Култура, Новини

Старият Боровец става историческа зона

„Стария Боровец” се нарича историческата зона в курорта, на която със заповед на министъра на културата се предоставя статут на групова архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „местно значение”.
Зоната обхваща значителна територия от централната част на Боровец, където се намират главно стари вили, представляващи архитектурна ценност.
Предписанията са направени във връзка със съгласуването на подробния устройствен план на Боровец от Националния институт за недвижимо културно наследство.
Съгласно заповедта се допуска обособяване на имоти за застрояване при съобразяване с архивния кадастрален план на курорта от 1937 г. Не се разрешава обособяване и урегулиране на имоти за застрояване с площ по-малка от 1000 кв. м. На територията на компактния горски масив около реката, включен в зоната, няма да се допуска урегулиране на имоти за застрояване, като изключение се прави само за съществуващи сгради или за изчезнали „обеми” с автентично застрояване. Не се допуска и делба на съществуващи имоти. Изискването е да се запазва максимално естествената природна среда.
Ще се възстановят в тази част улиците и алеите, но няма да се изграждат нови пътища.
Предписанието е да се съхрани старият център „Песъко”, като се намали силно асфалтираната площ, запази се езерото с шадравана и се възстановят алеите и зелените площи около тях въз основа на наличната архивна фотодокументация.
Разполагането в историческата зона на пейки, беседки, чешмички, детски площадки, указателни табели, осветителни тела, контейнери и кошчета за боклук ще става само въз основа на цялостен проект за самата зона. Рекламни съоръжения там няма да има.

Leave a Reply