Новини, Шарен свят

Съхненето на иглолистните гори може да се предотврати

Югозападното държавно предприятие с център Благоевград отпечата специална брошура със заглавие: „Съхненето на изкуствените иглолистни гори, предотвратимо природно бедствие”.
Изданието е разработено съвместно с Лесозащитна станция – София. Насочено е към широк кръг заинтересовани страни и съдържа актуална и полезна информация за въздействието на различните видове корояди върху иглолистните гори.
Все пак брошурата се разпространява предимно сред частните собственици на горски имоти. Посочва се, че над 9000 дка са съхнещите иглолистни култури в частни имоти, нападнати от върхов корояд. Целта е да се активизират собствениците и да предприемат спешни действия за извършване на санитарни сечи в горите си.
Сечта на практика е и единственият начин да се опазят от бедствието незасегнатите дървета.
От Югозападното държавно предприятие /в състава на което е и Горско стопанство – Самоков/ отбелязват, че при заявен интерес ще съдействат за бързо усвояване на повредената дървесина, като се поемат разходите за изготвяне на необходимите документи. Сечта и реализацията на дървесината също могат да бъдат организирани от териториалните поделения на предприятието след сключване на договори с частните собственици.
Както е известно, проблемът е много важен и за Самоковска община, където иглолистни дървета на големи площи и на много места през последните години изсъхват.
Книжката е публикувана и на интернет страницата на ЮЗДП – www.uzdp.bg, раздел „Новини”.

Leave a Reply