Новини, Политика, Шарен свят

Решения на сесията на Общинския съвет – 1

Р Е Ш Е Н И Е №28
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№08-00-140/13.12.2011 г. от Владимир Георгиев – кмет на Община Самоков, относно промяна в Наредба № 13 за определяне размера на местните данъци на територията на община Самоков, на основание чл.21, ал.2 от и чл.21,ал.1,т.7от от ЗМСМА, протокол №1 на ПК по «Бюджет и финанси», протокол №1 на ПК по ЗОРОС, след явно гласуване с направеното предложение на г-жа Атанасова с 17 гласа “за”, “против” 6 и “въздържали се” 6
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков приема следните изменения на Наредба № 13 за определяне размера на местните данъци в Община Самоков, както следва:
Било: „Чл. 3. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя както следва:
1. за жилищни имоти на физически и юридически лица – 1,4 на хиляда върху данъчната оценка;
2. за нежилищни имоти на физически и юридически лица – 0,8 на хиляда върху данъчната оценка/отчетна стойност.»
Става: „Чл. 3. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя както следва:
1. за жилищни имоти на физически и юридически лица – 1,4 на хиляда върху данъчната оценка;
2. за нежилищни имоти на физически и юридически лица – 1,0 на хиляда върху данъчната оценка/отчетна стойност.»

Р Е Ш Е Н И Е №29
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№08-00-141/13.12.2011 г. от Владимир Владимиров Георгиев, кмет на община Самоков,относно приемане на план-сметка за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за 2012 г., На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА,протокол №1 на ПК по «Бюджет и финанси», след поименно гласуване с 28 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков утвърждава предложената план сметка за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ.
Общински съвет Самоков запазва през 2012 г. размера на такса за битови отпадъци съгласно приложение №1, приета с решение на Общински съвет №1721/27.01.2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е №30
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№08.00.137/12.12.2011 г. от Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков, относно приемане на Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2011 г., приета с Решение № 1712/27.01.2011 г. на ОбС, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.9А ал.3 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол №1 на ПК по ЗОРОС, след поименно гласуване с 27 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет – Самоков приема Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е №31
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, докладна записка изх.№08-00-138/12.12.2011 г. от Владимир Георгиев – кмет на Община Самоков, относно приемане на Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в община Самоков, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, протокол №1 на ПК по «Бюджет и финанси», протокол №1 на ПК по ЗОРОС, след явно гласуване с 27 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков приема Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в община Самоков.

Р Е Ш Е Н И Е № 32
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№08-00-143/13.12.2011 г. относно приемане на промени в Наредбата за реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет в община Самоков.На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, протокол №1 на ПК по «Бюджет и финанси», протокол №1 на ПК по ЗОРОС, след явно гласуване
с 27 „за” „против” и „въздържали се” няма

