„Рила буфер” и „Ниска Рила” включват 700 хил. дка край Самоков и региона

http://forthenature.org

Около 700 хил. дка са обхванати в новите защитени зони „Рила Буфер” и „Ниска Рила” съгласно решение на Министерския съвет от 3 април т. г.
Решението е публикувано в „Държавен вестник” /бр. 29 от 8 април/.
Във вестника са поместени и списъци на защитените зони за опазване на дивите птици и на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
Списъците са допълнения към приложени предишни решения на правителството от 2007 г., многократно допълвани и променяни през следващите години.
„Рила буфер” ще обхваща 383 771 дка от 14 общини на Кюстендилска, Благоевградска и Пазарджишка област, както и от нашата Софийска област, включително от Самококовска община.
„Ниска Рила” пък ще включва 311 911 дка от Самоковска и от още 12 общини от четирите съседни области.
Двете зони осигуряват буферна защита на биоразнообразието около границите на Националния парк „Рила”.
Окончателните площи на защитените зони ще се определят в заповедите им за обявяване след предоставяне от Министерството на земеделието, храните и горите и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Агенцията по геодезия, картография и кадастър на опис на имотите с техните площи и координатен регистър на границите на защитените зони.
В границите на тези зони се включват цели имоти с изключение на имоти, които представляват водни обекти, пътища и имоти от държавните горски и поземлени фондове.
Подробности по темата „Приятел” помести в миналия си брой /бр. 14 от 5 април т. г./.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*