Култура, Новини

Самоковските строители

Сградата на Техническата гимназия „Никола Вапцаров”, построена през 70-те години

Четиво в аванс

„Прекланям се пред изграденото от вас! Това, което вие сте построили, ние сега едва поддържаме”, каза кметът на Община Самоков Владимир Георгиев в сърдечното си приветствие на 5 юли 2013 г. към учредителите на регионалния клуб на строителите-ветерани от общината.
Създаването на държавна строителна организация в Самоков води началото си от средата на миналия век, когато в града ни е формирана „Стройгрупа” – звено от окръжната организация „Местни строежи”. Почти не са известни сведения за нейната дейност. Знае се, че там са работили Здравко Георгиев и Иван Прибегайлов. Жив от основателите на това формирование е нашият съгражданин Иван Ангелков, известен с прякора Качамако /по-известните самоковци задължително имат прякори…/
По-късно /около 1960 г./ Стройгрупата в Самоков се трансформира в Стройрайон към Окръжната строителна организация в София.
В средата на 60-те години на миналия век, при реорганизацията на Министерството на строежите, се създава ДСО „София-Запад” с район на действие в окръзите от Западна България и с генерален директор Алекси Петров. Към това обединение се прехвърля и Стройрайонът в Самоков.
Около 1968 г. при нова реорганизация се създава ДСУ /Държавно строително управление/ – София окръг, впоследствие преименувано на СМК /Строително-монтажен комбинат/ – София окръг, към който преминава на подчинение Стройрайонът в Самоков, вече под името Общостроително предприятие /ОСП/ – Самоков – най-голямото по обхват на дейност и обем на СМР /строително-монтажни работи/ в Софийски окръг.
От 1 април 1990 г. ОСП-Самоков се преобразува /по Указ 56/ в самостоятелна държавна строителна организация – „Боровец” ЕООД – Самоков.
От 1 юли 1992 г. следва нова пререгистрация под наименованието „Стройкомерс” ЕООД – Самоков. От 3 януари 1994 г.строителната организация в града ни се влива в състава на „Главболгарстрой” АД – София.
Ето и каква е била производствената структура на ОСП през годините на съществуването му:
1. Направление ”Строителство” – основна дейност „Строителство на обекти /изпълнение на строително-монтажни работи/ на територията на Самоковска околия, сега Община Самоков, в изпълнение на функциите му на главен изпълнител.
2. Помощна дейност при изпълнение на строителството:
– арматурен цех
– звено за лека строителна механизация
– бетонов възел и варово стопанство
– складово стопанство
– добиване и производство на инертни материали – ТМСИ
– тежка строителна механизация и автотранспорт /Автобаза/
3. Промишлена дейност:
– Виброполигон – за производство на стомано-бетонови елементи за промишлени и селскостопански сгради и други видове бетонови изделия
– Домостроителен комбинат – за производство на панели за едропанелно жилищно строителство по „Самоковска номенклатура”
– Строителна лаборатория
4. Осъществяване на СБКМ /социално-битови и културни мероприятия/ за персонала:
– изграждане, поддържане и експлоатация на ведомствен на ОСП жилищен фонд
– столово хранене на персонала – ведомствена кухня и столова
– ведомствена медицинска служба
– ведомствена морска почивна база в Ахтопол
5. Други дейности:
– функциониране на промишлено-учебен център /ПУЦ/ за подготовка и квалификация на строителни кадри в Самоков и Етрополе
– изграждане на ведомствена школа за подготовка на строителни кадри в Боровец /сега хотел ”Флора”/ и осъществяване на експлоатацията на хотела по предназначението му
– участие при изграждането на национални за страната обекти; строителство на обекти в други населени места
– задгранично строителство: изграждане на обекти в Украйна, Русия, Германия и др.
При изпълнение на строително-монтажните работи са ползвани подизпълнители
по различни специалности:
1. СУКМО /Строително управление за каменни и мраморни облицовки/ – София – за изпълнение на каменни и мраморни облицовки и настилки на всички обекти.
2. „Стройкомплект” – София /на едно и също централно подчинение с ОСП – Самоков/ – за изпълнение на хидроизолации и монтажни работи по отоплителни инсталации на жилищни, административни и културно-битови сгради.
3. ПМУ /Промишлено-монтажно управление/ – София – за изпълнение на монтажни работи на машини и съоръжения и отоплителни инсталации на промишлени обекти.