Р Е Ш И:
Общински съвет –Самоков приема промени в Наредбата за реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет в община Самоков , като:
Добавя думите „на председателя на общинския съвет за дейността на общинския съвет” в чл. 9 от Наредбата:
Било:”Чл.9. Проектът се разработва на основата на приети решения на общинския съвет, предложения на кмета, кметовете на кметства и км.наместници, на общинската администрация, на ръководителите на бюджетни звена, на ръководителите на организации, предоставящи обществени услуги, както и предложения на местната общност, направени по време на публичното обсъждане на текущия бюджет, които не са били включени в него.”
Става: „Чл.9. Проектът се разработва на основата на приети решения на общинския съвет, предложения на кмета на общината, кметовете на кметства и км.наместници, на общинската администрация, на ръководителите на бюджетни звена, на ръководителите на организации, предоставящи обществени услуги, на председателя на общинския съвет за дейността на общинския съвет, както и предложения на местната общност, направени по време на публичното обсъждане на текущия бюджет, които не са били включени в него.”
2. Променя текста на чл. 10, алинея 5:
Било: „Чл. 10 /5/ В капиталовия бюджет се включват необходимите средства за основен ремонт на материалната база и инфраструктура, придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности.”
Става: „Чл. 10 /5/ В капиталовия бюджет се включват необходимите средства за основен ремонт на материалната база и инфраструктура, придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, придобиване на земя и капиталови трансфери.”
3. Заменя думите „туристическа такса” с „туристически данък”:
Било: „Чл. 10 /5/ т.2. Източници за финансиране на капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности са:
– определените със закон или акт на Министерския съвет средства за капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности;
– определените с решение на общинския съвет собствени общински приходи, включително и приходите от туристическа такса;”
Става: „Чл. 10 /5/ т.2. Източници за финансиране на капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности са:
– определените със закон или акт на Министерския съвет средства за капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности;
– определените с решение на общинския съвет собствени общински приходи, включително и приходите от туристическа такса;
– определените с решение на общинския съвет собствени приходи, включително и приходите от туристически данък.”
4. Добавя нови алинеи 9, 10 и 11 към чл. 13, които гласят:
/9/. Кметът на общината внася в общинския съвет проекта на общинския бюджет в срок до 30 работни дни след обнародването на ЗДБРБ за съответната година.
/10/. При неспазване на срока по ал. 9 за периода след изтичането до внасянето на проектобюджета в общинския съвет на кмета на общината не се изплаща възнаграждение.
/11/. Когато кметът на общината е внесъл проекта за бюджета след изтичане на срока по ал.9, общинският съвет приема бюджета на общината в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета на общината.
5. Добавя думата „работни” в срока за приемане на общинския бюджет:
Било: Чл.15. Общинският бюджет се приема от общинския съвет по действащата бюджетна класификация в срок до 45 дни от приемането на ЗДБРБ, ако в него не е определен друг срок.
Става: Чл. 15. Общинският бюджет се приема от общинския съвет по действащата бюджетна класификация в срок до 45 работни дни от приемането на ЗДБРБ, ако в него не е определен друг срок.
6. Добавя думите «разпределението на преходния остатък в делегираните от държавата дейности» в чл. 16:
Било: „Чл.16. Решението на общинския съвет за приемане на бюджета включва:
– Основания;
– Обем на приходната част, в т.ч. разпределен по видове приходи;
– Обем на разходната част, в т.ч. разпределен по функции и по параграфи в съответствие с единната бюджетна класификация;
– Приоритети на разходите;
– Лимити за разходи;
– Списък на инвестиционните разходи /капиталов бюджет/;
– План – сметки на извънбюджетните сметки и фондове;
– Размер на разходите за обслужване на поетия общински дълг;
– Допълнителни условия;
– Правомощия на кмета.”
Става: „Чл.16. Решението на общинския съвет за приемане на бюджета включва:
– Основания;
– Обем на приходната част, в т.ч. разпределен по видове приходи;
– Обем на разходната част, в т.ч. разпределен по функции и по параграфи в съответствие с единната бюджетна класификация;
– Разпределение на преходния остатък в делегираните от държавата дейности;
– Приоритети на разходите;
– Лимити за разходи;
– Списък на инвестиционните разходи /капиталов бюджет/;
– План – сметки на извънбюджетните сметки и фондове;
– Размер на разходите за обслужване на поетия общински дълг;
– Допълнителни условия;
– Правомощия на кмета.”
7. Променя текста на чл. 17:
Било: „Чл.17. В срок от десет дни след приемане на общинския бюджет от общинския съвет, кметът на общината внася бюджета в МФ и Сметната палата, както и в Националното сдружение на общините в Република България и утвърждава бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, както и определя месечното разпределение на бюджетните кредити.”
