,00 /четири хиляди деветстотин и петдесет/ лв. без ДДС /цената е определена на основание Наредба № 12/2012г. на ОбС-Самоков/. Стъпка за наддаване – 490,00 /четиристотин и деветдесет/ лв. Депозит за участие в търга – 4950,00 /четири хиляди деветстотин и петдесет/ лв. Цена на тръжната документация – 20,00 /двадесет/ лв. без ДДС.
3. Упълномощава кмета на Община Самоков след провеждането на търга да одобри спечелилия участник и да сключи с него договор за отдаване под наем със срок на действие – 5 /пет/ години.
4. При неявяването на кандидати за участие в търга да се проведе повторен търг при същите условия.

Р Е Ш Е Н И Е № 228
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№ФНО-141/30.03.2012 на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков и заявление с вх.№ ФНО-141/21.03.2012 г. от Сашка Александрова Михайлова относно включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2012г. на Поземлен имот № 65231.903.337, находящ се в местността “Рашид бегов чифлик” в землището на гр. Самоков. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.9А, ал.2 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков, протокол №5 на ПК по „Законност, обществен ред и общинска собственост” и след поименно гласуване/Ал.Методиев не гласува/ с 25/двадесет и пет/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет-Самоков допълва приетата с Решение № 81/26.01.2012 г. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2012г., като допълва т.2.1.4 /таблица 2/ със следния имот:

№ по ред Местоположение на имота Идентификатор на имота Площ/дка АОС
……… Самоков 65231.903.337 136,404 6016/2007г.

Р Е Ш Е Н И Е № 229
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№94-00-8/30.03.2012 на Владимир Владимиров Георгиев -кмет на Община Самоков и молба с вх.№ 94-00-8/04.01.2012г. от Петър Георгиев Трифонов, относно проявен интерес за наемане на североизточната част от поземлен имот № 23039.7.391, находящ се в землището на с. Доспей. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.109, т.3 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков, протокол №5 на ПК по „Законност, обществен ред и общинска собственост” и след поименно гласуване с 24 /двадесет и четири/гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Самоков възлага на кмета на Община Самоков да организира и проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от следния общински имот:
1.1 Североизточната част от поземлен имот № 23039.7.391 с площ от 2,000 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в местността “Чавчико” в землището на с. Доспей, частна общинска собственост – съгласно АОС № 4426/24.02.2005г.
2. Условия на търга: Начална годишна наемна тръжна цена за горепосочения имот – 20,00 /двадесет/ лв. без ДДС /цената е определена на основание Наредба № 12/2012г. на ОбС-Самоков/. Стъпка за наддаване – 2,00 /два/ лв. Депозит за участие в търга – 20,00 /двадесет/ лв. Цена на тръжната документация – 20,00 /давадесет/ лв. без ДДС.
3. Упълномощава кмета на Община Самоков след провеждането на търга да одобри спечелилия участник и да сключи с него договор за отдаване под наем със срок на действие – 3 /три/ години.
4. При неявяването на кандидати за участие в търга да се проведе повторен търг при същите условия.

