Новини, Шарен свят

„Старт в администрацията”

За участие в проект „Старт в администрацията” могат да кандидатстват младежи на възраст до 29 ненавършени години. Те трябва да притежават висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място, както и да имат по-малко от три години общ трудов стаж.
Кандидатите трябва да представят в Бюрото по труда заявление за включване в проекта с посочване на работодателите, за които кандидатстват, и работните места /документът е по образец, публикуван на интернет страницата на Агенцията по заетостта/, автобиография, декларация, документ за завършено висше образование и документ за правоспособност /ако работодателят е поставил такова изискване при обявяване на работното място/.
Всеки младеж може да кандидатства едновременно за три работни места, но само за едно работно място при един работодател по проекта. Документите се подават лично в срок до 14 октомври. На интернет страницата на Агенцията по заетостта и на информационното табло на Бюрото по труда до 31 октомври трябва да бъде публикуван списък на допуснатите до интервю кандидати. Списъкът с класираните от работодателите лица пък се обявява в срок до 25 ноември.

Leave a Reply