Става: „Чл.17. В срок до двадесет дни след приемане на общинския бюджет от общинския съвет, кметът на общината внася бюджета в МФ и Сметна палата и утвърждава бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, както и определя със заповед месечното разпределение на бюджетните кредити.”
8. Отменя РАЗДЕЛ ІV „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОБЩИНСКИ ДЪЛГ”
9. Приема нов РАЗДЕЛ ІV „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА”, който гласи:
„Чл.20./1/ Изпълнението на общинския бюджет започва от 1-ви януари и приключва на 31-ви декември.
Чл.20./2/ Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на общината чрез дирекция „ФСД” и ръководителите на бюджетни звена, финансирани от и чрез общинския бюджет.
Чл.21. Разходите по общинския бюджет се извършват до размера на постъпилите приходи по банковата сметка.
Чл.22./1/ По решение на общинският съвет възникналият временен недостиг на парични средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет се осигурява със заеми от:
1. извънбюджетни средства и фондове на общината;
2. банки и други финансови институции;
3. други източници.
/2/ Заемите по ал.1 са краткосрочни, ползват се за текущо балансиране на бюджета и се възстановяват до края на бюджетната година.
Чл.23. Ежегодно със заповед на кмета се определят правата и отговорностите на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.
Чл.24. Не се допуска извършването и поемането на задълженията, както и започване на програми и проекти от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които влошават баланса на общинския бюджет и не са включени в утвърдения от общински съвет бюджет.
Чл.25. Кметът на общината ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности, при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до отстраняването му, като сезира компетентните органи и информира общински съвет.
Чл.26. При предоставени правомощия от общинския съвет, кметът на общината през финансовата година може да извършва следните промени, без да нарушава баланса на държавни и местни разходи:
– да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи /прехвърляне от един параграф в друг/в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии, в частта за делегираните от държавата дейности
– да прехвърля бюджетни кредити от една дейност в друга дейност в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности.
– да се разпорежда с резервния бюджетен кредит, когато е определен.
Чл.27./1/. Когато в процеса на изпълнение на бюджета, одобрените тримесечни разпределения на кредити по даден параграф се окажат недостатъчни или при нови неотложни нужди, същите могат да се осигуряват, без да се променя общия обем на бюджетните кредити по дейности и параграфи, чрез:
– прехвърляне на бюджетни кредити от следващи тримесечия по параграфи с установен недостиг;
– прехвърляне на бюджетни кредити в следващи тримесечия по параграфи с реализирани икономии.
/2/. За корекции не са необходими конкретни заповеди.
Чл. 28. В изпълнение на правомощията си по чл.24, чл.25 и чл.26 кметът издава заповеди.
Чл. 29./1/ При изменения в макроикономическите условия, възникване на неотложни потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през финансовата година, общинският съвет актуализира бюджета.
/2/ Актуализацията на общинския бюджет се извършва по ред, валиден за разработването, обсъждането и приемането на годишния бюджет, само в частта на корекциите, като за корекциите публичното обсъждане по реда на чл.13, ал.3 от настоящата наредба се организира само с представителите на местната общност, пряко заинтересовани от направеното предложение за промяна.
/3/ Служебно, без да е необходимо решение на общинския съвет, се отразяват промените в приходната и разходната част на бюджета в следните случаи:
– съгласно писма от МФ за корекции по реда на ЗУДБ и ЗДБРБ за съответната година;
– целеви трансфери от министерства и агенции;
– преводи по сключени договори по донорски програми и проекти;
/4/ Общинският съвет може в течение на бюджетната година, за сметка на общинския бюджет да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена, финансирани със собствени приходи, както и да предлага вземането на решения от компетентните държавни органи за делегираните от държавата дейности с цел задоволяване реалните потребности на местната общност.
Чл. 30. Кметът на общината може да възлага частично или изцяло правата си на разпоредител с кредити на лица от ръководния състав на общината. Възлагането се извършва с писмена заповед.
Чл. 31. Кметът на Община Самоков внася в общинския съвет информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие и за годината.
Чл. 32. /1/ С решение на Общинския съвет след 30 юни могат да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите в делегираните от държавата дейности по функция „Образование”, при условие че няма просрочени задължения в делегираната дейност, от която се пренасочват средства.
/2/ Бюджетът на Община Самоков се изменя през текущата бюджетна година по реда, по който е бил приет.
/3/ Кметът на Община Самоков при изпълнението на бюджета отразява със заповед служебно промените в приходната и разходната част в следните случаи:
1. Получени спонсорства и дарения с определена воля на дарителя,одобрени от общинския съвет
2. Преводи по сключени договори по донорски програми и проекти;