4. УПВ /Управление „Промишлена вентилация”/ – София – за изпълнение на вентилационни инсталации на промишлени обекти.
5. ЕМУ /Електро-монтажно управление/ – София – за изпълнение на ел.монтажни работи, високо и ниско напрежение на промишлени обекти.
6. АМУ /Асансьорно-монтажно управление/ – София – за доставка и монтаж на всички видове асансьорни уредби.
Управленската структура на предприятието дава възможност за ефективни резултати от дейността му. Действащите функционални отдели обезпечават връзките с инвеститорите и банковите институции, координират взаимоотношенията с подизпълнителите и между обектите, осигуряват доставката на материали и други ресурси, планират, отчитат и осчетоводяват резултатите и т. н., и т. н.
Функционални отдели към предприятието: „Производствено-технически отдел” /ПТО/, „Техника и безопасност на труда” /ТБТ/, „Материално-техническо снабдяване” /МТС/, „Личен състав и осигуряване на кадри”, Енерго-механичен отдел” /ЕМО/, „Труд и работна заплата” /ТРЗ/, „Планов отдел” и „Финансово-счетоводен отдел”.
Ръководни кадри на строителното предприятие в Самоков от началото на създаването му последователно са били:
Директори: Лука Захариев, Тодор Ташунов, Коларов, Борис Величков, Никола Сидеров, инж. Христо Динев, инж. Арангел Конярски, Любов Шипочки, инж. Васил Кънев, инж. Стоимен Перфанов, инж. Борислав Апостолов.
Зам.-директори: инж. Руси Русев, инж. Христо Динев, Йордан Пенев, Димитър Йончев, инж. Георги Чанев, Венцеслав Атанасов.
Главни счетоводители: Петър Грънчаров, Любен Вучков, Коста Рогачев, Йордан Иванов, Николай Николов, Димитър Груев.
Началник ПТО: Константин Хаджикотев, Славчо Вардаров, Венцеслав Йончев, Марияна Христова, Бойка Иванова.
Началник строителни обекти /технически ръководители/ – т. нар. командири на строителното производство: Тако Балабанов, Райко Даскалов, Захари Райнов, Димитър Петков, Методи Владимиров, Георги Захов, Георги Въжаров, Станко Чифлиджанов, Иван Ненков, Георги Спасов, инж. Стоян Минчев, Добрин Николов, Христо Пейчев, Христо Богоев, Пенчо Мишев, Тодор Янков, Васил Марков, Анка Доганова, Мария Йосифова, Слави Рогачев, Георги Караджинов, Бойка Караджинова, инж. Христо Стоилков, Иван Георгиев, Илия Лазаров, Цвятко Нягулов, Иван Въжаров, Никола Константинов, инж. Александър Дудин, инж. Александър Младенов, инж. Илия Кожухаров, Данчо Вардаров, Христо Ников и др.
В изграждането на строителните обекти са участвали много строителни бригади със състав от работници с различна квалификация, като по-известните и изявени са:
Изкопчии: Васил Миндов, Тодор Груев, Алекси Гърлянов.
Зидаро-кофражисти: Иван Анев, Георги Адирков, Георги Дудин, Кирил Николов, Борислав Въжаров, Карапанчев, Славе Маринков, Георги Михалков, Асен Рогачев.
Арматуристи: Петко Заяков, Петрун Дамянов, Любен Николов, Свилен Шопов.
Монтажници на стомано-бетонови елементи на промишлени обекти: Сава Савов, Методи Михов, Васил Русинов.
Зидаро-мазачи: Петър Рогачев, Ване Попов, Панте Гергинов, Тоше Шуманов, Никола Шуманов, Никола Машов, Ване Дудин, Никола Таков.
Водопроводчици: Васил Раденков, Станко Дерилов, Васил Кокарешков, Благовест Митов, Венцеслав Божичков.
Електромонтьори: Трендафил Иванов, Георги Карапанчев, Ангел Хаджийски, Владимир Беров, Йордан Алексов, Георги Домишляров.
Екип за изграждане едропанелно жилищно строителство:
– направа на нулеви цикли – бригадир Данчо Рогачев
– монтаж на стомано-бетонови елементи – ръководител Миладин Милов
– довършителни работи – ръководител Бойко Чилингиров
През този почти половин век време държавната строителна организация в Самоков изгради и въведе в експлоатация десетки и десетки важни за икономиката, бита на хората и за просперитета на града строителни обекти.
Прилагаха се всички възможни за изграждането им строителни технологии: монолитно строителство, монтаж на сглобяеми стомано-бетонови елементи за промишлени обекти и за едропанелно жилищно строителство, предварително напрягане на стомано-бетонови конструкции на място, пакетно повдигащи се плочи, едроплощен кофраж, пълзящ кофраж.
Според вида и предназначението им изградените през този период обекти са различни.
Промишлени обекти:
1. Реконструкция, модернизация и разширение: ленено-текстилен комбинат „Рилски лен”, завод ”Владо Георгиев” /сега фирма ”Пластимо”/, фабрика „Борис Хаджисотиров” /”Слатина”/, вълнено-текстилен комбинат „Самоковска комуна”, Месокомбинат.
