Новини, Шарен свят

Съобщение за ветераните от войната

Дирекция “Социално подпомагане” – Самоков
уведомява ветераните от войната, че от 24.08.2012 г. е в сила Наредба № 3 за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните, която отменя Наредба № 17 от 2000 г.
Новата Наредба № 3 дава право на еднократна целева помощ за изработване на две подвижни зъбни протези – горна и долна, всяка на стойност 200,00 лв., за срок от 2 години. Отпускането на помощта става с подаване на заявление-декларация по образец в дирекцията по постоянен адрес. За по-подробна информация можете да се обърнете към ДСП-Самоков – отдел ХУСУ.
В срок до 30.11.2012 г. ветераните от войните, закупили със собствени средства лекарствени продукти, предписани по реда на чл. 6 от отменената Наредба № 17, могат да подадат молба свободен текст за възстановяване на изразходваната сума до директора на ДСП с приложени:
1. оригинална/и фактура/и и фискален/ни бон/ове
2. копие от удостоверение за ветеран от войните
3. оригинална/и рецепта/и за предписаните лекарствени продукти или копие от амбулаторен лист /за справка/
4. лична карта /личен паспорт/ за справка
5. копие от нотариално заверено пълномощно в случаите, когато заявлението се подава от името на упълномощено от ветерана от войните лице.
Във връзка с промените в Закона за ветераните от войните, влизащи в сила от 01.07.2012 г., при смърт на ветеран от войните наследниците имат право на целева помощ за погребение в размер на 500,00 лв. Помощта се изплаща от ДСП по постоянния адрес на починалото лице.
Подробна информация може да се получи от ДСП – Самоков, отдел ХУСУ.

Leave a Reply