3. Разпределение на резервния кредит ( в случай, че Общински съвет- Самоков е упълномощил за това кмета на Община Самоков).”
10. Приема НОВ РАЗДЕЛ ІV А „ОБЩИНСКИ ДЪЛГ”, който гласи:
„Чл. 33. /1/Общински дълг са всички финансови задължения, поети от името и за сметка на общината по решение на Общинския съвет и при спазване изискванията на Закона за общинския дълг.
/2/ Общинският дълг се формира от:
1.емисии на общински ценни книжа;
2.дълга, поет с договори за общински заеми;
3.дълга на общинските предприятия по чл.52 от Закона за общинската собственост;
4.изискуемите общински гаранции;
5.безлихвени заеми, отпуснати по реда на Закона за устройството на държавния бюджет за временен недостиг на средства по бюджета на общината;
6.безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от Европейския съюз;
7.задълженията по търговски кредити и финансов лизинг над две години.
Чл. 34./1/ Дългосрочен общински дълг може да се поеме с решение на Общински съвет за:
1. финансиране на инвестиционни програми и проекти в полза на местната общност, които не могат да се финансират с бюджетни приходи;
2. рефинансиране на съществуващ непогасен дълг;
3.предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;
4.осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции.
/2/ Инвестиционните програми и проекти, за чието финансиране се предвижда поемане на общински дълг се одобряват от общинския съвет.
/3/ Размерът на годишните средства, необходими за погасяване на лихвите и главниците по дългосрочни кредити не бива да превишават 15% от собствените приходи на общината и общата изравнителна субсидия за съответната бюджетна година.
/4/ Средствата по преходната алинея се предвиждат при съставяне на проекта на общинския бюджет /план- сметките на извънбюджетните средства/, без да се нарушава нормалното финансиране на местните дейности.
/5/ Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото избиране.
Чл. 34А/1/ С решение на Общинския съвет, общината може да поеме краткосрочен дълг за финансиране на:
1.Ппредоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал по време на изпълнението на бюджета
2. Капиталови разходи, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната година от бюджетни приходи, помощи или влязъл в сила договор за дългосрочен дълг;
3. Неотложни разходи за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;
4. Плащания по изискуеми общински гаранции.
/2/ Краткосрочният дълг по ал.1 трябва да бъде погасен в рамките на бюджетната година, в която е поет, но не по-късно от 25 декември на съответната година.
/3/ В случай, че краткосрочният дълг по ал.1,т.3 не може да бъде погасен в срока по ал.2, той трябва да бъде поет за срок не по-дълъг от 6 месеца.
Чл. 34Б/1/ Кметът на общината внася предложенията за поемане на дългосрочен и краткосрочен дълг, които се разглеждат и одобряват от общинския съвет.
/2/Предложението за поемане на дългосрочен дълг трябва да съдържа пълно описание на проекта, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг. Проектът трябва да е преминал обществено обсъждане, проведено съгласно наредба на общински съвет.
/3/ Предложението за поемане на краткосрочен дълг трябва да съдържа описание на финансовите параметри на дълга- размер, срокове за усвояването му, лихвени условия, погасителна схема,източници за погасяване, разходите по обслужване на дълга върху бюджета на общината.
/4/ Общинският съвет приема решение за поемане на дълг, като определя:
1. Максималния размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност;
2. Валутата на дълга;
3. Вида на дълга съгласно чл.33, ал.2;
4. Начина на обезпечаване;
5. Условията за погасяване;
6.максималния лихвен процент,такси,комисионни и други.
Чл. 34В/1/ С решението за приемане на общинския бюджет за съответната година Общинският съвет определя:
1. Максималния размер на новия общински дълг;
2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината;
3. Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година.
/2/ Годишният размер на плащанията по дълга във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.
/3/ Номиналът на издаваните общински гаранции не може да надвишава 5 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.
Чл.34Г./1/ Поемането на общински дълг чрез кредити или други форми на дълг се извършва само при доказана ефективност и финансова възможност за тяхното обслужване, определени с конкретно решение на ОбС и уведомяване на МФ съгласно ЗОД.
/2/ Общинският дълг не може да се обезпечава чрез залог или ипотека на имущество – публична общинска собственост, а също така не се изплаща с държавни приходи.
/3/ Ежегодно заедно с отчета на бюджета, кметът на общината внася в ОбС годишен отчет за състоянието на дълга.
/4/ ОбС приема с решение годишния отчет за състоянието на общинския дълг.”
11. Променя т. 6.3 от Приложение № 1 Финансова политика на Община Самоков
Било: „6.3. Годишните разходи на общината за обслужване на дълга не могат да надвишават:
– 25% от собствените приходи;
– 50% от целевата субсидия за капиталови разходи.”
Става: „6.3. Годишните разходи на общината за обслужване на дълга не могат да надвишават 15% от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.”
12. Всички останали разпоредби остават непроменени.