Р Е Ш Е Н И Е № 230
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№ФНО – 126/10.04.2012 на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков и молба с вх.№ ФНО-126/14.03.2012г. от Юрий Георгиев Михайлов /съгласно приложена справка за животни в обект по категории № 147656/13.03.2012г. лицето е собственик на 57 броя кози/, относно проявен интерес за наемане на поземлени имоти № 000272 и № 000571, находящи се в землището на с. Поповяне. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.109, т.3 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков, протокол №5 на ПК по „Законност, обществен ред и общинска собственост” и след поименно гласуване с 24/двадесет и четири/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Самоков възлага на кмета на Община Самоков да организира и проведе търг с явно наддаване за отдаването под наем на следните общински имоти:
1.1 Поземлен имот № 000272 с площ от 6,560 дка, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята: осма находящ се в местността “Долно бърдо” в землището на с. Поповяне, частна общинска собственост – съгласно АОС № 9264/10.02.2010г.
1.2 Поземлен имот № 000571 с площ от 51,657 дка, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята: осма находящ се в местността “Орничето” в землището на с. Поповяне, частна общинска собственост – съгласно АОС № 9329/01.03.2010г.
2. Условия на търга: Начална годишна наемна тръжна цена за горепосочените имоти – 472,00 /четиристотин седемдесет и два/ лв. без ДДС /цената е определена на основание Наредба № 12/2012г. на ОбС-Самоков/. Стъпка за наддаване – 47,00 /четирдесет и седем/ лв. Депозит за участие в търга – 472,00 /четиристотин седемдесет и два/ лв. Цена на тръжната документация – 20,00 /двадесет/ лв. без ДДС.
3. Упълномощава кмета на Община Самоков след провеждането на търга да одобри спечелилия участник и да сключи с него договор за отдаване под наем със срок на действие – 5 /пет/ години.
4. При неявяването на кандидати за участие в търга да се проведе повторен търг при същите условия.

Р Е Ш Е Н И Е № 231
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№ФНО-167/1.04.2012 на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков и молба с вх.№ ФНО-167/04.04.2012 г. в общинска администрация от Веска Йорданова Иванова /съгласно приложена справка с животни в обект по категории № 125842/10.02.2012 г. лицето е собственик на 23 броя говеда/, относно включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2012г. на Поземлен имот № 001459, находящ се в землището на с. Ковачевци. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.9А, ал.2 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков, протокол №5 на ПК по „Законност, обществен ред и общинска собственост” и след поименно гласуване с 23 гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”1/един/
Р Е Ш И:
Общински съвет-Самоков допълва приетата с Решение № 81/26.01.2012г. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2012г., като допълва т.2.1.4 /таблица 2/ със следния имот:

№ по ред Местоположение на имота Идентификатор на имота Площ/дка АОС
……… Ковачевци 001459 7,113 9834/2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 232
По протокол №7/25.04.2012г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№ФНО-139/09.04.2012 на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков и молба с вх.№ ФНО-139/20.03.2012 г. от Ани Василева Иванова-Шуманова /лицето е регистриран земеделски производител/ относно включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2012г. на Поземлен имот № 000516, находящ се в землището на с. Алино. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.9А, ал.2 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков, протокол №5 на ПК по „Законност, обществен ред и общинска собственост” и след поименно гласуване с 25/двадесет и пет/ гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет-Самоков допълва приетата с Решение № 81/26.01.2012г. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2012г., като допълва т.2.1.4 /таблица 2/ със следния имот:

№ по ред Местоположение на имота Идентификатор на имота Площ/дка АОС
……… Алино 000516 37,403 8207/2009г.

Р Е Ш Е Н И Е № 233
По протокол №7/25.04.2012 г. на заседанието си на 25.04.2012 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№ФНО-142/12.04.2012 на Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков и молба с вх.№ ФНО-142/22.03.2012г. в общинска администрация от Антон Георгиев Пенов, относно включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2012г. на поземлен имот № 021046, № 021051 и № 021069, находящи се в землището на с. Клисура. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.9А, ал.2 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков, протокол №5 на ПК по „Законност, обществен ред и общинска собственост” и след поименно гласуване с 25/двадесет и пет/гласа „за”, „против” /нула/ и „въздържали се”/нула/
Р Е Ш И:
Общински съвет-Самоков допълва приетата с Решение № 81/26.01.2012г. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2012г., като допълва т.2.1.4 /таблица 2/ със следните имоти:

№ по ред Местоположение
на имота Идентификатор
на имота Площ/дка АОС
Клисура 021046 15,035 7170/2008 г.
Клисура 021051 4,001 7172/2008 г.
Клисура 021069 8,693 7177/2008 г.

Leave a Reply