Новини, Шарен свят

Съобщение на областна дирекция “Земеделие”

Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област напомня на собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка с изготвяне на масиви за ползване е необходимо в срок до 31 юли 2014 г. да подадат в Общинската служба по земеделие декларация по образец, в която да посочат формата на стопанисване и начина на трайно ползване на земите. Декларацията, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици.
Ползвателите на земеделски земи са длъжни да представят в Общинската служба по земеделие копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята, валидни за 2014/2015 стопанска година. Имотите, за които не са подадени декларации от собствениците, ще се разпределят между ползвателите.

Leave a Reply