2. Нови обекти: Бороварна, завод ”Мусала”, завод ”Любчо Баръмов”, цеха за газирани напитки, Радиозавод, сграда на „Транспед”, цех на „СТОР” – Говедарци, Завод за регистрационна техника, складова база на „Изотпласмент”, котелно помещение на завод ”Асен Терзийски”, Хлебозавод, Градска електроподстанция, складова база на ”Сортови семена”, Картофохранилище – Доспей, Домостроителен комбинат в Самоков, производствена сграда на промкомбинат ”Рила”, производствена сграда на ТПК ”Михаил Дашин” и др.
3. Жилищно строителство:
– едропанелно:
. по номенклатура на Домостроителен комбинат – София – в ж. к. ”Самоково” – 7 жилищни блока и в кв. 71-1 – жилищен блок.
. по номеклатура на Домостроителен комбинат – Столник – 3 жилищни блока в кв.”Възраждане” и 2 жилищни блока в кв.”Самоково”
. по номенклатура на Домостроителен комбинат – Пловдив – 3 жилищни блока в кв. ”Самоково”
. по номенклатура на Домостроителен комбинат – Самоков: в ж. к. ”Самоково” е изграден на практика нов град от западната страна на р. Искър.
– по технология ”Пакетно-повдигащи се плочи” – 3 жилищни блока в кв. ”Самоково”, жилищен блок на завод ”Мусала” и жилищен блок на фабрика ”Борис Хаджисотиров” в кв. ”Възраждане”
– монолитно строителство – изградени са множество жилищно-строителни кооперации и индивидуални жилищни сгради, индивидуални вилни сгради в Мала църква и курортните зони Ярема, Мечката и Щъркелово гнездо
Сгради със социално предназначение: болница и поликлиника, детска градина при училище ”Никола Драмалиев”, детска градина „Самоково” /под Механоелектротехникума/, детска градина срещу бившето долно поделение, детска градина и ясли в кв. 71, кухня и столова в Ахтопол за почиващите от всички самоковски предприятия, профилакториум на фабрика ”Борис Хаджисотиров” в Белин бани
Обекти със спортно предназначение: мотописта ”Ридо”, съблекалня при стадиона, Гребна база „Щъркелово гнездо”
Училища: „Д-р Петър Берон”, „Митрополит Авксентий Велешки”, Механоелектротехникум ”Никола Вапцаров”, Спортно училище с плувен басейн и физкултурен салон.
Търговски обекти: Градски универсален магазин, търговски комплекс в кв. ”Самоково”, търговски комплекс ”Мечит”, ресторант ”Бистрица”, супермаркети в ІІІ и ІV квартал, супермаркет на ул.”Плана планина”, магазин в кв. 71.
Административни обекти: кино «Рила» с голям и малък киносалон, Профсъюзен дом, сграда на Българска народна банка /сега ОББ/, сграда на ДСК и ДЗИ, Партиен дом и сграда на Община Самоков, административни сгради на завод „Асен Терзийски”, Стройрайон на ул. „Плана планина” и Домостроителния комбинат /сега „ГБС”/ и др.
Инфраструктурни обекти: канализация на Самоков, пречиствателна станция на Самоков, топлофикация в кв. ”Самоково” – топлофициране и топлопреносна мрежа, канализация на Боровец, пречиствателна станция – Боровец.
Селскостопански обекти: краварници, овчарници, телчарници и силажни ями в селата от общината.
Курортно строителство:
1. В Боровец: хотел-ресторант „Бор”, хотел-ресторант „Еделвайс”, хотел-ресторант „Мусала”, хотел-ресторант „Иглика”, Чайна, Школа за подготовка на кадри /сега хотел „Флора”/, заведение за бързо хранене, сграда на ски финала, сграда на СБА, лентохранилище на БНТ и БНР, сграда на Планинската спасителна служба и др.
2. В Мальовица: Централна планинска школа /ЦПШ/ и Международен алпийски лагер /МАЛ/.
Десетилетията, през които са построени посочените обекти, не са едно и две. Напълно възможно е да има пропуски в изброяването им. Всичко написано тук е плод на лични спомени, без да са използвани архивни документи.
В края на краищата не е съществен пропуск изпускането /или забравянето/ на някой обект или на някое име – важното е, че построеното е налице, че се вижда и се ползва и досега от съгражданите ни. И че това е дело на многоброен колектив от инвеститори, проектанти, строители,монтажници и механизатори в продължение на почти половин век.
/Откъс от подготвяната за печат книга за самоковските строители/

В. Йончев

Комплексът на болницата с поликлиниката, завършен през 80-те години на 20 в.

1 Comment

 1. Снежана Великова

  Здравейте!
  Пише Ви Ваша клиентка – вила на с. Рельово.
  Имам проблем с развита гъбична инфекция в гредите на къщата. Моля за Вашия съвет за действие – препаратите не действат, има ли някаква възможност за поставяне на плоча частично /на една стая/?
  Благодаря предварително!
  Поздрави,
  Сн. Великова

Leave a Reply