Новини, Шарен свят

СНЦ „Местна инициативна група” свиква Общо събрание на 19 юни

Покана за свикване на редовно общо събрание на СНЦ „Местна инициативна група Самоков”.
Уважаеми дами и господа,
Управителният съвет на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ” на основание чл. 29, ал. 1, във връзка с чл. 28, ал. 6; ал. 7; ал. 12 от Устава на Сдружението, кани членовете си на редовно Общо събрание на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ” на 19 юни 2017 г. (понеделник) от 16:30 часа в Заседателната зала на V етаж на Община Самоков в сградата на Общинска администрация – Самоков — гр. Самоков, ул. „Македония” № 34 при следния дневен ред:
1. Приемане на годишен доклад за работата на СНЦ „Местна инициативна група Самоков” през 2016 г.
Проект за решение: Общото събрание на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ” приема годишния доклад за дейността на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ” през 2016 г.
2. Приемане на годишен финансов отчет за работата на СНЦ „Местна инициативна група Самоков”
Проект за решение: Общото събрание на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ” приема годишния финансов отчет за работата на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ” през 2016 г.
3. Освобождаване от отговорност на Председателя на УС на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ”
Проект за решение: Общото събрание взема решение за освобождаване от отговорност на Председателя на УС на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ”.
4. Вземане на решение за членство на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ” в други организации.
4.1. Проект за решение: Общото събрание взема решение за членство на МИГ Самоков в СНЦ „АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ЛИДЕР МРЕЖА”.
Предметът на дейност на СНЦ „АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ЛИДЕР МРЕЖА” е подпомагането на успешното прилагане на Стратегиите за местно развитие на Местните инициативни групи в България в полза на своите членове, като подкрепя на национално, местно ниво процесите на формиране и реализиране на политиката за развитие на селските райони с оглед постигане на балансирано и устойчиво развитие и подобряване качеството на живот и съдейства за ефективно прилагане на подхода ЛИДЕР.
5. Разни
Материалите по горните точки ще бъдат достъпни на адрес: гр. Самоков; ул. „Македония”№34.
В случай на липса на кворум събранието ще започне 1 час по-късно независимо от броя на присъстващите.
(Напомняме ви, че съгласно чл. 22 ал . 4 от устава на МИГ „Членството в Сдружението се прекратява поради невнасяне на членски внос и системно неучастие в дейността на Сдружението.)
Владимир Георгиев,
Председател на УС на МИГ САМОКОВ

Leave a Reply