Новини, Шарен свят

Съобщение на Община Самоков

Във връзка с получените от гражданите годишни съобщения за дължими суми за налози от Общината дадоха следните пояснения:

  1. Годишните съобщения за дължими данъци и такси към Община Самоков се формират на база годишно облагане. В Община Самоков годишното облагане на 2020 г. се извърши на 16 януари 2020 г. за данъка върху превозните средства и такса куче и на 27 януари 2020 г. за данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци.
  2. На 19 февруари 2020 г. е изпратен файл на годишните съобщения на фирма М§ВМ ЕКСПРЕС за печат и разпространение.
  3. В края на февруари са изпратени първите съобщения. Така от страна на Община Самоков е спазен даденият в чл. 19, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси срок за изпращане на годишните съобщения.

Годишните съобщения съдържат информация за:

– размера на данъчната оценка на недвижимите имоти към 1 януари 2020 г.

– размера на задълженията за данъка за недвижими имоти, такса битови отпадъци, данъка върху моторните превозни средства, такса куче

– срок на внасяне, определен със Закона за местни данъци и такси

– начини на плащане и сметки

Със Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и публикуван в „Държавен вестник”, бр. 24 от 24 март 2020 г., са променени сроковете за плащане на данъка за недвижими имоти и на данъка за моторните превозни средства с отстъпка – от 30 април на 30 юни.
С Протокол № 8 от 14 април 2020 г. на Общински съвет – Самоков е променен и срокът за плащане на таксата за битови отпадъци – от 30 април на 30 юни.
Т. е. годишните съобщения съдържат информация за обекти на облагане и задължения, актуални към началото на годината. В тях не се отразяват настъпилите промени след това.

Leave a Reply