Р Е Ш Е Н И Е №33
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх. № 08-00-146/15.12.2011 г. на кмета на община Самоков Владимир Георгиев относно Промяна в Наредба № 12 за определяне на размера на общинските такси и цени на услуги в община Самоков
На основание чл.21,ал.1,т.7 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, протокол №1 на ПК по «Бюджет и финанси», след поименно гласуване с 26 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков прави промяна в решение №1171 на общински съвет Самоков и допълва Наредба № 12 за определяне на размера на общинските такси и цени на услуги на община Самоков с нова точка 41 както следва:
1.За организирани групи от ученици от Община Самоков /вход и наем за кънки/ –
било – 1,00 лв., става – 2.50 лв.
2.За организирани групи от ученици от други общини /вход и наем за кънки/ –
било – 3,00 лв. ,става – 3,50 лв.
3. Вход за възрастни –
било – 3,00 лв., става – 3,50 лв.
4. Вход за деца и учащи се до 19 год. –
било – 1,00 лв. ,става-2.00лв
5. Наем на кънки за деца и учащи се до 19 г.-
било – 1,00 лв. става – 2,00 лв.
6. Наем на кънки за възрастни-
било-2,00 лв. става – 2,50 лв.
7. Карта седмична за вход и наем на кънки /нова/
за деца и учащи се до 19 г. – 12,00 лв.
за възрастни – 20.00лв
8. Карта седмична за вход /нова/
за деца и учащи се до 19 г. – 8,00 лв.
за възрастни – 15,00 лв.
9. Карта месечна за вход и наем на кънки /нова/
за деца и учащи се до 19 г. – 24,00 лв.
за възрастни – 40,00 лв.
10. Карта месечна за вход /нова/
за деца и учащи се до 19 г. – 18,00 лв.
за възрастни – 30,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е №35
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, по сигнална записка вх.№94-00-1353/22.11.2011г от Денчо Иванов Денчев-зам.председател на Общинската организация на ветераните от Втората световна война,относно отпускане на еднократна помощ. На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и протокол №1 на ПК по «Бюджет и финанси» след поименно гласуване с 27 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков отпуска еднократна помощ в размер на 360.00 лв.Средствата са от §42-14 /обезщетение и помощи по решение на общински съвет/

