Сградата на Дома за стари хора ще се санира

Комисията по бюджет и финанси на Общинския съвет обсъди на 20 януари проектите за бюджети за 2017 г. на общинските структури. Присъстваха и кметът Владимир Георгиев, председателят на Общинския съвет Силвия Стойчева и зам.-кметът Сия Шехтанова.
От разискванията стана ясно, че като цяло всички общински звена и дейности са формирали работата си в рамките на финансовите възможности на бюджета през 2016 г. През годината не е имало финансови нарушения. Завишения на приходите с около 600 хил. лв. има Общинското лесничейство. Завишение има и в приходите на хотел „Арена”. В Дома за стари хора „Семейство д-р Калинкови” са направени икономии за около 130 хил. лв., за които се планира да бъдат вложени в саниране на сградата.
Общинското строително предприятие се е вместило в рамките на планираните му финансови ресурси. Затруднения е имало в Дома за стари хора в Ковачевци. Макар че са покрили основните нужди, там не са успели да осигурят средства за работно облекло и предвиждат това да направят през първото тримесечие на тази година. Има известен недостиг на средства в Центъра за настаняване на деца от семеен тип и се е наложило предоговаряне с различни доставчици.
На срещата стана ясно още, че за всички общински структури са осигурени необходимите средства за увеличаване на минималната работна заплата. Предвидено е нарастване на заплатите на работници и служители с около 6 % в сферата на културните дейности. Изостава само ръстът на заплатите в библиотеките. И там след приемане на бюджета служителите ще получат около 4 % увеличение, като ще се търсят възможности нарастването да достигне 6 %.
Годишната тежест за общинския бюджет от нарастване на минималната заплата е 390 хил. лв. Тези финансови ресурси обаче не се покриват от държавния бюджет. Изключение прави само сферата на образованието, но и там държавата покрива 7 %, а 3 % дава Общината.
Трудности има при изпълнението на бюджета от делегираните учреждения – Домът за стари хора в Ковачевци, Центърът за социална рехабилитация и интеграция и Центърът за настаняване на деца от семеен тип. Изяснено бе, че причините за това са малкият им капацитет /свързан с броя на обслужваните/ и изчисляването на годишните средства на основата на стандарт за обслужване на едно лице.
И през тази година продължава тенденцията най-ниско платени да са ангажираните в социалната сфера.
При обсъжданията се оформи становището, че всички общински структури са се отнасяли отговорно в работата си по изпълнение на бюджета през м. г. и са се справили успешно с подготовката на новия бюджет и с новите по-трудни задачи и проекти.

Евгения Попова

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*