Новини, Политика, Читателски

Ситуацията около “Борико 2007” поражда много въпроси

Отворено писмо до ръководството на сдружение “Самоковци за Самоков” и до бившата и настоящата общинска управа

Уважаеми дами и господа,
В. “Приятел” в броя си от 14 септември т. г. и канал “Рила” с репортажи информираха за сесията на Общинския съвет, проведена на 13 септември т. г., като особено внимание отделиха на обсъждането на дейността на фирма “Борико 2007” АД. Публикуваното във вестника в резюме становище на общинските съветници от сдружение “Самоковци за Самоков” относно създаването през 2007 г. и дейността на дружеството през изминалия период предполага и налага сериозни размисли. За пръв път на самоковската общественост се поднася задълбочена информация – анализ за действия на управляващи общината ни във вреда на жителите й. Адмирации за съветниците от сдружение “Самоковци за Самоков”!
Информацията, която получават съгражданите ни от становището на сдружението, обаче за съжаление е непълна – липсват имената на лицата, участвали в тази нечестна игра, продължаваща повече от пет години. Не е коректно зад фасадата на институциите “Общински съвет” и “Общинска администрация” да не става ясно кои са персонално виновните лица за тази очевадна далавера. Та само г-н Христо Ковачки ли е единственият персонално посочен, с печеливши икономически интереси? На всички самоковци трябва да станат известни имената на нашите съграждани, персонално допринесли, волно или неволно, възмездно или безвъзмездно, нещата около “Борико 2007” АД да са на това плачевно дередже. След като “Самоковци за Самоков” казаха “А”, трябва да се намери някой /или някои/ да каже “Б”, като се постарае да даде отговор на някои въпроси:
1. Поименно – кои са общински съветници от партията на г-н Ковачки през 2007 г., когато кмет на общината е г-н Ангел Николов?
2. Поименно – на кои /на кой/ общински съветници и служители на Общината е идеята за създаване на това акционерно дружество? Кой е /кои са/ “бащата” на фирмата?
3. Поименно – кой е изготвил, подписал и внесъл в Общинския съвет предложението за създаване на фирмата?
4. Какви са били становищата на постоянните комисии към съвета по отношение на това предложение? Поименно – кои са били председатели на постоянните комисии по това време?
5. Какви са били резултатите от гласуването на сесията, на която предложението е било прието и създаването на акционерното дружество е станало факт? Имало ли е общински съветници, гласували “против” и “въздържал се” за създаването на това дружество и ако има такива – кои поименно са те?
6. Персонално – кои юридически или физически лица са извършили оценката на имотите, определени за апортиране от страна на Общината в дружеството? Каква е оценката в стойностно изражение по отделно за всеки един от тези имоти?
7. Поименно – кои са били длъжностните лица /и в момента/ – представители на Община Самоков в общото събрание и в съвета на директорите на “Борико 2007”?
8. Има ли изготвена и одобрена по съответния ред инвестиционна програма? Ако има – какво конкретно е предвидено за всеки от апортираните обекти? Специално за обект “стара болница” – какви са инвестиционните намерения?
9. За седалковата въжена линия в м. Боричо:
– В резултат на инвестиционната програма на дружеството ли е построена?
– Има ли сключен договор за строителството? Кои са контрагентите по договора – “възложител” и “изпълнител”?
– Каква е била процедурата по определяне на “строител-изпълнител”?
– Каква е договорената цена за строителството?
– Поименно – кои длъжностни лица са подписали договора за строителство?
– Имало ли е по време на строителството общински съветници, свързани с изпълнителя? Ако е имало – кои са те поименно?
– Каква е крайната счетоводна стойност за построяване на съоръжението, в т. ч. стойността на доставеното оборудване?
– Какъв е размерът на разходите за продължилите дълго време проби и изпитания на съоръжението, завършили по сведения от запознати без съставянето на акт 16 за въвеждането му в редовна експлоатация?
. За чия сметка са начислени направените разходи за строителството, включително за доставката на съоръжението и за пробната му експлоатация?
10. Поименно – кои от общинските съветници в сегашния състав на съвета са от партията на мажоритарния собственик на “Борико 2007” Христо Ковачки “Лидер”? Членове на кои от постоянните комисии са? Има ли в ръководните органи на комисиите от тези съветници? Кои са те?
11. Поименно – кои от съветниците в сега действащия Общински съвет на сесията на 13 септември т. г. гласуваха “против” и “въздържал се” по проекта за решение, наложило се поради внесеното през м. юли т. г. искане на мажоритарния собственик на “Борико 2007” АД? Проект за решение, който ако се приеме, ще повтори нерадостната одисея на проекта “Супер Боровец”.
Тези и други въпроси за създаването и дейността на “Борико 2007” са актуални и са на дневен ред и за други съвместни с Общината дружества и фирми. Като “Супер Боровец” например. Всички самоковци искат да получат отговорите им. А те, самоковците, не са глупави. Могат и ще си направят най-точни изводи и заключения.
Най-верни и конкретни отговори на зададените въпроси могат да дадат и са длъжни да го направят уважаваните: бивш председател на Общинския съвет г-жа Лиляна Янкова, бившият кмет на общината г-н Николов и най-вече сега действащият председател на Общинския съвет г-жа Ирена Коцева, която като съветник през целия мандат на бившия Общински съвет и негов зам.-председател е наясно в подробности с цялата дейност на бившия Общински съвет и общинската администрация, а като действащ сега председател на Общинския съвет тест за лоялност към жителите на цялата община ще бъде защитата на интересите им във връзка с проблема и казуса, свързани с “Борико 2007” – фирма, придобила собственост чрез присвояване на значими по количество и стойност общински имоти.
Опитваме се да предугадим ще има ли прегласуване на проекта за решение на сесията от 13 септември т. г. относно бъдещето на “Борико” и какъв ще бъде резултатът от това прегласуване? С интерес очакваме резултата и решенията на насроченото за 26 септември т. г. общо събрание на акционерното дружество. Дали пък няма да се получи прецедент, като членовете на съвета на директорите не бъдат освободени от отговорност за досегашната дейност /!/ на дружеството и бъдат преизбрани?

М. Иванов
от името група граждани от Първи квартал

Leave a Reply