Р Е Ш Е Н И Е №36
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№08-00-144/14.12.2011 г. от Владимир Владимиров Георгиев – кмет на Община Самоков, във връзка с изискването на МФ за извършване вътрешни компенсирани промени в разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.13,ал.3 и ал.4 от ЗДБРБ за 2011г и протокол №1 на ПК по «Бюджет и финанси»,след поименно гласуване с 27гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет-Самоков приема направените вътрешни компенсирани промени в разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2011 г. на община Самоков.

Р Е Ш Е Н И Е №37
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№08-00-148/16.12.2011 г. от Владимир Владимиров Георгиев – кмет на Община Самоков относно утвърждаване на промени в бюджета на Община Самоков и списъка за капиталовите разходи за 2011г. На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА, § 31 от Закона за държавния бюджет за 2011 година, протокол №1 на ПК по «Бюджет и финанси», след поименно гласуване с 27 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет Самоков допълва списъка за капиталови разходи
1.1 Увеличава плана по разхода в дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища”, § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” със следните позиции:
 Климатик за медицински кабинет в ОУ”Христо Максимов” със сумата от 1 600 лв.
 Климатик за медицински кабинет в ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” със сумата от 1 600 лв.
 Климатик за медицински кабинет в СУ”Никола Велчев” със сумата от 1 600 лв.
1.2 Намалява плана по разхода в дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ”, § 10-20 „Външни услуги” със сумата от 4 800 лв.
1.3 Увеличава плана по разхода в дейност „Други дейности по вътрешната сигурност”, § 52-01 „Придобиване компютри и хардуер” със следната позиция:
 Компютър за Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни със сумата от 1000 лв.
1.4 Намалява плана по разхода в дейност „Други дейности по вътрешната сигурност”, § 10-20 „Външни услуги” със сумата от 1 000 лв.
2.Коригира плана по разхода в държавните дейности
2.1 Увеличава плана по разхода в дейност „Общинска администрация” § 02-08 „Обезщетения на персонала, с характер на възнаграждения” със сумата от 11 000 лв.
2.2 Намалява плана по разхода в дейност „Общинска администрация”, § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения” със сумата от 8 600 лв., § 02-09 „Други плащания и възнаграждения” със сумата от 2 400 лв.
2.3 Увеличава плана по разхода в дейност „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности”, § 10-20 „Външни услуги” със сумата от 2 000 лв.
2.4 Намалява плана по разхода в дейност „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии”, § 10-20 „Външни услуги” със сумата от 2000 лв.
3. Коригира плана по разхода в местните дейности
3.1 Увеличава плана по разхода в дейност „Други дейности по образованието”/дофинансиране/, § 10-20 „Външни услуги” със сумата от 6 598 лв.
3.2 Намалява плана по разхода в дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионално развитие”, § 10-30 „Текущ ремонт” със сумата от 6 598 лв.
3.3 Увеличава плана по разхода в дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата”, § 10-20 „Външни услуги” със сумата от 16 000 лв.
3.4 Намалява плана по разхода в дейност „Други дейности по образованието” § 10-20 „Външни услуги” със сумата от 16 000 лв.

