Новини, Шарен свят

Снабдяването с дърва за огрев започва

Въпреки лошото време и затруднения достъп до сечищата Общинското лесничейство започна да снабдява гражданите с дърва за огрев.
Доставките се правят по списъци, изготвени въз основа на постъпилите молби. От началото на януари до 19 март са подадени 400 молби от жители на града и още толкова от живеещи в селата.
Условията, на които трябва да отговарят имащите право да получават дърва за огрев, бяха приети на сесията на Общинския съвет през декември м. г. Както поясниха от Общината, първо се извършват проверки на подателите на молбите – дали отговарят на условията, и след това се изготвя списък за одобрените за доставка. Гражданите, чиито молби не са одобрени, своевременно се уведомяват.
Общият размер на месечният доход на член от семейството на правоимащите не трябва да надвишава 360 лв. на член от семейството, а за сами живеещите – 460 лв. Само един член от семейството може да кандидатства за отпускане на дърва.
Кандидатите трябва да са с постоянен или настоящ адрес на територията на общината; да не са получавали целева помощ за отопление през предходната календарна година от друг орган или институция; да не притежават недвижимо или движимо имущество, от което получават доходи, както и да не са извършвали продажба на такова имущество през предходната година. Едно домакинство може да получи максимум до 10 куб. м дървесина. Закупуването на дървесина от склад се извършва след подписване на декларация по образец.

Leave a Reply