Новини, Туризъм, Шарен свят

Супер Боровец засега остава само на книга

Осъществяването на амбициозния проект за изграждане на курортно-туристическа локализация „Самоков – Боровец – Бели Искър” засега – 11 години след неговото официално обявяване, остава само добро пожелание.
Това показва финансовият отчет на дружеството „Рила – Самоков 2004“ /в което Общината участва/ за миналата година.
Проблем е заемът на предишния непряк акционер „Транс Балканс Инвестмънт Лимитед“ в размер на 7,2 млн. евро. През 2012 г. кредитополучателят е прекратил участието си в „Боровец инвестмънт”. Сега основният акционер е Държавният резервен фонд на Оман. Заемът до момента не е погасяван и се изисква да се вземе решение за отписването му. Това може да стане с решение на общото събрание, но такова събрание не е проведено; Община Самоков изразява несъгласие.
Засега е ясно, че т. нар. Супер Боровец остава на книга. Въпросът ще бъде обсъждан на сесията на Общинския съвет, която ще се състои в четвъртък, на 23 април.
На предстоящото заседание ще бъдат разгледани и финансовите отчети на другите фирми и предприятия с общинско участие.
Затруднено е финансовото положение на дружество „Борико“, което стопанисваше лифта в м. Боричо. Не се осъществяват предвидените мерки за инвестиции и за осигуряване на приходи от наеми и рента. Приходите са само от лихви.
На печалба е предприятието „Маркетинг в туризма и туристическите дейности“, което отчита приходи от 920 хил. лв. и разходи на стойност 750 хил. лв. Приходите са главно от дейността на хотел „Арена“. Към предприятието функционира и Туристическият информационен център.
„Спортни имоти и прояви“ /което се представлява основно от зала „Самоков”/ е с доста по-големи приходи в сравнение с предходни години, макар че разходите продължават да ги превъзхождат.
Общинското строително предприятие изпълнява главно ремонтни работи, планирани с капиталовата програма на Общината.
Приходите на Общинското лесничейство възлизат на 1.471 млн. лв. Предприятието е постигнало известни икономии.
При общинското ВиК предприятие „Чамкория 2006” пък приходите и разходите са изравнени.
Положителен е балансът на общинското дружество „Мальовица“, което е изпълнило повече поръчки главно за шивашки услуги, а постъпленията му са нараснали със 7000 лв. Тези средства са използвани за възнаграждение на трудоустроените, които са основна част от работещите в предприятието.
Макар и с малко, разходите надхвърлят приходите на „Самоковконсулт“, което се занимава със строителен надзор, изготвяне на доклади за съответствие на инвестиционни проекти и консултантски и проектантски услуги.
Общинската аптека „Легеартис“ в Радуил пък е в ликвидация по решение на Общинския съвет. Дружеството е приключило миналата година със загуба от 10 000 лв.

Leave a Reply