Р Е Ш Е Н И Е №38
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка вх.№ МДТМ-115/23.11.2011 г. от Стефка Пенева Ярловска-управител на „Мальовица”ЕООД относно освобождаването от такса смет за 2012г. На основание чл.21,ал.1 т.6 от ЗМСМА , протокол №1 на ПК по «Бюджет и финанси»,и след поименно гласуване с 26 гласа “за ”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет-Самоков освобождава от такса смет за 2012г „Мальовица”ЕООД –гр.Самоков

Р Е Ш Е Н И Е №39
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, Във връзка с внесено обръщение от общинска организация на съюза на инвалидите – гр.Самоков с вх.№62-00-7/15.11.2011 г. относно помощ на инвалидите за осъществяване на социална интеграция в обществото.На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, протокол №1 на ПК по «Бюджет и финанси», и след поименно гласуване с 25 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
Общински съвет – Самоков отпуска сумата от 600 лв. за осъществяване на социална интеграция на инвалидите в обществото. Средствата са от §42-14/обезщетение и помощи по решение на Общински съвет/

Р Е Ш Е Н И Е №40
По протокол № 3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет гр.Самоков, по докладна записка изх.№08.00.135/12.12.2011 г. от Владимир Владимиров Георгиев – кмет на Община Самоков, относно безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху недвижими имоти-държавна собственост – ПИ с идентификатор № 65231.912.289, ведно със сгради с идентификатор № 65231.912.289.1, 65231.912.289.2, 65231.912.289.3, 65231.912.289.4, 65231.912.289.5 и 65231.912.289.6, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34 от ЗОС, във връзка с чл.54 ал.1 от ЗДС, протокол №1 на ПК по ЗОРОС, след поименно гласуване с 28 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
1.Общински съвет – Самоков приема да придобие безвъзмездно собствеността върху следния недвижим имот – частна държавна собственост:
– Поземлен имот с идентификатор № 65231.912.289, с площ от 5944 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за обект комплекс за образование, при съседи: ПИ с идентификатори №№ 65231.912.123-улица, 65231.912.81-улица, 65231.912.506-улица и 65231.912.504-улица съгласно одобрената със Заповед № РД-18-3/2005 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на гр.Самоков, заедно с построените в имота сгради: № 65231.912.289.1 със застроена площ 550 кв.м., функц. предн. сграда за образование, Сграда 65231.912.289.2, със застроена площ 417 кв.м. и функц. предн. общежитие, Сграда 65231.912.289.3 със застроена площ 150 кв.м. и функц. предн. постройка на допълващото застрояване, Сграда 65231.912.289.4 със застроена площ 62 кв.м. и функционално предназначение постройка на допълващото застрояване, Сграда 65231.912.289.5 със застроена площ 92 кв.м. и функц. предн. постройка на допълващото застрояване, Сграда 65231.912.289.6 със застроена площ 117 кв.м. функцинално предназначение: сграда със смесено предназначение.
2.Задължава кмета на Общината да предприеме необходимите искания за бъзвъзмездно прехвърляне на собствеността върху имота с цел задоволяване на обществени потребности съобразено с Областната Стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 г. на Софийска област и по ефективното му използване съгласно чл.54 от Закона за държавната собственост.
3. Упълномощава кмета на Община Самоков да сключи договор за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху описания в т.1 имот от държавата, представлявана от областния управител на Софийска област.

Р Е Ш Е Н И Е №41
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков и по докладна записка изх.№62-00-9/13.12.2011 г. от Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община относно постъпила в Общинска администрация – Самоков Докладна с вх. № 62-00-9/29.11.2011 г. от Сдружение „Съюз на слепите в България” – Териториална съюз на организация-гр. Самоков, с искане за продължаване на срока на действие на безвъзмезния договор за ползване на общинско помещение, изтичащ на 31.12.2011 г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС и чл. 49, ал. 3 от Наредба № 4, протокол №1 на ПК по ЗОРОС, и след поименно гласуване с 28гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
ОбС-Самоков упълномощава кмета на Община Самоков да продължи срока на действие на договор № ОПБ-20 за безвъзмездно ползване на общинско помещение с площ 14,62 кв.м., находящо се в сградата на Стария ОбС-Самоков, ІІ етаж, ползвано от самоковската първична организация към Сдружение „Съюз на слепите в България”, за срок от 3 /три/ години/, считано от 01.01.2012 година.

Р Е Ш Е Н И Е №42
По протокол №3/22.12.2011 г. на заседанието си на 22.12.2011 г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№26-00-546/13.12.2011 г. от Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков относно продължаване срока на действие на договор за отдаване под наем на 7 общински имота – земеделска земя – имоти с номера: 026005; 026006; 026007; 026008; 026009; 026087; 026089, находящи се в м. “Завоя” в землището на с Горни Окол, който изтича на 28.02.2012 г.
Гореописаните имоти представляват частна общинска собственост, актувани с АОС № 10248/05.11.2010 г.; 10249/05.11.2010 г.; 10250/05.11.2010 г.; 10251/05.11.2010 г.; 10252/05.11.2010 г.; 10253/05.11.2010 г.; 10254/05.11.2010 г. и са включени в програмата за разпореждане и управление на имоти общинска собственост за 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 и 2 от Наредба 4 на ОбС-Самоков “за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”и протокол №1 на ПК по ЗОРОС след поименно гласуване с 28 гласа “за, “против” и “въздържали се” няма
Р Е Ш И:
1.ОбС-Самоков упълномощава кмета на Община Самоков да сключи анекс за продължаване на срока на действие на договор № ЗЗ-73/01.03.2011 г. за отдаване под наем на земеделска земя – имоти с номера: 026005; 026006; 026007; 026008; 026009; 026087; 026089, находящи се в м. “Завоя” в землището на с Горни Окол с титуляра – наемател по горепосочения договор за наем: “Севилиа – С” ООД, представлявана от Севастиан Любомиров Додов.
2. Анексът към договор № ЗЗ-73/01.03.2011 г. да бъде със срок на действие 1 (една) година, считано от 29.02.2012 г., като годишната наемна цена, която да заплаща наемателят за продължения срок да остане непроменена.

Leave a Reply