Новини, Образование

Система за прием на ученици в първи клас за учебната 2018-2019 г. в Самоковска община

Критерии:

I. Близост на училището до адреса на детето – не носи точки

Първа група – деца с адрес в района на училището, като адресът им не е променян през последните над 3 години преди подаване на заявлението
Втора група – деца с адрес в района на училището повече от една година, но адресът е променян в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението
Трета група – деца с адрес в района на училището, но адресът е променян през последната една година преди подаване на заявлението
Четвърта група – деца с адрес извън района на училището
Заб. Приемът се осъществява последователно по реда на групите, като първо се приемат децата от първа група. Настоящият адрес на детето се удостоверява от общинската администрация.

II. Допълнителни критерии – когато броят на децата в определена група надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат по допълнителни критерии:

  1. Дете с трайни увреждания над 50 % – 2 точки.
  2. Дете с двама починали родители – 2 т.
  3. Деца, които имат братя или сестра, ученици в избраното училище – 2 т.
  4. Деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 2 т.
  5. Близост на училището до местоработата на един от родителите – 2 т.

Заб. Удостоверява се със служебна бележка от работодателя.
Максимален брой точки – 10.
Критериите се прилагат независимо от датата на подаване на документите за кандидатстване за прием.
Срокове за осъществяване на приема в първи клас:
Приемане на документи в училището: 1-15 март 2018 г.
Първо класиране съобразно подадените заявления, изготвяне на първични списъци – до 23 март.
Подаване на информация от Общината до съответните училища за дублирани деца на база първични списъци – до 7 април.
При последваща промяна – уведомяване на гл. експерт „Образование, младежки дейности и спорт” в Общината.
Записване на бъдещите първокласници: 1-8 юни.
Заб. При необходимост се извършва второ класиране.
Записване на подлежащи може да се извърши и по-късно при наличие на свободни места.
Окончателни списъци с вече записаните първокласници заедно със списък на неудовлетворените заявления се подават до гл. експерт „Образование, младежки дейности и спорт” в Общината от всяко училище, осъществило прием, до 15 юни.
Общи условия:

  1. Прецизира се приемът на 6-годишни деца в първи клас до не повече от 2-3 в паралелка.
  2. Документи при прием – подават се лично от родител:

– заявление по образец от училището /включва задължително трите имена на родителя, настоящ адрес, актуален телефон за контакт/;

– акт за раждане – оригинал/копие /за сверяване на данни/;

– копие на лична карта на един от родителите.

  1. Документи при записване:

– заявление с актуални данни за детето и родителите;

– удостоверение за завършена подготвителна група /ПГ/ – оригинал;

– медицински документ от личния лекар за здравното състояние на детето.

С оглед ограничаване на възможността за записване на едно дете в повече от едно училище и заемане на място едновременно в няколко училища, записването да става само с оригинала на удостоверението за завършена ПГ. В случай, че детето не е посещавало ПГ, родителите декларират това при подаване на документите за прием.

Leave a Reply